ਸ਼ਿਵ ਤਾਂਡਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Shiv Tandav Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਜਟਾਟਵੀਗਲਜ੍ਜਲਪ੍ਰਵਾਹਪਾਵਿਤਸ੍ਥਲੇ
ਗਲੇਵਲਂਬ੍ਯ ਲਂਬਿਤਾਂ ਭੁਜਂਗਤੁਂਗਮਾਲਿਕਾਮ੍ ।

ਡਮਡ੍ਡਮਡ੍ਡਮਡ੍ਡਮਨ੍ਨਿਨਾਦਵਡ੍ਡਮਰ੍ਵਯਂ
ਚਕਾਰ ਚਂਡਤਾਂਡਵਂ ਤਨੋਤੁ ਨਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ 1 ॥

ਜਟਾਕਟਾਹਸਂਭ੍ਰਮਭ੍ਰਮਨ੍ਨਿਲਿਂਪਨਿਰ੍ਝਰੀ-
-ਵਿਲੋਲਵੀਚਿਵਲ੍ਲਰੀਵਿਰਾਜਮਾਨਮੂਰ੍ਧਨਿ ।

ਧਗਦ੍ਧਗਦ੍ਧਗਜ੍ਜ੍ਵਲਲ੍ਲਲਾਟਪਟ੍ਟਪਾਵਕੇ
ਕਿਸ਼ੋਰਚਂਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇ ਰਤਿਃ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਂ ਮਮ ॥ 2 ॥

ਧਰਾਧਰੇਂਦ੍ਰਨਂਦਿਨੀਵਿਲਾਸਬਂਧੁਬਂਧੁਰ
ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਦਿਗਂਤਸਂਤਤਿਪ੍ਰਮੋਦਮਾਨਮਾਨਸੇ ।

ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਧੋਰਣੀਨਿਰੁਦ੍ਧਦੁਰ੍ਧਰਾਪਦਿ
ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਦਿਗਂਬਰੇ ਮਨੋ ਵਿਨੋਦਮੇਤੁ ਵਸ੍ਤੁਨਿ ॥ 3 ॥

ਜਟਾਭੁਜਂਗਪਿਂਗਲ਼ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਫਣਾਮਣਿਪ੍ਰਭਾ
ਕਦਂਬਕੁਂਕੁਮਦ੍ਰਵਪ੍ਰਲਿਪ੍ਤਦਿਗ੍ਵਧੂਮੁਖੇ ।

ਮਦਾਂਧਸਿਂਧੁਰਸ੍ਫੁਰਤ੍ਤ੍ਵਗੁਤ੍ਤਰੀਯਮੇਦੁਰੇ
ਮਨੋ ਵਿਨੋਦਮਦ੍ਭੁਤਂ ਬਿਭਰ੍ਤੁ ਭੂਤਭਰ੍ਤਰਿ ॥ 4 ॥

ਸਹਸ੍ਰਲੋਚਨਪ੍ਰਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਲੇਖਸ਼ੇਖਰ
ਪ੍ਰਸੂਨਧੂਲ਼ਿਧੋਰਣੀ ਵਿਧੂਸਰਾਂਘ੍ਰਿਪੀਠਭੂਃ ।

ਭੁਜਂਗਰਾਜਮਾਲਯਾ ਨਿਬਦ੍ਧਜਾਟਜੂਟਕ
ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਚਿਰਾਯ ਜਾਯਤਾਂ ਚਕੋਰਬਂਧੁਸ਼ੇਖਰਃ ॥ 5 ॥

ਲਲਾਟਚਤ੍ਵਰਜ੍ਵਲਦ੍ਧਨਂਜਯਸ੍ਫੁਲਿਂਗਭਾ-
-ਨਿਪੀਤਪਂਚਸਾਯਕਂ ਨਮਨ੍ਨਿਲਿਂਪਨਾਯਕਮ੍ ।

ਸੁਧਾਮਯੂਖਲੇਖਯਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨਸ਼ੇਖਰਂ
ਮਹਾਕਪਾਲਿਸਂਪਦੇਸ਼ਿਰੋਜਟਾਲਮਸ੍ਤੁ ਨਃ ॥ 6 ॥

ਕਰਾਲਫਾਲਪਟ੍ਟਿਕਾਧਗਦ੍ਧਗਦ੍ਧਗਜ੍ਜ੍ਵਲ-
ਦ੍ਧਨਂਜਯਾਧਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਪ੍ਰਚਂਡਪਂਚਸਾਯਕੇ ।

ਧਰਾਧਰੇਂਦ੍ਰਨਂਦਿਨੀਕੁਚਾਗ੍ਰਚਿਤ੍ਰਪਤ੍ਰਕ-
-ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਨੈਕਸ਼ਿਲ੍ਪਿਨਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੇ ਮਤਿਰ੍ਮਮ ॥ 7 ॥

ਨਵੀਨਮੇਘਮਂਡਲੀ ਨਿਰੁਦ੍ਧਦੁਰ੍ਧਰਸ੍ਫੁਰਤ੍-
ਕੁਹੂਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਤਮਃ ਪ੍ਰਬਂਧਬਂਧੁਕਂਧਰਃ ।

ਨਿਲਿਂਪਨਿਰ੍ਝਰੀਧਰਸ੍ਤਨੋਤੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਸਿਂਧੁਰਃ
ਕਲ਼ਾਨਿਧਾਨਬਂਧੁਰਃ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਜਗਦ੍ਧੁਰਂਧਰਃ ॥ 8 ॥

ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਨੀਲਪਂਕਜਪ੍ਰਪਂਚਕਾਲਿਮਪ੍ਰਭਾ-
-ਵਿਲਂਬਿਕਂਠਕਂਦਲੀਰੁਚਿਪ੍ਰਬਦ੍ਧਕਂਧਰਮ੍ ।

ਸ੍ਮਰਚ੍ਛਿਦਂ ਪੁਰਚ੍ਛਿਦਂ ਭਵਚ੍ਛਿਦਂ ਮਖਚ੍ਛਿਦਂ
ਗਜਚ੍ਛਿਦਾਂਧਕਚ੍ਛਿਦਂ ਤਮਂਤਕਚ੍ਛਿਦਂ ਭਜੇ ॥ 9 ॥

ਅਗਰ੍ਵਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਾਕਲ਼ਾਕਦਂਬਮਂਜਰੀ
ਰਸਪ੍ਰਵਾਹਮਾਧੁਰੀ ਵਿਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਣਾਮਧੁਵ੍ਰਤਮ੍ ।

ਸ੍ਮਰਾਂਤਕਂ ਪੁਰਾਂਤਕਂ ਭਵਾਂਤਕਂ ਮਖਾਂਤਕਂ
ਗਜਾਂਤਕਾਂਧਕਾਂਤਕਂ ਤਮਂਤਕਾਂਤਕਂ ਭਜੇ ॥ 10 ॥

ਜਯਤ੍ਵਦਭ੍ਰਵਿਭ੍ਰਮਭ੍ਰਮਦ੍ਭੁਜਂਗਮਸ਼੍ਵਸ-
-ਦ੍ਵਿਨਿਰ੍ਗਮਤ੍ਕ੍ਰਮਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕਰਾਲਫਾਲਹਵ੍ਯਵਾਟ੍ ।

ਧਿਮਿਦ੍ਧਿਮਿਦ੍ਧਿਮਿਧ੍ਵਨਨ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਦਂਗਤੁਂਗਮਂਗਲ਼
ਧ੍ਵਨਿਕ੍ਰਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਤ ਪ੍ਰਚਂਡਤਾਂਡਵਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ 11 ॥

ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਦ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਤਲ੍ਪਯੋਰ੍ਭੁਜਂਗਮੌਕ੍ਤਿਕਸ੍ਰਜੋਰ੍-
-ਗਰਿਸ਼੍ਠਰਤ੍ਨਲੋਸ਼੍ਠਯੋਃ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਪਕ੍ਸ਼ਯੋਃ ।

ਤ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਰਵਿਂਦਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੋਃ ਪ੍ਰਜਾਮਹੀਮਹੇਂਦ੍ਰਯੋਃ
ਸਮਂ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਯਨ੍ਮਨਃ ਕਦਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਭਜੇ ॥ 12 ॥

ਕਦਾ ਨਿਲਿਂਪਨਿਰ੍ਝਰੀਨਿਕੁਂਜਕੋਟਰੇ ਵਸਨ੍
ਵਿਮੁਕ੍ਤਦੁਰ੍ਮਤਿਃ ਸਦਾ ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਮਂਜਲਿਂ ਵਹਨ੍ ।

ਵਿਮੁਕ੍ਤਲੋਲਲੋਚਨੋ ਲਲਾਟਫਾਲਲਗ੍ਨਕਃ
ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਮਂਤ੍ਰਮੁਚ੍ਚਰਨ੍ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਭਵਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ 13 ॥

ਇਮਂ ਹਿ ਨਿਤ੍ਯਮੇਵਮੁਕ੍ਤਮੁਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਂ ਸ੍ਤਵਂ
ਪਠਨ੍ਸ੍ਮਰਨ੍ਬ੍ਰੁਵਨ੍ਨਰੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਮੇਤਿਸਂਤਤਮ੍ ।

ਹਰੇ ਗੁਰੌ ਸੁਭਕ੍ਤਿਮਾਸ਼ੁ ਯਾਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਗਤਿਂ
ਵਿਮੋਹਨਂ ਹਿ ਦੇਹਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਂਕਰਸ੍ਯ ਚਿਂਤਨਮ੍ ॥ 14 ॥

ਪੂਜਾਵਸਾਨਸਮਯੇ ਦਸ਼ਵਕ੍ਤ੍ਰਗੀਤਂ ਯਃ
ਸ਼ਂਭੁਪੂਜਨਪਰਂ ਪਠਤਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ।

ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਥਿਰਾਂ ਰਥਗਜੇਂਦ੍ਰਤੁਰਂਗਯੁਕ੍ਤਾਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਸਦੈਵ ਸੁਮੁਖਿਂ ਪ੍ਰਦਦਾਤਿ ਸ਼ਂਭੁਃ ॥ 15 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *