ભૂતનાથ દશકમ્ | Bhutanatha Dasakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

પાંડ્યભૂપતીંદ્રપૂર્વપુણ્યમોહનાકૃતે
પંડિતાર્ચિતાંઘ્રિપુંડરીક પાવનાકૃતે ।
પૂર્ણચંદ્રતુંડવેત્રદંડવીર્યવારિધે
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 1 ॥

આદિશંકરાચ્યુતપ્રિયાત્મસંભવ પ્રભો
આદિભૂતનાથ સાધુભક્તચિંતિતપ્રદ ।
ભૂતિભૂષ વેદઘોષપારિતોષ શાશ્વત
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 2 ॥

પંચબાણકોટિકોમલાકૃતે કૃપાનિધે
પંચગવ્યપાયસાન્નપાનકાદિમોદક ।
પંચભૂતસંચય પ્રપંચભૂતપાલક
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 3 ॥

ચંદ્રસૂર્યવીતિહોત્રનેત્ર નેત્રમોહન
સાંદ્રસુંદરસ્મિતાર્દ્ર કેસરીંદ્રવાહન ।
ઇંદ્રવંદનીયપાદ સાધુવૃંદજીવન
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 4 ॥

વીરબાહુવર્ણનીયવીર્યશૌર્યવારિધે
વારિજાસનાદિદેવવંદ્ય સુંદરાકૃતે ।
વારણેંદ્રવાજિસિંહવાહ ભક્તશેવધે
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 5 ॥

અત્યુદારભક્તચિત્તરંગનર્તનપ્રભો
નિત્યશુદ્ધનિર્મલાદ્વિતીય ધર્મપાલક ।
સત્યરૂપ મુક્તિરૂપ સર્વદેવતાત્મક
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 6 ॥

સામગાનલોલ શાંતશીલ ધર્મપાલક
સોમસુંદરાસ્ય સાધુપૂજનીયપાદુક ।
સામદાનભેદદંડશાસ્ત્રનીતિબોધક
પૂર્ણપુષ્કલસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 7 ॥

સુપ્રસન્નદેવદેવ સદ્ગતિપ્રદાયક
ચિત્પ્રકાશ ધર્મપાલ સર્વભૂતનાયક ।
સુપ્રસિદ્ધ પંચશૈલસન્નિકેતનર્તક
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 8 ॥

શૂલચાપબાણખડ્ગવજ્રશક્તિશોભિત
બાલસૂર્યકોટિભાસુરાંગ ભૂતસેવિત ।
કાલચક્ર સંપ્રવૃત્તિ કલ્પના સમન્વિત
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 9 ॥

અદ્ભુતાત્મબોધસત્સનાતનોપદેશક
બુદ્બુદોપમપ્રપંચવિભ્રમપ્રકાશક ।
સપ્રથપ્રગલ્ભચિત્પ્રકાશ દિવ્યદેશિક
પૂર્ણપુષ્કલાસમેત ભૂતનાથ પાહિ મામ્ ॥ 10 ॥

ઇતિ શ્રી ભૂતનાથ દશકમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *