ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Sitaram Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರನೇತಾರಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರನಾಯಿಕಾಮ್ ।
ರಾಘವಾಣಾಮಲಂಕಾರಂ ವೈದೇಹಾನಾಮಲಂಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 1 ॥

ರಘೂಣಾಂ ಕುಲದೀಪಂ ಚ ನಿಮೀನಾಂ ಕುಲದೀಪಿಕಾಮ್ ।
ಸೂರ್ಯವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಂ ಸೋಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಪುತ್ರಂ ದಶರಥಸ್ಯಾದ್ಯಂ ಪುತ್ರೀಂ ಜನಕಭೂಪತೇಃ ।
ವಶಿಷ್ಠಾನುಮತಾಚಾರಂ ಶತಾನಂದಮತಾನುಗಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಕೌಸಲ್ಯಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ವೇದಿಗರ್ಭೋದಿತಾಂ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸ್ಫುರದಿಂದೀವರೇಕ್ಷಣಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನನಾಂಭೋಜಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೋಪಮಾನನಾಮ್ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಂ ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಗತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಚಂದನಾರ್ದ್ರಭುಜಾಮಧ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಾರ್ದ್ರಕುಚಸ್ಥಲೀಮ್ ।
ಚಾಪಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಾಬ್ಜಂ ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತಪಾಣಿಕಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಶರಣಾಗತಗೋಪ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಿಪಾದಪ್ರಸಾದಿಕಾಮ್ ।
ಕಾಲಮೇಘನಿಭಂ ರಾಮಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಸಮಪ್ರಭಾಮ್ ॥ 7 ॥

ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ದಿವ್ಯಸ್ರಗ್ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಮ್ ।
ಅನುಕ್ಷಣಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯೇಕ್ಷಣಕಾಂಕ್ಷಿಣೌ ॥ 8 ॥

ಅನ್ಯೋನ್ಯಸದೃಶಾಕಾರೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗೃಹದಂಪತೀ।
ಇಮೌ ಯುವಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹಂ ಭಜಾಮ್ಯದ್ಯ ಕೃತಾರ್ಥತಾಮ್ ॥ 9 ॥

ಅನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಸ್ತುತ್ಯಂ ರಾಮಂ ಸೀತಾಂ ಚ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ತೌ ತನುತಾಂ ಪುಣ್ಯಾಃ ಸಂಪದಃ ಸಕಲಾರ್ಥದಾಃ ॥ 10 ॥

ಏವಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಜಾನಕ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಕೃತಂ ಹನೂಮತಾ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಹನೂಮತ್ಕೃತ-ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *