ஶ்ரீ து³ர்கா³ நக்ஷத்ர மாலிகா ஸ்துதி | Durga Nakshatra Malika Stuti In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

விராடனக³ரம் ரம்யம் க³ச்ச²மானோ யுதி⁴ஷ்டி²ர: ।
அஸ்துவன்மனஸா தே³வீம் து³ர்கா³ம் த்ரிபு⁴வனேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாம் நாராயணவரப்ரியாம் ।
நன்த³கோ³பகுலேஜாதாம் மங்க³ல்த்³யாம் குலவர்த⁴னீம் ॥ 2 ॥

கம்ஸவித்³ராவணகரீம் அஸுராணாம் க்ஷயங்கரீம் ।
ஶிலாதடவினிக்ஷிப்தாம் ஆகாஶம் ப்ரதிகா³மினீம் ॥ 3 ॥

வாஸுதே³வஸ்ய ப⁴கி³னீம் தி³வ்யமால்ய விபூ⁴ஷிதாம் ।
தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ராம் தே³வீம் க²ட்³க³கே²டகதா⁴ரிணீம் ॥ 4 ॥

பா⁴ராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரன்தி ஸதா³ஶிவாம் ।
தான்வை தாரயதே பாபாத் பங்கேகா³மிவ து³ர்ப³லாம் ॥ 5 ॥

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூ⁴யோ விவிதை⁴: ஸ்தோத்ரஸம்ப⁴வை: ।
ஆமன்த்ர்ய த³ர்ஶனாகாங்க்ஷீ ராஜா தே³வீம் ஸஹானுஜ: ॥ 6 ॥

நமோஸ்து வரதே³ க்ருஷ்ணே குமாரி ப்³ரஹ்மசாரிணி ।
பா³லார்க ஸத்³ருஶாகாரே பூர்ணசன்த்³ரனிபா⁴னநே ॥ 7 ॥

சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரே பீனஶ்ரோணிபயோத⁴ரே ।
மயூரபிஞ்ச²வலயே கேயூராங்க³த³தா⁴ரிணி ॥ 8 ॥

பா⁴ஸி தே³வி யதா³ பத்³மா நாராயணபரிக்³ரஹ: ।
ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மசர்யம் ச விஶத³ம் தவ கே²சரி ॥ 9 ॥

க்ருஷ்ணச்ச²விஸமா க்ருஷ்ணா ஸங்கர்ஷணஸமானநா ।
பி³ப்⁴ரதீ விபுலௌ பா³ஹூ ஶக்ரத்⁴வஜஸமுச்ச்²ரயௌ ॥ 1௦ ॥

பாத்ரீ ச பங்கஜீ கண்டீ² ஸ்த்ரீ விஶுத்³தா⁴ ச யா பு⁴வி ।
பாஶம் த⁴னுர்மஹாசக்ரம் விவிதா⁴ன்யாயுதா⁴னி ச ॥ 11 ॥

குண்ட³லாப்⁴யாம் ஸுபூர்ணாப்⁴யாம் கர்ணாப்⁴யாம் ச விபூ⁴ஷிதா ।
சன்த்³ரவிஸ்பார்தி⁴னா தே³வி முகே²ன த்வம் விராஜஸே ॥ 12 ॥

முகுடேன விசித்ரேண கேஶப³ன்தே⁴ன ஶோபி⁴னா ।
பு⁴ஜங்கா³போ⁴க³வாஸேன ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா ॥ 13 ॥

ப்⁴ராஜஸே சாவப³த்³தே⁴ன போ⁴கே³னேவேஹ மன்த³ர: ।
த்⁴வஜேன ஶிகி²பிஞ்சா²னாம் உச்ச்²ரிதேன விராஜஸே ॥ 14 ॥

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தா²ய த்ரிதி³வம் பாவிதம் த்வயா ।
தேன த்வம் ஸ்தூயஸே தே³வி த்ரித³ஶை: பூஜ்யஸேபி ச ॥ 15 ॥

த்ரைலோக்ய ரக்ஷணார்தா²ய மஹிஷாஸுரனாஶினி ।
ப்ரஸன்னா மே ஸுரஶ்ரேஷ்டே² த³யாம் குரு ஶிவா ப⁴வ ॥ 16 ॥

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸங்க்³ராமே ச ஜயப்ரதா³ ।
மமாபி விஜயம் தே³ஹி வரதா³ த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம் ॥ 17 ॥

வின்த்⁴யே சைவ நக³ஶ்ரேஷ்டே தவ ஸ்தா²னம் ஹி ஶாஶ்வதம் ।
கால்தி³ கால்தி³ மஹாகால்தி³ ஸீது⁴மாம்ஸ பஶுப்ரியே ॥ 18 ॥

க்ருதானுயாத்ரா பூ⁴தைஸ்த்வம் வரதா³ காமசாரிணி ।
பா⁴ராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யன்தி மானவா: ॥ 19 ॥

ப்ரணமன்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபா⁴தே து நரா பு⁴வி ।
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித் புத்ரதோ த⁴னதோபி வா ॥ 2௦ ॥

து³ர்கா³த்தாரயஸே து³ர்கே³ தத்வம் து³ர்கா³ ஸ்ம்ருதா ஜனை: ।
கான்தாரேஷ்வவபன்னானாம் மக்³னானாம் ச மஹார்ணவே ॥ 21 ॥
(த³ஸ்யுபி⁴ர்வா நிருத்³தா⁴னாம் த்வம் க³தி: பரமா ந்ருணாம)

ஜலப்ரதரணே சைவ கான்தாரேஷ்வடவீஷு ச ।
யே ஸ்மரன்தி மஹாதே³வீம் ந ச ஸீத³ன்தி தே நரா: ॥ 22 ॥

த்வம் கீர்தி: ஶ்ரீர்த்⁴ருதி: ஸித்³தி⁴: ஹ்ரீர்வித்³யா ஸன்ததிர்மதி: ।
ஸன்த்⁴யா ராத்ரி: ப்ரபா⁴ நித்³ரா ஜ்யோத்ஸ்னா கான்தி: க்ஷமா த³யா ॥ 23 ॥

ந்ருணாம் ச ப³ன்த⁴னம் மோஹம் புத்ரனாஶம் த⁴னக்ஷயம் ।
வ்யாதி⁴ம் ம்ருத்யும் ப⁴யம் சைவ பூஜிதா நாஶயிஷ்யஸி ॥ 24 ॥

ஸோஹம் ராஜ்யாத்பரிப்⁴ரஷ்ட: ஶரணம் த்வாம் ப்ரபன்னவான் ।
ப்ரணதஶ்ச யதா² மூர்த்⁴னா தவ தே³வி ஸுரேஶ்வரி ॥ 25 ॥

த்ராஹி மாம் பத்³மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா ப⁴வஸ்வ ந: ।
ஶரணம் ப⁴வ மே து³ர்கே³ ஶரண்யே ப⁴க்தவத்ஸலே ॥ 26 ॥

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தே³வீ த³ர்ஶயாமாஸ பாண்ட³வம் ।
உபக³ம்ய து ராஜானமித³ம் வசனமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

ஶ்ருணு ராஜன் மஹாபா³ஹோ மதீ³யம் வசனம் ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴விஷ்யத்யசிராதே³வ ஸங்க்³ராமே விஜயஸ்தவ ॥ 28 ॥

மம ப்ரஸாதா³ன்னிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவ வாஹினீம் ।
ராஜ்யம் நிஷ்கண்டகம் க்ருத்வா போ⁴க்ஷ்யஸே மேதி³னீம் புன: ॥ 29 ॥

ப்⁴ராத்ருபி⁴: ஸஹிதோ ராஜன் ப்ரீதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்கலாம் ।
மத்ப்ரஸாதா³ச்ச தே ஸௌக்²யம் ஆரோக்³யம் ச ப⁴விஷ்யதி ॥ 3௦ ॥

யே ச ஸங்கீர்தயிஷ்யன்தி லோகே விக³தகல்மஷா: ।
தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதா³ஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர்வபுஸ்ஸுதம் ॥ 31 ॥

ப்ரவாஸே நக³ரே சாபி ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
அடவ்யாம் து³ர்க³கான்தாரே ஸாக³ரே க³ஹனே கி³ரௌ ॥ 32 ॥

யே ஸ்மரிஷ்யன்தி மாம் ராஜன் யதா²ஹம் ப⁴வதா ஸ்ம்ருதா ।
ந தேஷாம் து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித³ஸ்மின் லோகே ப⁴விஷ்யதி ॥ 33 ॥

ய இத³ம் பரமஸ்தோத்ரம் ப⁴க்த்யா ஶ்ருணுயாத்³வா படே²த வா ।
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்⁴தி⁴ம் யாஸ்யன்தி பாண்ட³வா: ॥ 34 ॥

மத்ப்ரஸாதா³ச்ச வஸ்ஸர்வான் விராடனக³ரே ஸ்தி²தான் ।
ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யன்தி குரவ: நரா வா தன்னிவாஸின: ॥ 35 ॥

இத்யுக்த்வா வரதா³ தே³வீ யுதி⁴ஷ்டி²ரமரின்த³மம் ।
ரக்ஷாம் க்ருத்வா ச பாண்டூ³னாம் தத்ரைவான்தரதீ⁴யத ॥ 38 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *