ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Durga Apaduddharaka Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕಂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಪಾದಾರವಿಂದೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 1 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿಂತ್ಯಮಾನಸ್ವರೂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನಂದರೂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 2 ॥

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ
ಭಯಾರ್ತಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ಧಸ್ಯ ಜಂತೋಃ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 3 ॥

ಅರಣ್ಯೇ ರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ-
ಽನಲೇ ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರನೌಕಾ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 4 ॥

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇಽತ್ಯಂತಘೋರೇ
ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾಂ ದೇಹಭಾಜಾಮ್ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು-
ರ್ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 5 ॥

ನಮಶ್ಚಂಡಿಕೇ ಚಂಡದುರ್ದಂಡಲೀಲಾ-
ಸಮುತ್ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಿತಾಽಶೇಷಶತ್ರೋಃ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜಂ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 6 ॥

ತ್ವಮೇಕಾ ಸದಾರಾಧಿತಾ ಸತ್ಯವಾದಿ-
ನ್ಯನೇಕಾಖಿಲಾ ಕ್ರೋಧನಾ ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ ।
ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾ ತ್ವಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡೀ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 7 ॥

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮನಾದೇ
ಸದಾಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತೃಸ್ವರೂಪೇ ।
ವಿಭೂತಿಃ ಶಚೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸತೀ ತ್ವಂ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ॥ 8 ॥

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ
ಮುನಿಮನುಜಪಶೂನಾಂ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾಂ
ನೃಪತಿಗೃಹಗತಾನಾಂ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪೀಡಿತಾನಾಮ್ ।
ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 9 ॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರಹೇತುಕಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮೇಕಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠನಾದ್ಘೋರಸಂಕಟಾತ್ ॥ 10 ॥

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ ।
ಸರ್ವಂ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕಂ ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ ॥ 11 ॥

ಸ ಸರ್ವಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ।
ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ॥ 12

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀತಂತ್ರೇ ಪರಮಶಿವೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *