ਭੂਤਨਾਥ ਦਸ਼ਕਮ੍ | Bhutanatha Dasakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਪਾਂਡ੍ਯਭੂਪਤੀਂਦ੍ਰਪੂਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਮੋਹਨਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ
ਪਂਡਿਤਾਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰਿਪੁਂਡਰੀਕ ਪਾਵਨਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਤੁਂਡਵੇਤ੍ਰਦਂਡਵੀਰ੍ਯਵਾਰਿਧੇ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 1 ॥

ਆਦਿਸ਼ਂਕਰਾਚ੍ਯੁਤਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਸਂਭਵ ਪ੍ਰਭੋ
ਆਦਿਭੂਤਨਾਥ ਸਾਧੁਭਕ੍ਤਚਿਂਤਿਤਪ੍ਰਦ ।
ਭੂਤਿਭੂਸ਼ ਵੇਦਘੋਸ਼ਪਾਰਿਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 2 ॥

ਪਂਚਬਾਣਕੋਟਿਕੋਮਲਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਨਿਧੇ
ਪਂਚਗਵ੍ਯਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪਾਨਕਾਦਿਮੋਦਕ ।
ਪਂਚਭੂਤਸਂਚਯ ਪ੍ਰਪਂਚਭੂਤਪਾਲਕ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 3 ॥

ਚਂਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰ ਨੇਤ੍ਰਮੋਹਨ
ਸਾਂਦ੍ਰਸੁਂਦਰਸ੍ਮਿਤਾਰ੍ਦ੍ਰ ਕੇਸਰੀਂਦ੍ਰਵਾਹਨ ।
ਇਂਦ੍ਰਵਂਦਨੀਯਪਾਦ ਸਾਧੁਵ੍ਰੁਰੁਇਂਦਜੀਵਨ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 4 ॥

ਵੀਰਬਾਹੁਵਰ੍ਣਨੀਯਵੀਰ੍ਯਸ਼ੌਰ੍ਯਵਾਰਿਧੇ
ਵਾਰਿਜਾਸਨਾਦਿਦੇਵਵਂਦ੍ਯ ਸੁਂਦਰਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ।
ਵਾਰਣੇਂਦ੍ਰਵਾਜਿਸਿਂਹਵਾਹ ਭਕ੍ਤਸ਼ੇਵਧੇ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 5 ॥

ਅਤ੍ਯੁਦਾਰਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਰਂਗਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਭੋ
ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਨਿਰ੍ਮਲਾਦ੍ਵਿਤੀਯ ਧਰ੍ਮਪਾਲਕ ।
ਸਤ੍ਯਰੂਪ ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪ ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾਤ੍ਮਕ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸਾਮਗਾਨਲੋਲ ਸ਼ਾਂਤਸ਼ੀਲ ਧਰ੍ਮਪਾਲਕ
ਸੋਮਸੁਂਦਰਾਸ੍ਯ ਸਾਧੁਪੂਜਨੀਯਪਾਦੁਕ ।
ਸਾਮਦਾਨਭੇਦਦਂਡਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨੀਤਿਬੋਧਕ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 7 ॥

ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਦੇਵਦੇਵ ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕ
ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰ੍ਮਪਾਲ ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਾਯਕ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਪਂਚਸ਼ੈਲਸਨ੍ਨਿਕੇਤਨਰ੍ਤਕ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 8 ॥

ਸ਼ੂਲਚਾਪਬਾਣਖਡ੍ਗਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ੋਭਿਤ
ਬਾਲਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਭਾਸੁਰਾਂਗ ਭੂਤਸੇਵਿਤ ।
ਕਾਲਚਕ੍ਰ ਸਂਪ੍ਰਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿ ਕਲ੍ਪਨਾ ਸਮਨ੍ਵਿਤ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 9 ॥

ਅਦ੍ਭੁਤਾਤ੍ਮਬੋਧਸਤ੍ਸਨਾਤਨੋਪਦੇਸ਼ਕ
ਬੁਦ੍ਬੁਦੋਪਮਪ੍ਰਪਂਚਵਿਭ੍ਰਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ।
ਸਪ੍ਰਥਪ੍ਰਗਲ੍ਭਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵ੍ਯਦੇਸ਼ਿਕ
ਪੂਰ੍ਣਪੁਸ਼੍ਕਲਾਸਮੇਤ ਭੂਤਨਾਥ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ 10 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਤਨਾਥ ਦਸ਼ਕਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *