અય્યપ્પ શરણુ ઘોષ | Ayyappa Saranu Gosha In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં શ્રી સ્વામિયે
હરિહર સુતને
કન્નિમૂલ ગણપતિ ભગવાને
શક્તિ વડિવેલન્ સોદરને
માલિકૈપ્પુરત્તુ મંજમ્મ દેવિ લોકમાતાવે
વાવરન્ સ્વામિયે
કરુપ્પન્ન સ્વામિયે
પેરિય કડુત્ત સ્વામિયે
તિરિય કડુત્ત સ્વામિયે
વન દેવતમારે
દુર્ગા ભગવતિ મારે
અચ્ચન્ કોવિલ્ અરસે
અનાધ રક્ષગને
અન્નદાન પ્રભુવે
અચ્ચં તવિર્પવને
અંબલતુ અરસે
અભય દાયકને
અહંદૈ અળિપ્પવને
અષ્ટસિદ્ધિ દાયગને
અંદ્મોરૈ આદરિક્કું દૈવમે
અળુથયિલ્ વાસને
આર્યંગાવુ અય્યાવે
આપદ્બાંધવને
આનંદ જ્યોતિયે
આત્મ સ્વરૂપિયે
આનૈમુખન્ તંબિયે
ઇરુમુડિ પ્રિયને
ઇન્નલૈ તીર્પવને
ઇહ પર સુખ દાયકને
હૃદય કમલ વાસને
ઈડિલા ઇન્બં અલિપ્પવને
ઉમૈયવલ્ બાલગને
ઊમૈક્કુ અરુલ્ પુરિંદવને
ઊળ્વિનૈ અકટ્રુવોને
ઊક્કં અળિપ્પવને
એન્ગું નિરૈંદોને
એનિલ્લા રૂપને
એન્ કુલ દૈવમે
એન્ ગુરુનાથને
એરુમેલિ વાળું કિરાત -શાસ્તાવે
એન્ગું નિરૈંદ નાદ બ્રહ્મમે
એલ્લોર્કું અરુલ્ પુરિબવને
એટ્રુમાનૂરપ્પન્ મગને
એકાંત વાસિયે
એળૈક્કરુલ્ પુરિયું ઈસને
ઐંદુમલૈ વાસને
ઐય્યન્ગળ્ તીર્પવને
ઓપ્પિલા માણિક્કમે
ઓંકાર પરબ્રહ્મમે
કલિયુગ વરદને
કન્કન્ડ દૈવમે
કંબન્કુડિકુડૈય નાથને
કરુણા સમુદ્રમે
કર્પૂર જ્યોતિયે
શબરિ ગિરિ વાસને
શત્રુ સંહાર મૂર્તિયે
શરણાગત રક્ષગને
શરણ ઘોષ પ્રિયને
શબરિક્કુ અરુળ્ પુરિંદવને
શંભુકુમારને
સત્ય સ્વરૂપને
સંકટં તીર્પવને
સંજલં અળિપ્પવને
ષણ્મુખ સોદરને
ધન્વંતરિ મૂર્તિયે
નંબિમોરૈ કાક્કું દૈવમે
નર્તન પ્રિયને
પંધલ રાજકુમારને
પંબૈ બાલકને
પરશુરામ પૂજિતને
ભક્તજન રક્ષગને
ભક્તવત્સલને
પરમશિવન્ પુત્રને
પંબા વાસને
પરમ દયાલને
મણિકંદ પોરુલે
મકર જ્યોતિયે
વૈક્કત્તપ્પન્ મગને
કાનક વાસને
કુલત્તુ પુળૈ બાલકને
ગુરુવાયૂરપ્પન્ મગને
કૈવલ્ય પદ દાયકને
જાતિ મત ભેદં ઇલ્લદવને
શિવશક્તિ ઐક્ય સ્વરૂપને
સેવિપ્પવર્કુ આનંદ મૂર્તિયે
દુષ્ટર્ ભયં નીક્કુવોને
દેવાદિ દેવને
દેવર્ગળ્ તુયરં તીર્થવને
દેવેંદ્ર પૂજિતને
નારાયણન્ મૈંદને
નેય્યભિષેક પ્રિયને
પ્રણવ સ્વરૂપને
પાપ સંહાર મૂર્તિયે
પાયસન્ન પ્રિયને
વન્પુલિ વાહનને
વરપ્રદાયકને
ભાગવતોત્તમને
પોન્નંબલ વાસને
મોહિનિ સુતને
મોહન રૂપને
વિલ્લાડિ વીરને
વીરમણિ કંઠને
સદ્ગુરુ નાથને
સર્વ રોગનિવરકને
સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને
સર્વાભીષ્ઠ દાયકને
શાશ્વતપદં અળિપ્પવને
પદિનેટ્ટાં પડિક્કુડયનાધને

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *