ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Shiva Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi,Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೌಮಾರಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವೃಷಾಂಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವೃಷಭರೂಢಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಸೇನಜನಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *