வாராஹீ ஸஹஸ்ர நாமாவல்தி³ | Varahi Sahasra Namavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

॥ ஓம் ஐம் க்³லௌம் ஐம் ॥
ஓம் வாராஹ்யை நம: ।
ஓம் வாமன்யை நம: ।
ஓம் வாமாயை நம: ।
ஓம் ப³க³ல்தா³யை நம: ।
ஓம் வாஸவ்யை நம: ।
ஓம் வஸவே நம: ।
ஓம் வைதே³ஹ்யை நம: ।
ஓம் வீரஸுவே நம: ।
ஓம் பா³லாயை நம: ।
ஓம் வரதா³யை நம: ।
ஓம் விஷ்ணுவல்லபா⁴யை நம: ।
ஓம் வன்தி³தாயை நம: ।
ஓம் வஸுதா³யை நம: ।
ஓம் வஶ்யாயை நம: ।
ஓம் வ்யாத்தாஸ்யாயை நம: ।
ஓம் வஞ்சின்யை நம: ।
ஓம் ப³லாயை நம: ।
ஓம் வஸுன்த⁴ராயை நம: ।
ஓம் வீதிஹோத்ராயை நம: ।
ஓம் வீதராகா³யை நம: । 2௦

ஓம் விஹாயஸ்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வாயை நம: ।
ஓம் க²னிப்ரியாயை நம: ।
ஓம் காம்யாயை நம: ।
ஓம் கமலாயை நம: ।
ஓம் காஞ்சன்யை நம: ।
ஓம் ரமாயை நம: ।
ஓம் தூ⁴ம்ராயை நம: ।
ஓம் கபாலின்யை நம: ।
ஓம் வாமாயை நம: ।
ஓம் குருகுல்லாயை நம: ।
ஓம் கலாவத்யை நம: ।
ஓம் யாம்யாயை நம: ।
ஓம் ஆக்³னேய்யை நம: ।
ஓம் த⁴ராயை நம: ।
ஓம் த⁴ன்யாயை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மிண்யை நம: ।
ஓம் த்⁴யானின்யை நம: ।
ஓம் த்⁴ருவாயை நம: ।
ஓம் த்⁴ருத்யை நம: । 4௦

ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ஓம் ஜயாயை நம: ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம: ।
ஓம் ஶக்த்யை நம: ।
ஓம் மேதா⁴யை நம: ।
ஓம் தபஸ்வின்யை நம: ।
ஓம் வேத⁴ஸே நம: ।
ஓம் ஜயாயை நம: ।
ஓம் க்ருத்யை நம: ।
ஓம் கான்த்யை நம: ।
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம: ।
ஓம் ஶான்த்யை நம: ।
ஓம் த³மாயை நம: ।
ஓம் ரத்யை நம: ।
ஓம் லஜ்ஜாயை நம: ।
ஓம் மத்யை நம: ।
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம: ।
ஓம் நித்³ராயை நம: ।
ஓம் தன்த்ராயை நம: ।
ஓம் கௌ³ர்யை நம: । 6௦

ஓம் ஶிவாயை நம: ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம: ।
ஓம் சண்ட்³யை நம: ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம: ।
ஓம் அப⁴யாயை நம: ।
ஓம் பீ⁴மாயை நம: ।
ஓம் பா⁴ஷாயை நம: ।
ஓம் பா⁴மாயை நம: ।
ஓம் ப⁴யானகாயை நம: ।
ஓம் பூ⁴தா³ராயை நம: ।
ஓம் ப⁴யஹாயை நம: ।
ஓம் பீ⁴ரவே நம: ।
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம: ।
ஓம் ப⁴ங்க³ராயை நம: ।
ஓம் ப⁴ட்யை நம: ।
ஓம் கு⁴ர்கு⁴ராயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ஷணாயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ஷிண்யை நம: ।
ஓம் கோ⁴ணஸம்யுதாயை நம: । 8௦

ஓம் க⁴னாயை நம: ।
ஓம் அக⁴னாயை நம: ।
ஓம் க⁴ர்க⁴ராயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ணயுக்தாயை நம: ।
ஓம் அக⁴னாஶின்யை நம: ।
ஓம் பூர்வஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் ஆக்³னேய்யஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் யாதுஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் யாம்யஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் வாயவ்யஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் உத்தரஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் வாருணஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் ஐஶானஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் ஊர்த்⁴வஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் அத:⁴ஸ்தி²தாயை நம: ।
ஓம் ப்ருஷ்ட²கா³யை நம: ।
ஓம் த³க்ஷகா³யை நம: ।
ஓம் ஆக்³ரகா³யை நம: ।
ஓம் வாமகா³யை நம: ।
ஓம் ஹ்ருத்³கா³யை நம: । 1௦௦

ஓம் நாபி⁴கா³யை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மரன்த்⁴ரகா³யை நம: ।
ஓம் அர்ககா³யை நம: ।
ஓம் ஸ்வர்க³கா³யை நம: ।
ஓம் பாதால்த³கா³யை நம: ।
ஓம் பூ⁴மிகா³யை நம: ।
ஓம் ஐம் நம: ।
ஓம் ஶ்ரியை நம: ।
ஓம் ஹ்ரியை நம: ।
ஓம் க்லீம் நம: ।
ஓம் தீர்த²க³த்யை நம: ।
ஓம் ப்ரீத்யை நம: ।
ஓம் தி⁴யை நம: ।
ஓம் கி³ரே நம: ।
ஓம் கலாயை நம: ।
ஓம் அவ்யயாயை நம: ।
ஓம் ருக்³ரூபாயை நம: ।
ஓம் யஜுர்-ரூபாயை நம: ।
ஓம் ஸாமரூபாயை நம: ।
ஓம் பராயை நம: । 12௦

ஓம் போத்ரிண்யை நம: ।
ஓம் உது³ம்ப³ராயை நம: ।
ஓம் க³தா³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் அஸிதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶக்திதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் சாபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் இஷுதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶூலதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் சக்ரதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் அர்ஷ்டிதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ஜரத்யை நம: ।
ஓம் யுவத்யை நம: ।
ஓம் பா³லாயை நம: ।
ஓம் சதுரங்க³ப³லோத்கடாயை நம: ।
ஓம் ஸத்யாயை நம: ।
ஓம் அக்ஷராயை நம: ।
ஓம் நித⁴யே நம: ।
ஓம் நேத்ரே நம: ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம: ।
ஓம் போத்ர்யை நம: । 14௦

ஓம் பராயை நம: ।
ஓம் படவே நம: ।
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாயை நம: ।
ஓம் கம்பின்யை நம: ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ஓம் து³ராத⁴ர்ஷாயை நம: ।
ஓம் து⁴ரன்த⁴ராயை நம: ।
ஓம் மாலின்யை நம: ।
ஓம் மானின்யை நம: ।
ஓம் மாத்ரே நம: ।
ஓம் மானநீயாயை நம: ।
ஓம் மனஸ்வின்யை நம: ।
ஓம் மதோ³த்கடாயை நம: ।
ஓம் மன்யுகர்யை நம: ।
ஓம் மனுரூபாயை நம: ।
ஓம் மனோஜவாயை நம: ।
ஓம் மேத³ஸ்வின்யை நம: ।
ஓம் மத்³யரதாயை நம: ।
ஓம் மது⁴பாயை நம: ।
ஓம் மங்க³ல்தா³யை நம: । 16௦

ஓம் அமராயை நம: ।
ஓம் மாயாயை நம: ।
ஓம் மாத்ரே நம: ।
ஓம் ஆமயஹர்யை நம: ।
ஓம் ம்ருடா³ன்யை நம: ।
ஓம் மஹில்தா³யை நம: ।
ஓம் ம்ருத்யை நம: ।
ஓம் மஹாதே³வ்யை நம: ।
ஓம் மோஹஹர்யை நம: ।
ஓம் மஞ்ஜவே நம: ।
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாயை நம: ।
ஓம் அமலாயை நம: ।
ஓம் மாம்ஸலாயை நம: ।
ஓம் மானவாயை நம: ।
ஓம் மூலாயை நம: ।
ஓம் மஹாராத்ர்யை நம: ।
ஓம் மதா³லஸாயை நம: ।
ஓம் ம்ருகா³ங்காயை நம: ।
ஓம் மேனகாயை நம: ।
ஓம் மான்யாயை நம: । 18௦

ஓம் மஹிஷக்⁴ன்யை நம: ।
ஓம் மத³ன்திகாயை நம: ।
ஓம் மூர்சா²பஹாயை நம: ।
ஓம் மோஹாபஹாயை நம: ।
ஓம் ம்ருஷாபஹாயை நம: ।
ஓம் மோகா⁴பஹாயை நம: ।
ஓம் மதா³பஹாயை நம: ।
ஓம் ம்ருத்ய்வாபஹாயை நம: ।
ஓம் மலாபஹாயை நம: ।
ஓம் ஸிம்ஹானநாயை நம: ।
ஓம் ருக்ஷானநாயை நம: ।
ஓம் மஹிஷானநாயை நம: ।
ஓம் வ்யாக்⁴ரானநாயை நம: ।
ஓம் ம்ருகா³னநாயை நம: ।
ஓம் க்ரோடா³னநாயை நம: ।
ஓம் து⁴ன்யை நம: ।
ஓம் த⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் தே⁴னவே நம: ।
ஓம் த⁴ரித்ர்யை நம: । 2௦௦

ஓம் தா⁴வன்யை நம: ।
ஓம் த⁴வாயை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மத்⁴வனாயை நம: ।
ஓம் த்⁴யானபராயை நம: ।
ஓம் த⁴னப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் தா⁴ன்யப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் த⁴ராப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் பாபனாஶின்யை நம: ।
ஓம் தோ³ஷனாஶின்யை நம: ।
ஓம் ரிபுனாஶின்யை நம: ।
ஓம் வ்யாதி⁴னாஶின்யை நம: ।
ஓம் ஸித்³தி⁴தா³யின்யை நம: ।
ஓம் கலாரூபிண்யை நம: ।
ஓம் காஷ்டா²ரூபிண்யை நம: ।
ஓம் க்ஷமாரூபிண்யை நம: ।
ஓம் பக்ஷரூபிண்யை நம: ।
ஓம் அஹரூபிண்யை நம: ।
ஓம் த்ருடிரூபிண்யை நம: ।
ஓம் ஶ்வாஸரூபிண்யை நம: ।
ஓம் ஸம்ருத்³தா⁴யை நம: । 22௦

ஓம் ஸுபு⁴ஜாயை நம: ।
ஓம் ரௌத்³ர்யை நம: ।
ஓம் ராதா⁴யை நம: ।
ஓம் ராகா³யை நம: ।
ஓம் ரமாயை நம: ।
ஓம் அரண்யை நம: ।
ஓம் ராமாயை நம: ।
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம: ।
ஓம் ருஷ்டாயை நம: ।
ஓம் ரக்ஷிண்யை நம: ।
ஓம் ரவிமத்⁴யகா³யை நம: ।
ஓம் ரஜன்யை நம: ।
ஓம் ரமண்யை நம: ।
ஓம் ரேவாயை நம: ।
ஓம் ரங்கின்யை நம: ।
ஓம் ரஞ்ஜின்யை நம: ।
ஓம் ரமாயை நம: ।
ஓம் ரோஷாயை நம: ।
ஓம் ரோஷவத்யை நம: ।
ஓம் ரூக்ஷாயை நம: । 24௦

ஓம் கரிராஜ்யப்ரதா³யை நம: ।
ஓம் ரதாயை நம: ।
ஓம் ரூக்ஷாயை நம: ।
ஓம் ரூபவத்யை நம: ।
ஓம் ராஸ்யாயை நம: ।
ஓம் ருத்³ராண்யை நம: ।
ஓம் ரணபண்டி³தாயை நம: ।
ஓம் க³ங்கா³யை நம: ।
ஓம் யமுனாயை நம: ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ஓம் ஸ்வஸவே நம: ।
ஓம் மத்⁴வ்யை நம: ।
ஓம் க³ண்ட³க்யை நம: ।
ஓம் துங்க³ப⁴த்³ராயை நம: ।
ஓம் காவேர்யை நம: ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம: ।
ஓம் படவே நம: ।
ஓம் கட்வாயை நம: ।
ஓம் உரக³வத்யை நம: ।
ஓம் சாராயை நம: । 26௦

ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
ஓம் ப்ரதர்த³னாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம: ।
ஓம் ஶாஸ்த்ர்யை நம: ।
ஓம் ஜடாதா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் அயோரதா³யை நம: ।
ஓம் யாவன்யை நம: ।
ஓம் ஸௌரப்⁴யை நம: ।
ஓம் குப்³ஜாயை நம: ।
ஓம் வக்ரதுண்டா³யை நம: ।
ஓம் வதோ⁴த்³யதாயை நம: ।
ஓம் சன்த்³ராபீடா³யை நம: ।
ஓம் வேத³வேத்³யாயை நம: ।
ஓம் ஶங்கி³ன்யை நம: ।
ஓம் நீலலோஹிதாயை நம: ।
ஓம் த்⁴யானாதீதாயை நம: ।
ஓம் அபரிச்சே²த்³யாயை நம: ।
ஓம் ம்ருத்யுரூபாயை நம: ।
ஓம் த்ரிவர்க³தா³யை நம: । 28௦

ஓம் அரூபாயை நம: ।
ஓம் ப³ஹுரூபாயை நம: ।
ஓம் நானாரூபாயை நம: ।
ஓம் நதானநாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம: ।
ஓம் வ்ருஷாரூடா⁴யை நம: ।
ஓம் வ்ருஷேஶ்யை நம: ।
ஓம் வ்ருஷவாஹனாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷப்ரியாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷாவர்தாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷபர்வாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷாக்ருத்யை நம: ।
ஓம் கோத³ண்டி³ன்யை நம: ।
ஓம் நாக³சூடா³யை நம: ।
ஓம் சக்ஷுஷ்யை நம: ।
ஓம் பரமார்தி²காயை நம: ।
ஓம் து³ர்வாஸாயை நம: ।
ஓம் து³ர்க³ஹாயை நம: ।
ஓம் தே³வ்யை நம: ।
ஓம் து³ராவாஸாயை நம: । 3௦௦

ஓம் து³ராரிஹாயை நம: ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம: ।
ஓம் ராதா⁴யை நம: ।
ஓம் து³:க²ஹன்த்ர்யை நம: ।
ஓம் து³ராராத்⁴யாயை நம: ।
ஓம் த³வீயஸ்யை நம: ।
ஓம் து³ராவாஸாயை நம: ।
ஓம் து³ஷ்ப்ரஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் து³ஷ்ப்ரகம்பாயை நம: ।
ஓம் து³ரூஹிண்யை நம: ।
ஓம் ஸுவேண்யை நம: ।
ஓம் ரமண்யை நம: ।
ஓம் ஶ்யாமாயை நம: ।
ஓம் ம்ருக³தாபின்யை நம: ।
ஓம் வ்யாதி⁴தாபின்யை நம: ।
ஓம் அர்க⁴தாபின்யை நம: ।
ஓம் உக்³ராயை நம: । [து³ர்கா³யை]
ஓம் தார்க்ஷ்யை நம: ।
ஓம் பாஶுபத்யை நம: ।
ஓம் கௌணப்யை நம: । 32௦

ஓம் குணபாஶனாயை நம: ।
ஓம் கபர்தி³ன்யை நம: ।
ஓம் காமகாமாயை நம: ।
ஓம் கமனீயாயை நம: ।
ஓம் கலோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ஓம் காஸாவஹ்ருதே நம: ।
ஓம் காரகான்யை நம: ।
ஓம் கம்பு³கண்ட்²யை நம: ।
ஓம் க்ருதாக³மாயை நம: ।
ஓம் கர்கஶாயை நம: ।
ஓம் காரணாயை நம: ।
ஓம் கான்தாயை நம: ।
ஓம் கல்பாயை நம: ।
ஓம் அகல்பாயை நம: ।
ஓம் கடங்கடாயை நம: ।
ஓம் ஶ்மஶானநிலயாயை நம: ।
ஓம் பி⁴ன்னாயை நம: ।
ஓம் கஜ³ாருடா⁴யை நம: ।
ஓம் கஜ³ாபஹாயை நம: ।
ஓம் தத்ப்ரியாயை நம: । 34௦

ஓம் தத்பராயை நம: ।
ஓம் ராயாயை நம: ।
ஓம் ஸ்வர்பா⁴னவே நம: ।
ஓம் காலவஞ்சின்யை நம: ।
ஓம் ஶாகா²யை நம: ।
ஓம் விஶாகா²யை நம: ।
ஓம் கோ³ஶாகா²யை நம: ।
ஓம் ஸுஶாகா²யை நம: ।
ஓம் ஶேஷஶாகி²ன்யை நம: ।
ஓம் வ்யங்கா³யை நம: ।
ஓம் ஶுபா⁴ங்கா³யை நம: ।
ஓம் வாமாங்கா³யை நம: ।
ஓம் நீலாங்கா³யை நம: ।
ஓம் அனங்க³ரூபிண்யை நம: ।
ஓம் ஸாங்கோ³பாங்கா³யை நம: ।
ஓம் ஸாரங்கா³யை நம: ।
ஓம் ஸுபா⁴ங்கா³யை நம: ।
ஓம் ரங்க³ரூபிண்யை நம: ।
ஓம் ப⁴த்³ராயை நம: ।
ஓம் ஸுப⁴த்³ராயை நம: । 36௦

ஓம் ப⁴த்³ராக்ஷ்யை நம: ।
ஓம் ஸிம்ஹிகாயை நம: ।
ஓம் வினதாயை நம: ।
ஓம் அதி³த்யை நம: ।
ஓம் ஹ்ருத்³யாயை நம: ।
ஓம் அவத்³யாயை நம: ।
ஓம் ஸுபத்³யாயை நம: ।
ஓம் க³த்³யப்ரியாயை நம: ।
ஓம் பத்³யப்ரியாயை நம: ।
ஓம் ப்ரஸவே நம: ।
ஓம் சர்சிகாயை நம: ।
ஓம் போ⁴க³வத்யை நம: ।
ஓம் அம்பா³யை நம: ।
ஓம் ஸாரஸ்யை நம: ।
ஓம் ஶப³ர்யை நம: ।
ஓம் நட்யை நம: ।
ஓம் யோகி³ன்யை நம: ।
ஓம் புஷ்கலாயை நம: ।
ஓம் அனந்தாயை நம: ।
ஓம் பராயை நம: । 38௦

ஓம் ஸாங்க்³யாயை நம: ।
ஓம் ஶச்யை நம: ।
ஓம் ஸத்யை நம: ।
ஓம் நிம்னகா³யை நம: ।
ஓம் நிம்னநாப்⁴யை நம: ।
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம: ।
ஓம் ஜாக்³ருத்யை நம: ।
ஓம் லிப்யை நம: ।
ஓம் த³மயன்த்யை நம: ।
ஓம் த³மாயை நம: ।
ஓம் த³ண்டா³யை நம: ।
ஓம் உத்³த³ண்டி³ன்யை நம: ।
ஓம் தா³ரதா³யிகாயை நம: ।
ஓம் தீ³பின்யை நம: ।
ஓம் தா³வின்யை நம: ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம: ।
ஓம் த³க்ஷகன்யாயை நம: ।
ஓம் த³ம்யாயை நம: ।
ஓம் த³ரதே³ நம: ।
ஓம் தா³ஹின்யை நம: । 4௦௦

ஓம் த்³ரவிண்யை நம: ।
ஓம் த³ர்வ்யை நம: ।
ஓம் த³ண்டி³ன்யை நம: ।
ஓம் த³ண்ட³னாயிகாயை நம: ।
ஓம் தா³னப்ரியாயை நம: ।
ஓம் தோ³ஷஹன்த்ர்யை நம: ।
ஓம் து³:கா²ஶின்யை நம: ।
ஓம் தா³ரித்³ர்யனாஶின்யை நம: ।
ஓம் தோ³ஷதா³யை நம: ।
ஓம் தோ³ஷக்ருதே நம: ।
ஓம் தோ³க்³த்⁴ர்யை நம: ।
ஓம் தோ³ஹத்யை நம: ।
ஓம் தே³விகாயை நம: ।
ஓம் அத⁴னாயை நம: ।
ஓம் த³ர்வீகர்யை நம: ।
ஓம் து³ர்வலிதாயை நம: ।
ஓம் து³ர்யுகா³யை நம: ।
ஓம் அத்³வயவாதி³ன்யை நம: ।
ஓம் சராயை நம: ।
ஓம் அசராயை நம: । 42௦

ஓம் அனந்தாயை நம: ।
ஓம் வ்ருஷ்ட்யை நம: ।
ஓம் உன்மத்தாயை நம: ।
ஓம் கமலாயை நம: ।
ஓம் அலஸாயை நம: ।
ஓம் தாரிண்யை நம: ।
ஓம் தாரகான்தாராயை நம: ।
ஓம் பரமாத்மனே நம: ।
ஓம் அப்³ஜலோசனாயை நம: ।
ஓம் இன்த³வே நம: ।
ஓம் ஹிரண்யகவசாயை நம: ।
ஓம் வ்யவஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் வ்யவஸாயிகாயை நம: ।
ஓம் ஈஶனந்தா³யை நம: ।
ஓம் நத்³யை நம: ।
ஓம் நாக்³யை நம: ।
ஓம் யக்ஷிண்யை நம: ।
ஓம் ஸர்பிண்யை நம: ।
ஓம் வர்யை நம: ।
ஓம் ஸுதா⁴யை நம: । 44௦

ஓம் ஸுராயை நம: ।
ஓம் விஶ்வஸஹாயை நம: ।
ஓம் ஸுவர்ணாயை நம: ।
ஓம் அங்க³த³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் ஜனந்யை நம: ।
ஓம் ப்ரீதிபா⁴கே³ஶ்யை நம: ।
ஓம் ஸாம்ராஜ்ஞ்யை நம: ।
ஓம் ஸம்விதே³ நம: ।
ஓம் உத்தமாயை நம: ।
ஓம் அமேயாயை நம: ।
ஓம் அரிஷ்டத³மன்யை நம: ।
ஓம் பிங்க³ல்தா³யை நம: ।
ஓம் லிங்க³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் சாமுண்டா³யை நம: ।
ஓம் ப்லாவின்யை நம: ।
ஓம் ஹாலாயை நம: ।
ஓம் ப்³ருஹதே நம: ।
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம: ।
ஓம் உருக்ரமாயை நம: ।
ஓம் ஸுப்ரதீகாயை நம: । 46௦

ஓம் ஸுக்³ரீவாயை நம: ।
ஓம் ஹவ்யவாஹாயை நம: ।
ஓம் ப்ரலாபின்யை நம: ।
ஓம் நப⁴ஸ்யாயை நம: ।
ஓம் மாத⁴வ்யை நம: ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²யை நம: ।
ஓம் ஶிஶிராயை நம: ।
ஓம் ஜ்வாலின்யை நம: ।
ஓம் ருச்யை நம: ।
ஓம் ஶுக்லாயை நம: ।
ஓம் ஶுக்ராயை நம: ।
ஓம் ஶுசாயை நம: ।
ஓம் ஶோகாயை நம: ।
ஓம் ஶுக்யை நம: ।
ஓம் பே⁴க்யை நம: ।
ஓம் பிக்யை நம: ।
ஓம் ப³க்யை நம: ।
ஓம் ப்ருஷத³ஶ்வாயை நம: ।
ஓம் நபோ⁴யோன்யை நம: ।
ஓம் ஸுப்ரதீகாயை நம: । 48௦

ஓம் விபா⁴வர்யை நம: ।
ஓம் க³ர்விதாயை நம: ।
ஓம் கு³ர்விண்யை நம: ।
ஓம் க³ண்யாயை நம: ।
ஓம் கு³ருவே நம: ।
ஓம் கு³ருத⁴ர்யை நம: ।
ஓம் க³யாயை நம: ।
ஓம் க³ன்த⁴ர்வ்யை நம: ।
ஓம் க³ணிகாயை நம: ।
ஓம் கு³ன்த்³ராயை நம: ।
ஓம் கா³ருட்³யை நம: ।
ஓம் கோ³பிகாயை நம: ।
ஓம் அக்³ரகா³யை நம: ।
ஓம் க³ணேஶ்யை நம: ।
ஓம் கா³மின்யை நம: ।
ஓம் க³ன்தாயை நம: ।
ஓம் கோ³பதயே நம: ।
ஓம் க³ன்தி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் க³வ்யை நம: ।
ஓம் க³ர்ஜிதாயை நம: । 5௦௦

ஓம் கா³னந்யை நம: ।
ஓம் கோ³னாயை நம: ।
ஓம் கோ³ரக்ஷாயை நம: ।
ஓம் கோ³விதா³ம் க³த்யை நம: ।
ஓம் க்³ராதி²க்யை நம: ।
ஓம் க்³ரதி²க்ருதே நம: ।
ஓம் கோ³ஷ்ட்²யை நம: ।
ஓம் க³ர்ப⁴ரூபாயை நம: ।
ஓம் கு³ணைஷிண்யை நம: ।
ஓம் பாரஸ்கர்யை நம: ।
ஓம் பாஞ்சனதா³யை நம: ।
ஓம் ப³ஹுரூபாயை நம: ।
ஓம் விரூபிகாயை நம: ।
ஓம் ஊஹாயை நம: ।
ஓம் வ்யூஹாயை நம: ।
ஓம் து³ரூஹாயை நம: ।
ஓம் ஸம்மோஹாயை நம: ।
ஓம் மோஹஹாரிண்யை நம: ।
ஓம் யஜ்ஞவிக்³ரஹிண்யை நம: ।
ஓம் யஜ்ஞாயை நம: । 52௦

ஓம் யாயஜூகாயை நம: ।
ஓம் யஶஸ்வின்யை நம: ।
ஓம் அக்³னிஷ்டோமாயை நம: ।
ஓம் அத்யக்³னிஷ்டோமாயை நம: ।
ஓம் வாஜபேயாயை நம: ।
ஓம் ஷோட³ஶ்யை நம: ।
ஓம் புண்ட³ரீகாயை நம: ।
ஓம் அஶ்வமேதா⁴யை நம: ।
ஓம் ராஜஸூயாயை நம: ।
ஓம் நாப⁴ஸாயை நம: ।
ஓம் ஸ்விஷ்டக்ருதே நம: ।
ஓம் ப³ஹவே நம: ।
ஓம் ஸௌவர்ணாயை நம: ।
ஓம் கோ³ஸவாயை நம: ।
ஓம் மஹாவ்ரதாயை நம: ।
ஓம் விஶ்வஜிதே நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மயஜ்ஞாயை நம: ।
ஓம் ப்ராஜாபத்யாயை நம: ।
ஓம் ஶிலாயவாயை நம: ।
ஓம் அஶ்வக்ரான்தாயை நம: । 54௦

ஓம் ரத²க்ரான்தாயை நம: ।
ஓம் விஷ்ணுக்ரான்தாயை நம: ।
ஓம் விபா⁴வஸே நம: ।
ஓம் ஸூர்யக்ரான்தாயை நம: ।
ஓம் கஜ³க்ரான்தாயை நம: ।
ஓம் ப³லிபி⁴தே³ நம: ।
ஓம் நாக³யஜ்ஞகாயை நம: ।
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம: ।
ஓம் அர்த⁴ஸாவித்ர்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வதோப⁴த்³ரவாருணாயை நம: ।
ஓம் ஆதி³த்யாமயாயை நம: ।
ஓம் கோ³தோ³ஹாயை நம: ।
ஓம் க³வாமயாயை நம: ।
ஓம் ம்ருகா³மயாயை நம: ।
ஓம் ஸர்பமயாயை நம: ।
ஓம் காலபிஞ்ஜாயை நம: ।
ஓம் கௌண்டி³ன்யாயை நம: ।
ஓம் உபனாகா³ஹலாயை நம: ।
ஓம் அக்³னிவிதே³ நம: ।
ஓம் த்³வாத³ஶாஹஸ்வாயை நம: । 56௦

ஓம் உபாம்ஶவே நம: ।
ஓம் ஸோமாயை நம: ।
ஓம் விதா⁴யை நம: ।
ஓம் ஹனாயை நம: ।
ஓம் அஶ்வப்ரதிக்³ரஹாயை நம: ।
ஓம் ப³ர்ஹிரதா²யை நம: ।
ஓம் அப்⁴யுத³யாயை நம: ।
ஓம் ருத்³த்⁴யை நம: ।
ஓம் ராஜே நம: ।
ஓம் ஸர்வஸ்வத³க்ஷிணாயை நம: ।
ஓம் தீ³க்ஷாயை நம: ।
ஓம் ஸோமாக்²யாயை நம: ।
ஓம் ஸமிதா³ஹ்வயாயை நம: ।
ஓம் கடா²யனாயை நம: ।
ஓம் கோ³தோ³ஹாயை நம: ।
ஓம் ஸ்வாஹாகாராயை நம: ।
ஓம் தனூனபாதே நம: ।
ஓம் த³ண்டா³யை நம: ।
ஓம் புருஷாயை நம: ।
ஓம் மேதா⁴யை நம: । 58௦

ஓம் ஶ்யேனாயை நம: ।
ஓம் வஜ்ராயை நம: ।
ஓம் இஷவே நம: ।
ஓம் யமாயை நம: ।
ஓம் அங்கி³ரஸே நம: ।
ஓம் கங்கபே⁴ருண்டா³யை நம: ।
ஓம் சான்த்³ராயணபராயணாயை நம: ।
ஓம் ஜ்யோதிஷ்டோமாயை நம: ।
ஓம் கு³தா³யை நம: ।
ஓம் த³ர்ஶாயை நம: ।
ஓம் நன்த்³யாக்²யாயை நம: ।
ஓம் பௌர்ணமாஸிகாயை நம: ।
ஓம் கஜ³ப்ரதிக்³ரஹாயை நம: ।
ஓம் ராத்ர்யை நம: ।
ஓம் ஸௌரபா⁴யை நம: ।
ஓம் ஶாங்கலாயனாயை நம: ।
ஓம் ஸௌபா⁴க்³யக்ருதே நம: ।
ஓம் காரீஷாயை நம: ।
ஓம் பை³த³லாயனாயை நம: ।
ஓம் ராமடா²யை நம: । 6௦௦

ஓம் ஶோசிஷ்கார்யை நம: ।
ஓம் நாசிகேதாயை நம: ।
ஓம் ஶான்திக்ருதே நம: ।
ஓம் புஷ்டிக்ருதே நம: ।
ஓம் வைனதேயாயை நம: ।
ஓம் உச்சாடனாயை நம: ।
ஓம் வஶீகரணாயை நம: ।
ஓம் மாரணாயை நம: ।
ஓம் த்ரைலோக்யமோஹனாயை நம: ।
ஓம் வீராயை நம: ।
ஓம் கன்த³ர்பப³லஶாதனாயை நம: ।
ஓம் ஶங்க³சூடா³யை நம: ।
ஓம் கஜ³ச்சா²யாயை நம: ।
ஓம் ரௌத்³ராக்²யாயை நம: ।
ஓம் விஷ்ணுவிக்ரமாயை நம: ।
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம: ।
ஓம் கவஹாக்²யாயை நம: ।
ஓம் அவப்⁴ருதா²யை நம: ।
ஓம் அஷ்டகபாலகாயை நம: ।
ஓம் ஶ்ரௌஷட் நம: । 62௦

ஓம் வௌஷட் நம: ।
ஓம் வஷட்காராயை நம: ।
ஓம் பாகஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் பரிஶ்ருத்யை நம: ।
ஓம் சயனாயை நம: ।
ஓம் நரமேதா⁴யை நம: ।
ஓம் காரீர்யை நம: ।
ஓம் ரத்னதா³னிகாயை நம: ।
ஓம் ஸௌத்ராமண்யை நம: ।
ஓம் பா⁴ருன்தா³யை நம: ।
ஓம் பா³ர்ஹஸ்பத்யாயை நம: ।
ஓம் ப³லங்க³மாயை நம: ।
ஓம் ப்ரசேதஸே நம: ।
ஓம் ஸர்வஸத்ராயை நம: ।
ஓம் கஜ³மேதா⁴யை நம: ।
ஓம் கரம்ப⁴காயை நம: ।
ஓம் ஹவி:ஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் ஸோமஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் பாகஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் க³ருத்மத்யை நம: । 64௦

ஓம் ஸத்யாயை நம: ।
ஓம் ஸூர்யாயை நம: ।
ஓம் சமஸாயை நம: ।
ஓம் ஸ்ருசே நம: ।
ஓம் ஸ்ருவாயை நம: ।
ஓம் உலூக²லாயை நம: ।
ஓம் மேக்ஷண்யை நம: ।
ஓம் சபலாயை நம: ।
ஓம் மன்த²ன்யை நம: ।
ஓம் மேட்⁴யை நம: ।
ஓம் யூபாயை நம: ।
ஓம் ப்ராக்³வம்ஶாயை நம: ।
ஓம் குஞ்சிகாயை நம: ।
ஓம் ரஶ்மயே நம: ।
ஓம் அம்ஶவே நம: ।
ஓம் தோ³ப்⁴யாயை நம: ।
ஓம் வாருணோதா³யை நம: ।
ஓம் பவ்யை நம: ।
ஓம் குதா²யை நம: ।
ஓம் ஆப்தோர்யாமாயை நம: । 66௦

ஓம் த்³ரோணகலஶாயை நம: ।
ஓம் மைத்ராவருணாயை நம: ।
ஓம் ஆஶ்வினாயை நம: ।
ஓம் பாத்னீவதாயை நம: ।
ஓம் மன்த்²யை நம: ।
ஓம் ஹாரியோஜனாயை நம: ।
ஓம் ப்ரதிப்ரஸ்தா²னாயை நம: ।
ஓம் ஶுக்ராயை நம: ।
ஓம் ஸாமிதே⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஸமிதே⁴ நம: ।
ஓம் ஸமாயை நம: ।
ஓம் ஹோத்ரே நம: ।
ஓம் அத்⁴வர்யவே நம: ।
ஓம் உத்³கா³த்ரே நம: ।
ஓம் நேத்ரே நம: ।
ஓம் த்வஷ்ட்ரே நம: ।
ஓம் யோத்ரிகாயை நம: ।
ஓம் ஆக்³னீத்⁴ராயை நம: ।
ஓம் அச்சா²வகாயை நம: ।
ஓம் அஷ்டாவசே நம: । 68௦

ஓம் க்³ராவஸ்துதே நம: ।
ஓம் ப்ரதர்த³காயை நம: ।
ஓம் ஸுப்³ரஹ்மண்யாயை நம: ।
ஓம் ப்³ராஹ்மணாயை நம: ।
ஓம் மைத்ராவருணாயை நம: ।
ஓம் வாருணாயை நம: ।
ஓம் ப்ரஸ்தோத்ரே நம: ।
ஓம் ப்ரதிப்ரஸ்தா²த்ரே நம: ।
ஓம் யஜமானாயை நம: ।
ஓம் த்⁴ருவன்த்ரிகாயை நம: ।
ஓம் ஆமிக்ஷாயை நம: ।
ஓம் ப்ருஷதா³ஜ்யாயை நம: ।
ஓம் ஹவ்யாயை நம: ।
ஓம் கவ்யாயை நம: ।
ஓம் சரவே நம: ।
ஓம் பயஸே நம: ।
ஓம் ஜுஹுதே நம: ।
ஓம் உபப்⁴ருதே நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஓம் த்ரய்யை நம: । 7௦௦

ஓம் த்ரேதாயை நம: ।
ஓம் தரஸ்வின்யை நம: ।
ஓம் புரோடா³ஶாயை நம: ।
ஓம் பஶூகர்ஷாயை நம: ।
ஓம் ப்ரோக்ஷண்யை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மயஜ்ஞின்யை நம: ।
ஓம் அக்³னிஜிஹ்வாயை நம: ।
ஓம் த³ர்ப⁴ரோமாயை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மஶீர்ஷாயை நம: ।
ஓம் மஹோத³ர்யை நம: ।
ஓம் அம்ருதப்ராஶிகாயை நம: ।
ஓம் நாராயண்யை நம: ।
ஓம் நக்³னாயை நம: ।
ஓம் தி³க³ம்ப³ராயை நம: ।
ஓம் ஓங்காரிண்யை நம: ।
ஓம் சதுர்வேத³ரூபாயை நம: ।
ஓம் ஶ்ருத்யை நம: ।
ஓம் அனுல்ப³ணாயை நம: ।
ஓம் அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜாயை நம: ।
ஓம் ரம்பா⁴யை நம: । 72௦

ஓம் ஸத்யாயை நம: ।
ஓம் க³க³னசாரிண்யை நம: ।
ஓம் பீ⁴மவக்த்ராயை நம: ।
ஓம் மஹாவக்த்ராயை நம: ।
ஓம் கீர்த்யை நம: ।
ஓம் ஆக்ருஷ்ணபிங்க³ல்தா³யை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணமூர்தா⁴யை நம: ।
ஓம் மஹாமூர்தா⁴யை நம: ।
ஓம் கோ⁴ரமூர்தா⁴யை நம: ।
ஓம் ப⁴யானநாயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ரானநாயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ரஜிஹ்வாயை நம: ।
ஓம் கோ⁴ரராவாயை நம: ।
ஓம் மஹாவ்ரதாயை நம: ।
ஓம் தீ³ப்தாஸ்யாயை நம: ।
ஓம் தீ³ப்தனேத்ராயை நம: ।
ஓம் சண்ட³ப்ரஹரணாயை நம: ।
ஓம் ஜட்யை நம: ।
ஓம் ஸுரப்⁴யை நம: ।
ஓம் ஸௌலப்⁴யை நம: । 74௦

ஓம் வீச்யை நம: ।
ஓம் சா²யாயை நம: ।
ஓம் ஸன்த்⁴யாயை நம: ।
ஓம் மாம்ஸலாயை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணாம்ப³ராயை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணஶார்ங்கி³ண்யை நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணவல்லபா⁴யை நம: ।
ஓம் த்ராஸின்யை நம: ।
ஓம் மோஹின்யை நம: ।
ஓம் த்³வேஷ்யாயை நம: ।
ஓம் ம்ருத்யுரூபாயை நம: ।
ஓம் ப⁴யாபஹாயை நம: ।
ஓம் பீ⁴ஷணாயை நம: ।
ஓம் தா³னவேன்த்³ரக்⁴ன்யை நம: ।
ஓம் கல்பகர்த்ர்யை நம: ।
ஓம் க்ஷயங்கர்யை நம: ।
ஓம் அப⁴யாயை நம: ।
ஓம் ப்ருதி²வ்யை நம: ।
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம: । 76௦

ஓம் கேஶின்யை நம: ।
ஓம் வ்யாதி⁴ஹாயை நம: ।
ஓம் ஜன்மஹாயை நம: ।
ஓம் அக்ஷோப்⁴யாயை நம: ।
ஓம் ஆஹ்லாதி³ன்யை நம: ।
ஓம் கன்யாயை நம: ।
ஓம் பவித்ராயை நம: ।
ஓம் ரோபிண்யை நம: ।
ஓம் ஶுபா⁴யை நம: ।
ஓம் கன்யாதே³வ்யை நம: ।
ஓம் ஸுராதே³வ்யை நம: ।
ஓம் பீ⁴மாதே³வ்யை நம: ।
ஓம் மத³ன்திகாயை நம: ।
ஓம் ஶாகம்ப⁴ர்யை நம: ।
ஓம் மஹாஶ்வேதாயை நம: ।
ஓம் தூ⁴ம்ராயை நம: ।
ஓம் தூ⁴ம்ரேஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் ஈஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் வீரப⁴த்³ராயை நம: ।
ஓம் மஹாப⁴த்³ராயை நம: । 78௦

ஓம் மஹாதே³வ்யை நம: ।
ஓம் மஹாஸுர்யை நம: ।
ஓம் ஶ்மஶானவாஸின்யை நம: ।
ஓம் தீ³ப்தாயை நம: ।
ஓம் சிதிஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ஓம் சிதிப்ரியாயை நம: ।
ஓம் கபாலஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் க²ட்வாங்க்³யை நம: ।
ஓம் க²ட்³கி³ன்யை நம: ।
ஓம் ஶூலின்யை நம: ।
ஓம் ஹல்யை நம: ।
ஓம் கான்தாரிண்யை நம: ।
ஓம் மஹாயோக்³யை நம: ।
ஓம் யோக³மார்கா³யை நம: ।
ஓம் யுக³க்³ரஹாயை நம: ।
ஓம் தூ⁴ம்ரகேதவே நம: ।
ஓம் மஹாஸ்யாயை நம: ।
ஓம் ஆயுஷே நம: ।
ஓம் யுகா³னாம் பரிவர்தின்யை நம: ।
ஓம் அங்கா³ரிண்யை நம: । 8௦௦

ஓம் அங்குஶகராயை நம: ।
ஓம் க⁴ண்டாவர்ணாயை நம: ।
ஓம் சக்ரிண்யை நம: ।
ஓம் வேதால்த்³யை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவேதால்த்³யை நம: ।
ஓம் மஹாவேதால்தி³காயை நம: ।
ஓம் வித்³யாராஜ்ஞ்யை நம: ।
ஓம் மோஹராஜ்ஞ்யை நம: ।
ஓம் மஹாராஜ்ஞ்யை நம: ।
ஓம் மஹோத³ர்யை நம: ।
ஓம் பூ⁴தாயை நம: ।
ஓம் ப⁴வ்யாயை நம: ।
ஓம் ப⁴விஷ்யாயை நம: ।
ஓம் ஸாங்க்³யாயை நம: ।
ஓம் யோகா³யை நம: ।
ஓம் தபஸே நம: ।
ஓம் த³மாயை நம: ।
ஓம் அத்⁴யாத்மாயை நம: ।
ஓம் அதி⁴தே³வாயை நம: ।
ஓம் அதி⁴பூ⁴தாயை நம: । 82௦

ஓம் அம்ஶாயை நம: ।
ஓம் க⁴ண்டாரவாயை நம: ।
ஓம் விரூபாக்ஷ்யை நம: ।
ஓம் ஶிகி²விதே³ நம: ।
ஓம் ஶ்ரீசயப்ரியாயை நம: ।
ஓம் க²ட்³க³ஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் ஶூலஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் க³தா³ஹஸ்தாயை நம: ।
ஓம் மஹிஷாஸுரமர்தி³ன்யை நம: ।
ஓம் மாதங்க்³யை நம: ।
ஓம் மத்தமாதங்க்³யை நம: ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவாதி³ன்யை நம: ।
ஓம் உக்³ரதேஜஸே நம: ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸேனாயை நம: ।
ஓம் ஜ்ரும்பி⁴ண்யை நம: ।
ஓம் மோஹின்யை நம: ।
ஓம் ஜயாயை நம: ।
ஓம் விஜயாயை நம: ।
ஓம் வினதாயை நம: । 84௦

ஓம் கத்³ரவே நம: ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம: ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம: ।
ஓம் விக்ரான்தாயை நம: ।
ஓம் த்⁴வஸ்தாயை நம: ।
ஓம் மூர்சா²யை நம: ।
ஓம் மூர்ச²ன்யை நம: ।
ஓம் த³மன்யை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மிண்யை நம: ।
ஓம் த³ம்யாயை நம: ।
ஓம் சே²தி³ன்யை நம: ।
ஓம் தாபின்யை நம: ।
ஓம் தப்யை நம: ।
ஓம் ப³ன்தி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் பா³தி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ப³ன்தா⁴யை நம: ।
ஓம் போ³தா⁴தீதாயை நம: ।
ஓம் பு³த⁴ப்ரியாயை நம: ।
ஓம் ஹரிண்யை நம: ।
ஓம் ஹாரிண்யை நம: । 86௦

ஓம் ஹன்த்ர்யை நம: ।
ஓம் த⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் தா⁴ரிண்யை நம: ।
ஓம் த⁴ராயை நம: ।
ஓம் விஸாதி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஸாதி⁴ன்யை நம: ।
ஓம் ஸன்த்⁴யாயை நம: ।
ஓம் ஸங்கோ³பன்யை நம: ।
ஓம் ப்ரியாயை நம: ।
ஓம் ரேவத்யை நம: ।
ஓம் காலகர்ண்யை நம: ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம: ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம: ।
ஓம் அருன்த⁴த்யை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மப்ரியாயை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மரத்யை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மிஷ்டா²யை நம: ।
ஓம் த⁴ர்மசாரிண்யை நம: ।
ஓம் வ்யுஷ்ட்யை நம: ।
ஓம் க்²யாத்யை நம: । 88௦

ஓம் ஸினீவால்யை நம: ।
ஓம் குஹ்வ்யை நம: ।
ஓம் ருதுமத்யை நம: ।
ஓம் ம்ருத்யை நம: ।
ஓம் த்வாஷ்ட்ர்யை நம: ।
ஓம் வைரோசன்யை நம: ।
ஓம் மைத்ர்யை நம: ।
ஓம் நீரஜாயை நம: ।
ஓம் கைடபே⁴ஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் ப்⁴ரமண்யை நம: ।
ஓம் ப்⁴ராமண்யை நம: ।
ஓம் ப்⁴ராமாயை நம: ।
ஓம் ப்⁴ரமர்யை நம: ।
ஓம் ப்⁴ராமர்யை நம: ।
ஓம் ப்⁴ரமாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்கல்தா³யை நம: ।
ஓம் கலஹாயை நம: ।
ஓம் நீதாயை நம: ।
ஓம் கௌலாகாராயை நம: ।
ஓம் கல்தே³ப³ராயை நம: । 9௦௦

ஓம் வித்³யுஜ்ஜிஹ்வாயை நம: ।
ஓம் வர்ஷிண்யை நம: ।
ஓம் ஹிரண்யாக்ஷனிபாதின்யை நம: ।
ஓம் ஜிதகாமாயை நம: ।
ஓம் காம்ருக³யாயை நம: ।
ஓம் கோலாயை நம: ।
ஓம் கல்பாங்கி³ன்யை நம: ।
ஓம் கலாயை நம: ।
ஓம் ப்ரதா⁴னாயை நம: ।
ஓம் தாரகாயை நம: ।
ஓம் தாராயை நம: ।
ஓம் ஹிதாத்மனே நம: ।
ஓம் ஹிதபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ஓம் து³ரக்ஷராயை நம: ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஓம் மஹாதா³னாயை நம: ।
ஓம் மஹாஹவாயை நம: ।
ஓம் வாருண்யை நம: ।
ஓம் வ்யருண்யை நம: ।
ஓம் வாண்யை நம: । 92௦

ஓம் வீணாயை நம: ।
ஓம் வேண்யை நம: ।
ஓம் விஹங்க³மாயை நம: ।
ஓம் மோத³ப்ரியாயை நம: ।
ஓம் மோத³கின்யை நம: ।
ஓம் ப்லவன்யை நம: ।
ஓம் ப்லாவின்யை நம: ।
ஓம் ப்லுத்யை நம: ।
ஓம் அஜராயை நம: ।
ஓம் லோஹிதாயை நம: ।
ஓம் லாக்ஷாயை நம: ।
ஓம் ப்ரதப்தாயை நம: ।
ஓம் விஶ்வபோ⁴ஜின்யை நம: ।
ஓம் மனஸே நம: ।
ஓம் பு³த்³த்⁴யை நம: ।
ஓம் அஹங்காராயை நம: ।
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாயை நம: ।
ஓம் க்ஷேத்ரபாலிகாயை நம: ।
ஓம் சதுர்வேதா³யை நம: ।
ஓம் சதுர்பா⁴ராயை நம: । 94௦

ஓம் சதுரன்தாயை நம: ।
ஓம் சருப்ரியாயை நம: ।
ஓம் சர்விண்யை நம: ।
ஓம் சோரிண்யை நம: ।
ஓம் சார்யை நம: ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம: ।
ஓம் சர்மபை⁴ரவ்யை நம: ।
ஓம் நிர்லேபாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம: ।
ஓம் ப்ரஶான்தாயை நம: ।
ஓம் நித்யவிக்³ரஹாயை நம: ।
ஓம் ஸ்தவ்யாயை நம: ।
ஓம் ஸ்தவப்ரியாயை நம: ।
ஓம் வ்யால்தா³யை நம: ।
ஓம் கு³ரவே நம: ।
ஓம் ஆஶ்ரிதவத்ஸலாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்கல்த³ங்காயை நம: ।
ஓம் நிராலம்பா³யை நம: ।
ஓம் நிர்த்³வன்த்³வாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்பரிக்³ரஹாயை நம: । 96௦

ஓம் நிர்கு³ணாயை நம: ।
ஓம் நிர்மலாயை நம: ।
ஓம் நித்யாயை நம: ।
ஓம் நிரீஹாயை நம: ।
ஓம் நிரகா⁴யை நம: ।
ஓம் நவாயை நம: ।
ஓம் நிரின்த்³ரியாயை நம: ।
ஓம் நிராபா⁴ஸாயை நம: ।
ஓம் நிர்மோஹாயை நம: ।
ஓம் நீதினாயிகாயை நம: ।
ஓம் நிரின்த⁴னாயை நம: ।
ஓம் நிஷ்கல்தா³யை நம: ।
ஓம் லீலாகாராயை நம: ।
ஓம் நிராமயாயை நம: ।
ஓம் முண்டா³யை நம: ।
ஓம் விரூபாயை நம: ।
ஓம் விக்ருதாயை நம: ।
ஓம் பிங்க³ல்தா³க்ஷ்யை நம: ।
ஓம் கு³ணோத்தராயை நம: ।
ஓம் பத்³மக³ர்பா⁴யை நம: । 98௦

ஓம் மஹாக³ர்பா⁴யை நம: ।
ஓம் விஶ்வக³ர்பா⁴யை நம: ।
ஓம் விலக்ஷணாயை நம: ।
ஓம் பரமாத்மனே நம: ।
ஓம் பரேஶான்யை நம: ।
ஓம் பராயை நம: ।
ஓம் பாராயை நம: ।
ஓம் பரன்தபாயை நம: ।
ஓம் ஸம்ஸாரஸேதவே நம: ।
ஓம் க்ரூராக்ஷ்யை நம: ।
ஓம் மூர்சா²முக்தாயை நம: ।
ஓம் மனுப்ரியாயை நம: ।
ஓம் விஸ்மயாயை நம: ।
ஓம் து³ர்ஜயாயை நம: ।
ஓம் த³க்ஷாயை நம: ।
ஓம் த³னுஹன்த்ர்யை நம: ।
ஓம் த³யாலயாயை நம: ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஓம் ஆனந்த³ரூபாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யின்யை நம: । 1௦௦௦

இதி ஶ்ரீ வாராஹீ ஸஹஸ்ரனாமாவல்தி³: ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *