பூ⁴தனாத² த³ஶகம் | Bhutanatha Dasakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

பாண்ட்³யபூ⁴பதீன்த்³ரபூர்வபுண்யமோஹனாக்ருதே
பண்டி³தார்சிதாங்க்⁴ரிபுண்ட³ரீக பாவனாக்ருதே ।
பூர்ணசன்த்³ரதுண்ட³வேத்ரத³ண்ட³வீர்யவாரிதே⁴
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 1 ॥

ஆதி³ஶங்கராச்யுதப்ரியாத்மஸம்ப⁴வ ப்ரபோ⁴
ஆதி³பூ⁴தனாத² ஸாது⁴ப⁴க்தசின்திதப்ரத³ ।
பூ⁴திபூ⁴ஷ வேத³கோ⁴ஷபாரிதோஷ ஶாஶ்வத
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 2 ॥

பஞ்சபா³ணகோடிகோமலாக்ருதே க்ருபானிதே⁴
பஞ்சக³வ்யபாயஸான்னபானகாதி³மோத³க ।
பஞ்சபூ⁴தஸஞ்சய ப்ரபஞ்சபூ⁴தபாலக
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 3 ॥

சன்த்³ரஸூர்யவீதிஹோத்ரனேத்ர நேத்ரமோஹன
ஸான்த்³ரஸுன்த³ரஸ்மிதார்த்³ர கேஸரீன்த்³ரவாஹன ।
இன்த்³ரவன்த³னீயபாத³ ஸாது⁴வ்ருன்தஜ³ீவன
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 4 ॥

வீரபா³ஹுவர்ணனீயவீர்யஶௌர்யவாரிதே⁴
வாரிஜாஸனாதி³தே³வவன்த்³ய ஸுன்த³ராக்ருதே ।
வாரணேன்த்³ரவாஜிஸிம்ஹவாஹ ப⁴க்தஶேவதே⁴
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 5 ॥

அத்யுதா³ரப⁴க்தசித்தரங்க³னர்தனப்ரபோ⁴
நித்யஶுத்³த⁴னிர்மலாத்³விதீய த⁴ர்மபாலக ।
ஸத்யரூப முக்திரூப ஸர்வதே³வதாத்மக
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 6 ॥

ஸாமகா³னலோல ஶான்தஶீல த⁴ர்மபாலக
ஸோமஸுன்த³ராஸ்ய ஸாது⁴பூஜனீயபாது³க ।
ஸாமதா³னபே⁴த³த³ண்ட³ஶாஸ்த்ரனீதிபோ³த⁴க
பூர்ணபுஷ்கலஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 7 ॥

ஸுப்ரஸன்னதே³வதே³வ ஸத்³க³திப்ரதா³யக
சித்ப்ரகாஶ த⁴ர்மபால ஸர்வபூ⁴தனாயக ।
ஸுப்ரஸித்³த⁴ பஞ்சஶைலஸன்னிகேதனர்தக
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 8 ॥

ஶூலசாபபா³ணக²ட்³க³வஜ்ரஶக்திஶோபி⁴த
பா³லஸூர்யகோடிபா⁴ஸுராங்க³ பூ⁴தஸேவித ।
காலசக்ர ஸம்ப்ரவ்ருத்தி கல்பனா ஸமன்வித
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 9 ॥

அத்³பு⁴தாத்மபோ³த⁴ஸத்ஸனாதனோபதே³ஶக
பு³த்³பு³தோ³பமப்ரபஞ்சவிப்⁴ரமப்ரகாஶக ।
ஸப்ரத²ப்ரக³ல்ப⁴சித்ப்ரகாஶ தி³வ்யதே³ஶிக
பூர்ணபுஷ்கலாஸமேத பூ⁴தனாத² பாஹி மாம் ॥ 1௦ ॥

இதி ஶ்ரீ பூ⁴தனாத² த³ஶகம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *