ଭୂତନାଥ ଦଶକମ୍ | Bhutanatha Dasakam In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ପାଂଡ୍ୟଭୂପତୀଂଦ୍ରପୂର୍ଵପୁଣ୍ୟମୋହନାକୃତେ
ପଂଡିତାର୍ଚିତାଂଘ୍ରିପୁଂଡରୀକ ପାଵନାକୃତେ ।
ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ରତୁଂଡଵେତ୍ରଦଂଡଵୀର୍ୟଵାରିଧେ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 1 ॥

ଆଦିଶଂକରାଚ୍ୟୁତପ୍ରିୟାତ୍ମସଂଭଵ ପ୍ରଭୋ
ଆଦିଭୂତନାଥ ସାଧୁଭକ୍ତଚିଂତିତପ୍ରଦ ।
ଭୂତିଭୂଷ ଵେଦଘୋଷପାରିତୋଷ ଶାଶ୍ଵତ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 2 ॥

ପଂଚବାଣକୋଟିକୋମଲାକୃତେ କୃପାନିଧେ
ପଂଚଗଵ୍ୟପାୟସାନ୍ନପାନକାଦିମୋଦକ ।
ପଂଚଭୂତସଂଚୟ ପ୍ରପଂଚଭୂତପାଲକ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 3 ॥

ଚଂଦ୍ରସୂର୍ୟଵୀତିହୋତ୍ରନେତ୍ର ନେତ୍ରମୋହନ
ସାଂଦ୍ରସୁଂଦରସ୍ମିତାର୍ଦ୍ର କେସରୀଂଦ୍ରଵାହନ ।
ଇଂଦ୍ରଵଂଦନୀୟପାଦ ସାଧୁଵୃଂଦଜୀଵନ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 4 ॥

ଵୀରବାହୁଵର୍ଣନୀୟଵୀର୍ୟଶୌର୍ୟଵାରିଧେ
ଵାରିଜାସନାଦିଦେଵଵଂଦ୍ୟ ସୁଂଦରାକୃତେ ।
ଵାରଣେଂଦ୍ରଵାଜିସିଂହଵାହ ଭକ୍ତଶେଵଧେ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 5 ॥

ଅତ୍ୟୁଦାରଭକ୍ତଚିତ୍ତରଂଗନର୍ତନପ୍ରଭୋ
ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧନିର୍ମଲାଦ୍ଵିତୀୟ ଧର୍ମପାଲକ ।
ସତ୍ୟରୂପ ମୁକ୍ତିରୂପ ସର୍ଵଦେଵତାତ୍ମକ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 6 ॥

ସାମଗାନଲୋଲ ଶାଂତଶୀଲ ଧର୍ମପାଲକ
ସୋମସୁଂଦରାସ୍ୟ ସାଧୁପୂଜନୀୟପାଦୁକ ।
ସାମଦାନଭେଦଦଂଡଶାସ୍ତ୍ରନୀତିବୋଧକ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 7 ॥

ସୁପ୍ରସନ୍ନଦେଵଦେଵ ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦାୟକ
ଚିତ୍ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମପାଲ ସର୍ଵଭୂତନାୟକ ।
ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂଚଶୈଲସନ୍ନିକେତନର୍ତକ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 8 ॥

ଶୂଲଚାପବାଣଖଡ୍ଗଵଜ୍ରଶକ୍ତିଶୋଭିତ
ବାଲସୂର୍ୟକୋଟିଭାସୁରାଂଗ ଭୂତସେଵିତ ।
କାଲଚକ୍ର ସଂପ୍ରଵୃତ୍ତି କଲ୍ପନା ସମନ୍ଵିତ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 9 ॥

ଅଦ୍ଭୁତାତ୍ମବୋଧସତ୍ସନାତନୋପଦେଶକ
ବୁଦ୍ବୁଦୋପମପ୍ରପଂଚଵିଭ୍ରମପ୍ରକାଶକ ।
ସପ୍ରଥପ୍ରଗଲ୍ଭଚିତ୍ପ୍ରକାଶ ଦିଵ୍ୟଦେଶିକ
ପୂର୍ଣପୁଷ୍କଲାସମେତ ଭୂତନାଥ ପାହି ମାମ୍ ॥ 10 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଭୂତନାଥ ଦଶକମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *