ஶிவாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி | Shiv Ashtottara Shatanamavali(108 Names) In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶிவாய னமஃ |

ஓம் மஹேஶ்வராய னமஃ |

ஓம் ஶம்பவே னமஃ |

ஓம் பினாகினே னமஃ |

ஓம் ஶஶிஶேகராய னமஃ |

ஓம் வாமதேவாய னமஃ |

ஓம் விரூபாக்ஷாய னமஃ |

ஓம் கபர்தினே னமஃ |

ஓம் னீலலோஹிதாய னமஃ |

ஓம் ஶம்கராய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் ஶூலபாணயே னமஃ |

ஓம் கட்வாம்கினே னமஃ |

ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய னமஃ |

ஓம் ஶிபிவிஷ்டாய னமஃ |

ஓம் அம்பிகானாதாய னமஃ |

ஓம் ஶ்ரீகம்டாய னமஃ |

ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ |

ஓம் பவாய னமஃ |

ஓம் ஶர்வாய னமஃ |

ஓம் த்ரிலோகேஶாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் ஶிதிகம்டாய னமஃ |

ஓம் ஶிவப்ரியாய னமஃ |

ஓம் உக்ராய னமஃ |

ஓம் கபாலினே னமஃ |

ஓம் கௌமாரயே னமஃ |

ஓம் அம்தகாஸுரஸூதனாய னமஃ |

ஓம் கம்காதராய னமஃ |

ஓம் லலாடாக்ஷாய னமஃ |

ஓம் காலகாலாய னமஃ |

ஓம் க்றுபானிதயே னமஃ || ௩0 || .

ஓம் பீமாய னமஃ |

ஓம் பரஶுஹஸ்தாய னமஃ |

ஓம் ம்றுகபாணயே னமஃ |

ஓம் ஜடாதராய னமஃ |

ஓம் கைலாஸவாஸினே னமஃ |

ஓம் கவசினே னமஃ |

ஓம் கடோராய னமஃ |

ஓம் த்ரிபுராம்தகாய னமஃ |

ஓம் வ்றுஷாம்காய னமஃ |

ஓம் வ்றுஷபரூடாய னமஃ || ௪0 || .

ஓம் பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய னமஃ |

ஓம் ஸாமப்ரியாய னமஃ |

ஓம் ஸ்வரமயாய னமஃ |

ஓம் த்ரயீமூர்தயே னமஃ |

ஓம் அனீஶ்வராய னமஃ |

ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய னமஃ |

ஓம் பரமாத்மனே னமஃ |

ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனாய னமஃ |

ஓம் ஹவிஷே னமஃ |

ஓம் யஜ்ஞமயாய னமஃ || ௫0 || .

ஓம் ஸோமாய னமஃ |

ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ |

ஓம் ஸதாஶிவாய னமஃ |

ஓம் விஶ்வேஶ்வராய னமஃ |

ஓம் வீரபத்ராய னமஃ |

ஓம் கணனாதாய னமஃ |

ஓம் ப்ரஜாபதயே னமஃ |

ஓம் ஹிரண்யரேதஸே னமஃ |

ஓம் துர்தர்ஷாய னமஃ |

ஓம் கிரீஶாய னமஃ || ௬0 || .

ஓம் கிரிஶாய னமஃ |

ஓம் அனகாய னமஃ |

ஓம் புஜம்கபூஷணாய னமஃ |

ஓம் பர்காய னமஃ |

ஓம் கிரிதன்வனே னமஃ |

ஓம் கிரிப்ரியாய னமஃ |

ஓம் க்றுத்திவாஸஸே னமஃ |

ஓம் புராராதயே னமஃ |

ஓம் பகவதே னமஃ |

ஓம் ப்ரமதாதிபாய னமஃ || ௭0 || .

ஓம் ம்றுத்யும்ஜயாய னமஃ |

ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே னமஃ |

ஓம் ஜகத்வ்யாபினே னமஃ |

ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ |

ஓம் வ்யோமகேஶாய னமஃ |

ஓம் மஹாஸேனஜனகாய னமஃ |

ஓம் சாருவிக்ரமாய னமஃ |

ஓம் ருத்ராய னமஃ |

ஓம் பூதபதயே னமஃ |

ஓம் ஸ்தாணவே னமஃ || ௮0 ||

ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய னமஃ |

ஓம் திகம்பராய னமஃ |

ஓம் அஷ்டமூர்தயே னமஃ |

ஓம் அனேகாத்மனே னமஃ |

ஓம் ஸாத்த்விகாய னமஃ |

ஓம் ஶுத்தவிக்ரஹாய னமஃ |

ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |

ஓம் கம்டபரஶவே னமஃ |

ஓம் அஜாய னமஃ |

ஓம் பாஶவிமோசகாய னமஃ || ௯0 || .

ஓம் ம்றுடாய னமஃ |

ஓம் பஶுபதயே னமஃ |

ஓம் தேவாய னமஃ |

ஓம் மஹாதேவாய னமஃ |

ஓம் அவ்யயாய னமஃ |

ஓம் ஹரயே னமஃ |

ஓம் பூஷதம்தபிதே னமஃ |

ஓம் அவ்யக்ராய னமஃ |

ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய னமஃ |

ஓம் ஹராய னமஃ || ௧00 || .

ஓம் பகனேத்ரபிதே னமஃ |

ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ |

ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய னமஃ |

ஓம் ஸஹஸ்ரபதே னமஃ |

ஓம் அபவர்கப்ரதாய னமஃ |

ஓம் அனம்தாய னமஃ |

ஓம் தாரகாய னமஃ |

ஓம் பரமேஶ்வராய னமஃ || ௧0௮ ||

|| இதீ ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி ஸம்பூர்ணம் ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *