அய்யப்ப ஶரணு கோ⁴ஷ | Ayyappa Saranu Gosha In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶ்ரீ ஸ்வாமியே
ஹரிஹர ஸுதனே
கன்னிமூல க³ணபதி ப⁴க³வானே
ஶக்தி வடி³வேலன் ஸோத³ரனே
மாலிகைப்புரத்து மஞ்ஜம்ம தே³வி லோகமாதாவே
வாவரன் ஸ்வாமியே
கருப்பன்ன ஸ்வாமியே
பெரிய கடு³த்த ஸ்வாமியே
திரிய கடு³த்த ஸ்வாமியே
வன தே³வதமாரே
து³ர்கா³ ப⁴க³வதி மாரே
அச்சன் கோவில் அரஸே
அனாத⁴ ரக்ஷக³னே
அன்னதா³ன ப்ரபு⁴வே
அச்சம் தவிர்பவனே
அம்ப³லது அரஸே
அப⁴ய தா³யகனே
அஹன்தை³ அல்தி³ப்பவனே
அஷ்டஸித்³தி⁴ தா³யக³னே
அன்த்³மோரை ஆத³ரிக்கும் தை³வமே
அல்து³த²யில் வாஸனே
ஆர்யங்கா³வு அய்யாவே
ஆபத்³பா³ன்த⁴வனே
ஆனந்த³ ஜ்யோதியே
ஆத்ம ஸ்வரூபியே
ஆனைமுக²ன் தம்பி³யே
இருமுடி³ ப்ரியனே
இன்னலை தீர்பவனே
இஹ பர ஸுக² தா³யகனே
ஹ்ருத³ய கமல வாஸனே
ஈடி³லா இன்ப³ம் அலிப்பவனே
உமையவல் பா³லக³னே
ஊமைக்கு அருல் புரின்த³வனே
ஊல்த்³வினை அகட்ருவோனே
ஊக்கம் அல்தி³ப்பவனே
என்கு³ம் நிரைன்தோ³னே
எனில்லா ரூபனே
என் குல தை³வமே
என் கு³ருனாத²னே
எருமேலி வால்து³ம் கிராத -ஶாஸ்தாவே
என்கு³ம் நிரைன்த³ நாத³ ப்³ரஹ்மமே
எல்லோர்கும் அருல் புரிப³வனே
எட்ருமானூரப்பன் மக³னே
ஏகான்த வாஸியே
ஏல்தை³க்கருல் புரியும் ஈஸனே
ஐன்து³மலை வாஸனே
ஐய்யன்க³ல்த்³ தீர்பவனே
ஒப்பிலா மாணிக்கமே
ஓங்கார பரப்³ரஹ்மமே
கலியுக³ வரத³னே
கன்கன்ட³ தை³வமே
கம்ப³ன்குடி³குடை³ய நாத²னே
கருணா ஸமுத்³ரமே
கர்பூர ஜ்யோதியே
ஶப³ரி கி³ரி வாஸனே
ஶத்ரு ஸம்ஹார மூர்தியே
ஶரணாக³த ரக்ஷக³னே
ஶரண கோ⁴ஷ ப்ரியனே
ஶப³ரிக்கு அருல்த்³ புரின்த³வனே
ஶம்பு⁴குமாரனே
ஸத்ய ஸ்வரூபனே
ஸங்கடம் தீர்பவனே
ஸஞ்ஜலம் அல்தி³ப்பவனே
ஷண்முக² ஸோத³ரனே
த⁴ன்வன்தரி மூர்தியே
நம்பி³மொரை காக்கும் தை³வமே
நர்தன ப்ரியனே
பன்த⁴ல ராஜகுமாரனே
பம்பை³ பா³லகனே
பரஶுராம பூஜிதனே
ப⁴க்தஜன ரக்ஷக³னே
ப⁴க்தவத்ஸலனே
பரமஶிவன் புத்ரனே
பம்பா³ வாஸனே
பரம த³யாலனே
மணிகன்த³ பொருலே
மகர ஜ்யோதியே
வைக்கத்தப்பன் மக³னே
கானக வாஸனே
குலத்து புல்தை³ பா³லகனே
கு³ருவாயூரப்பன் மக³னே
கைவல்ய பத³ தா³யகனே
ஜாதி மத பே⁴த³ம் இல்லத³வனே
ஶிவஶக்தி ஐக்ய ஸ்வரூபனே
ஸேவிப்பவர்கு ஆனந்த³ மூர்தியே
து³ஷ்டர் ப⁴யம் நீக்குவோனே
தே³வாதி³ தே³வனே
தே³வர்க³ல்த்³ துயரம் தீர்த²வனே
தே³வேன்த்³ர பூஜிதனே
நாராயணன் மைன்த³னே
நெய்யபி⁴ஷேக ப்ரியனே
ப்ரணவ ஸ்வரூபனே
பாப ஸம்ஹார மூர்தியே
பாயஸன்ன ப்ரியனே
வன்புலி வாஹனநே
வரப்ரதா³யகனே
பா⁴க³வதோத்தமனே
பொன்னம்ப³ல வாஸனே
மோஹினி ஸுதனே
மோஹன ரூபனே
வில்லாடி³ வீரனே
வீரமணி கண்ட²னே
ஸத்³கு³ரு நாத²னே
ஸர்வ ரோக³னிவரகனே
ஸச்சிதா³னந்த³ ஸ்வரூபனே
ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட² தா³யகனே
ஶாஶ்வதபத³ம் அல்தி³ப்பவனே
பதி³னேட்டாம் படி³க்குட³யனாத⁴னே

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *