ଵାରାହୀ ସହସ୍ର ନାମାଵଳି | Varahi Sahasra Namavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ଓଂ ଐଂ ଗ୍ଲୌଂ ଐମ୍ ॥
ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଗଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦେହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରସୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଦିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାତ୍ତାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଂଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତିହୋତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟୈ ନମଃ । 20

ଓଂ ଵିହାୟସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖନିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂଚନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁରୁକୁଲ୍ଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତ୍ୟୈ ନମଃ । 40

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଧସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଜ୍ଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତଂତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । 60

ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଡ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାନକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂଦାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଂଗରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୁର୍ଘୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଣସଂୟୁତାୟୈ ନମଃ । 80

ଓଂ ଘନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘର୍ଘରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଣୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଵସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାତୁସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାମ୍ୟସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟଵ୍ୟସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତରସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐଶାନସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧଃସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଷ୍ଠଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗ୍ରଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦ୍ଗାୟୈ ନମଃ । 100

ଓଂ ନାଭିଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରଂଧ୍ରଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍କଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାତାଳଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂମିଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲୀଂ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜୁର୍-ରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ । 120

ଓଂ ପୋତ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦୁଂବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସିଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତିଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାପଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷୁଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଷ୍ଟିଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରଂଗବଲୋତ୍କଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୋତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । 140

ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଂପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାଧର୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୁରଂଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନନୀୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ୟୁକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଜଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଦସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦ୍ୟରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ । 160

ଓଂ ଅମରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆମୟହର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହହର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଜଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଂସଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦାଲସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗାଂକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେନକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟୈ ନମଃ । 180

ଓଂ ମହିଷଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦଂତିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଛାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଷାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଘାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟ୍ଵାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋକ୍ଷାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଡାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୁନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧେନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । 200

ଓଂ ଧାଵନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଧ୍ଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାନ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରିପୁନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଧିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଷ୍ଠାରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷମାରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୁଟିରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵାସରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ । 220

ଓଂ ସୁଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୌଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଵିମଧ୍ୟଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଂକିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଂଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଷଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂକ୍ଷାୟୈ ନମଃ । 240

ଓଂ କରିରାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂପଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଣପଂଡିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧ୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଡକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଂଗଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵେର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଶିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କଟ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉରଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରାୟୈ ନମଃ । 260

ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତର୍ଦନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟୋରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଵନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌରଭ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁବ୍ଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରତୁଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଧୋଦ୍ୟତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାପୀଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନାତୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଗଦାୟୈ ନମଃ । 280

ଓଂ ଅରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନତାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାକପୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାରୂଢାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଵାହନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାଵର୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷପର୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଦଂଡିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଚୂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ଷୁଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାର୍ଥିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାଵାସାୟୈ ନମଃ । 300

ଓଂ ଦୁରାରିହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଃଖହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଵୀୟସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରକଂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରୂହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵେଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗତାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଧିତାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଘତାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟୈ ନମଃ । [ଦୁର୍ଗାୟୈ]
ଓଂ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶୁପତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଣପ୍ୟୈ ନମଃ । 320

ଓଂ କୁଣପାଶନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମକାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମନୀୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାସାଵହୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ କାରକାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଂବୁକଂଠ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତାଗମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍କଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକଲ୍ପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଟଂକଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ମଶାନନିଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାରୁଢାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ । 340

ଓଂ ତତ୍ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଭାନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଵଂଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଶାଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶାଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଶାଖିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂଗରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଂଗୋପାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭାଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଂଗରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । 360

ଓଂ ଭଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦିତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦ୍ୟପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ୟପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚର୍ଚିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶବର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ । 380

ଓଂ ସାଂଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଚ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମ୍ନଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମ୍ନନାଭ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଗୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିପ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମୟଂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଦଂଡିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରଦାୟିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷକନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦରଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାହିନ୍ୟୈ ନମଃ । 400

ଓଂ ଦ୍ରଵିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡନାୟିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଃଖାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଗ୍ଧ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋହତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଵୀକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଵଲିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ୟୁଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦ୍ଵୟଵାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚରାୟୈ ନମଃ । 420

ଓଂ ଅନଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଲସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାଂତାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅବ୍ଜଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଵଚାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଵସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଵସାୟିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶନଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଦ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାୟୈ ନମଃ । 440

ଓଂ ସୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵସହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଗଦଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତିଭାଗେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମ୍ରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରିଷ୍ଟଦମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଂଗଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ଲାଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉରୁକ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରତୀକାୟୈ ନମଃ । 460

ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵ୍ୟଵାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଲାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଶିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଚ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭେକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଷଦଶ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭୋୟୋନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରତୀକାୟୈ ନମଃ । 480

ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁର୍ଵିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଧର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଂଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାରୁଡ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ । 500

ଓଂ ଗାନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋରକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିଦାଂ ଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାଥିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରଥିକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଭରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣୈଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରସ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଂଚନଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଊହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୂହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରୂହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ମୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଗ୍ରହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ । 520

ଓଂ ୟାୟଜୂକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଜପେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷୋଡଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଂଡରୀକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜସୂୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଭସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵିଷ୍ଟକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋସଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵ୍ରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଜିତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲାୟଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ । 540

ଓଂ ରଥକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭାଵସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିଭିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗୟଜ୍ଞକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋଭଦ୍ରଵାରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଦୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଵାମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗାମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲପିଂଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଂଡିନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପନାଗାହଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵାଦଶାହସ୍ଵାୟୈ ନମଃ । 560

ଓଂ ଉପାଂଶଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵପ୍ରତିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବର୍ହିରଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭ୍ୟୁଦୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଵଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମିଦାହ୍ଵୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଠାୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଦୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାହାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତନୂନପାତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟୈ ନମଃ । 580

ଓଂ ଶ୍ୟେନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଗିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ କଂକଭେରୁଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାଂଦ୍ରାୟଣପରାୟଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଂଦ୍ୟାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୌର୍ଣମାସିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜପ୍ରତିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକଲାୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ କାରୀଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୈଦଲାୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଠାୟୈ ନମଃ । 600

ଓଂ ଶୋଚିଷ୍କାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଚିକେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତିକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ଟିକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈନତେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଚ୍ଚାଟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶୀକରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଂଦର୍ପବଲଶାତନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଚୂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜଚ୍ଛାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୌଦ୍ରାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵିକ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଵହାଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଭୃଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟକପାଲକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୌଷଟ୍ ନମଃ । 620

ଓଂ ଵୌଷଟ୍ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଷଟ୍କାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାକସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନରମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାରୀର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଦାନିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌତ୍ରାମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାରୁଂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାର୍ହସ୍ପତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଂଗମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଚେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରଂଭକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଃସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାକସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରୁତ୍ମତ୍ୟୈ ନମଃ । 640

ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚମସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରୁଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରୁଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଲୂଖଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେକ୍ଷଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚପଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଥନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଢ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଗ୍ଵଂଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂଚିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଶଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଭ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣୋଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପ୍ତୋର୍ୟାମାୟୈ ନମଃ । 660

ଓଂ ଦ୍ରୋଣକଲଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ରାଵରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ଵିନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାତ୍ନୀଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଥ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହାରିୟୋଜନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମିଧେନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମିଧେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୋତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ଵର୍ୟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଗାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋତ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗ୍ନୀଧ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ଛାଵକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଵଚେ ନମଃ । 680

ଓଂ ଗ୍ରାଵସ୍ତୁତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତର୍ଦକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ରାଵରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସ୍ତୋତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜମାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵଂତ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆମିକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଷଦାଜ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୁହୁତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟ୍ୟୈ ନମଃ । 700

ଓଂ ତ୍ରେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତରସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୋଡାଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୂକର୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜିହ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଭରୋମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଶୀର୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତପ୍ରାଶିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଗ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗଂବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଂକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଲ୍ବଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଂଭାୟୈ ନମଃ । 720

ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଗନଚାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମଵକ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵକ୍ତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୀର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆକୃଷ୍ଣପିଂଗଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣମୂର୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୂର୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରମୂର୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରଜିହ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରରାଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵ୍ରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପ୍ତାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପ୍ତନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଡପ୍ରହରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଲଭ୍ୟୈ ନମଃ । 740

ଓଂ ଵୀଚ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଛାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଂସଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାଂବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣଶାରଂଗିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵେଷ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନଵେଂଦ୍ରଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପକର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୟଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥିଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧ୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ । 760

ଓଂ କେଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଧିହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନ୍ମହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆହ୍ଲାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ୟାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦଂତିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାକଂଭର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶ୍ଵେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । 780

ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ମଶାନଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତିସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗମାର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗାନାଂ ପରିଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଗାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ । 800

ଓଂ ଅଂକୁଶକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘଂଟାଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେତାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵେତାଳ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵେତାଳିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵିଷ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଂଖ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧିଦେଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧିଭୂତାୟୈ ନମଃ । 820

ଓଂ ଅଂଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘଂଟାରଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଚୟପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତମାତଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଶିକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସେନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୃଂଭିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନତାୟୈ ନମଃ । 840

ଓଂ କଦ୍ରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଵସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଛାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଛନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଛେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାପିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଂଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଂଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧାତୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଧପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ । 860

ଓଂ ହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିସାଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଗୋପନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକର୍ଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୁଂଧତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଚାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖ୍ୟାତ୍ୟୈ ନମଃ । 880

ଓଂ ସିନୀଵାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁହ୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋତୁମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ଵାଷ୍ଟ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରୋଚନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଟଭେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରାମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରାମର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଲାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଳେବରାୟୈ ନମଃ । 900

ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁଜ୍ଜିହ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷନିପାତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମୃଗୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାଂଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଧାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିତଭେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରକ୍ଷରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ । 920

ଓଂ ଵୀଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିହଂଗମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଦପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଦକିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ଲଵନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ଲାଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ଲୁତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋହିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଭୋଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଂକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଭାରାୟୈ ନମଃ । 940

ଓଂ ଚତୁରଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରୁପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚର୍ଵିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୋରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚର୍ମଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଲେପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍ପ୍ରପଂଚାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାଂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟଵିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ରିତଵତ୍ସଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଳଂକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଲଂବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଦ୍ଵଂଦ୍ଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍ପରିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ । 960

ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୀହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଘାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରିଂଦ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଭାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀତିନାୟିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରିଂଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଳାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାକାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଳାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣୋତ୍ତରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟୈ ନମଃ । 980

ଓଂ ମହାଗର୍ଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଲକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରେଶାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଂତପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରସେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୂରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଛାମୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିସ୍ମୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦନୁହଂତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନଂଦରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଧାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ । 1000

ଇତି ଶ୍ରୀ ଵାରାହୀ ସହସ୍ରନାମାଵଳିଃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *