അഷ്ടാദശ ശക്തിപീഠ സ്തോത്രമ് | Ashtadasa Shakti Peetha Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ലംകായാം ശാംകരീദേവീ കാമാക്ഷീ കാംചികാപുരേ ।
പ്രദ്യുമ്നേ ശൃംഖലാദേവീ ചാമുംഡീ ക്രൌംചപട്ടണേ ॥ 1 ॥

അലംപുരേ ജോഗുലാംബാ ശ്രീശൈലേ ഭ്രമരാംബികാ ।
കൊല്ഹാപുരേ മഹാലക്ഷ്മീ മുഹുര്യേ ഏകവീരാ ॥ 2 ॥

ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാലീ പീഠികായാം പുരുഹൂതികാ ।
ഓഢ്യായാം ഗിരിജാദേവീ മാണിക്യാ ദക്ഷവാടികേ ॥ 3 ॥

ഹരിക്ഷേത്രേ കാമരൂപീ പ്രയാഗേ മാധവേശ്വരീ ।
ജ്വാലായാം വൈഷ്ണവീദേവീ ഗയാ മാംഗല്യഗൌരികാ ॥ 4 ॥

വാരണാശ്യാം വിശാലാക്ഷീ കാശ്മീരേതു സരസ്വതീ ।
അഷ്ടാദശ സുപീഠാനി യോഗിനാമപി ദുര്ലഭമ് ॥ 5 ॥

സായംകാലേ പഠേന്നിത്യം സര്വശത്രുവിനാശനമ് ।
സര്വരോഗഹരം ദിവ്യം സര്വസംപത്കരം ശുഭമ് ॥ 6 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *