భూతనాథ దశకం | Bhutanatha Dasakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే
పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే ।
పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 1 ॥

ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో
ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద ।
భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 2 ॥

పంచబాణకోటికోమలాకృతే కృపానిధే
పంచగవ్యపాయసాన్నపానకాదిమోదక ।
పంచభూతసంచయ ప్రపంచభూతపాలక
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 3 ॥

చంద్రసూర్యవీతిహోత్రనేత్ర నేత్రమోహన
సాంద్రసుందరస్మితార్ద్ర కేసరీంద్రవాహన ।
ఇంద్రవందనీయపాద సాధువృందజీవన
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 4 ॥

వీరబాహువర్ణనీయవీర్యశౌర్యవారిధే
వారిజాసనాదిదేవవంద్య సుందరాకృతే ।
వారణేంద్రవాజిసింహవాహ భక్తశేవధే
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 5 ॥

అత్యుదారభక్తచిత్తరంగనర్తనప్రభో
నిత్యశుద్ధనిర్మలాద్వితీయ ధర్మపాలక ।
సత్యరూప ముక్తిరూప సర్వదేవతాత్మక
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 6 ॥

సామగానలోల శాంతశీల ధర్మపాలక
సోమసుందరాస్య సాధుపూజనీయపాదుక ।
సామదానభేదదండశాస్త్రనీతిబోధక
పూర్ణపుష్కలసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 7 ॥

సుప్రసన్నదేవదేవ సద్గతిప్రదాయక
చిత్ప్రకాశ ధర్మపాల సర్వభూతనాయక ।
సుప్రసిద్ధ పంచశైలసన్నికేతనర్తక
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 8 ॥

శూలచాపబాణఖడ్గవజ్రశక్తిశోభిత
బాలసూర్యకోటిభాసురాంగ భూతసేవిత ।
కాలచక్ర సంప్రవృత్తి కల్పనా సమన్విత
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 9 ॥

అద్భుతాత్మబోధసత్సనాతనోపదేశక
బుద్బుదోపమప్రపంచవిభ్రమప్రకాశక ।
సప్రథప్రగల్భచిత్ప్రకాశ దివ్యదేశిక
పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ ॥ 10 ॥

ఇతి శ్రీ భూతనాథ దశకమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *