നീലാ സൂക്തമ് | Neela Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ഗൃ॒ണാ॒ഹി॒ ।
ഘൃ॒തവ॑തീ സവിത॒രാധി॑പത്യൈഃ॒ പയ॑സ്വതീ॒രംതി॒രാശാ॑നോ അസ്തു ।
ധ്രു॒വാ ദി॒ശാം-വിഁഷ്ണു॑പ॒ത്ന്യഘോ॑രാ॒ഽസ്യേശാ॑നാ॒സഹ॑സോ॒യാ മ॒നോതാ᳚ ।

ബൃഹ॒സ്പതി॑-ര്മാത॒രിശ്വോ॒ത വാ॒യുസ്സം॑ധുവാ॒നാവാതാ॑ അ॒ഭി നോ॑ ഗൃണംതു ।
വി॒ഷ്ടം॒ഭോ ദി॒വോധ॒രുണഃ॑ പൃഥി॒വ്യാ അ॒സ്യേശ്യാ॑നാ॒ ജഗ॑തോ॒ വിഷ്ണു॑പത്നീ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *