ലിംഗാഷ്ടകം | Shiv Tandav In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിംഗം
നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിംഗമ് ।

ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 1 ॥

ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിംഗം
കാമദഹന കരുണാകര ലിംഗമ് ।

രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 2 ॥

സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിംഗം
ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിംഗമ് ।

സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 3 ॥

കനക മഹാമണി ഭൂഷിത ലിംഗം
ഫണിപതി വേഷ്ടിത ശോഭിത ലിംഗമ് ।

ദക്ഷസുയജ്ഞ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 4 ॥

കുംകുമ ചംദന ലേപിത ലിംഗം
പംകജ ഹാര സുശോഭിത ലിംഗമ് ।

സംചിത പാപ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 5 ॥

ദേവഗണാര്ചിത സേവിത ലിംഗം
ഭാവൈ-ര്ഭക്തിഭിരേവ ച ലിംഗമ് ।

ദിനകര കോടി പ്രഭാകര ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 6 ॥

അഷ്ടദലോപരിവേഷ്ടിത ലിംഗം
സര്വസമുദ്ഭവ കാരണ ലിംഗമ് ।

അഷ്ടദരിദ്ര വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 7 ॥

സുരഗുരു സുരവര പൂജിത ലിംഗം
സുരവന പുഷ്പ സദാര്ചിത ലിംഗമ് ।

പരാത്പരം (പരമപദം) പരമാത്മക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 8 ॥

ലിംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൌ ।
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *