ನೀಲಾ ಸೂಕ್ತಂ | Neela Suktam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಗೃ॒ಣಾ॒ಹಿ॒ ।
ಘೃ॒ತವ॑ತೀ ಸವಿತ॒ರಾಧಿ॑ಪತ್ಯೈಃ॒ ಪಯ॑ಸ್ವತೀ॒ರಂತಿ॒ರಾಶಾ॑ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಧ್ರು॒ವಾ ದಿ॒ಶಾಂ-ವಿಁಷ್ಣು॑ಪ॒ತ್ನ್ಯಘೋ॑ರಾ॒ಽಸ್ಯೇಶಾ॑ನಾ॒ಸಹ॑ಸೋ॒ಯಾ ಮ॒ನೋತಾ᳚ ।

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑-ರ್ಮಾತ॒ರಿಶ್ವೋ॒ತ ವಾ॒ಯುಸ್ಸಂ॑ಧುವಾ॒ನಾವಾತಾ॑ ಅ॒ಭಿ ನೋ॑ ಗೃಣಂತು ।
ವಿ॒ಷ್ಟಂ॒ಭೋ ದಿ॒ವೋಧ॒ರುಣಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಸ್ಯೇಶ್ಯಾ॑ನಾ॒ ಜಗ॑ತೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *