வாராஹீ கவசம் | Varahi Kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

அஸ்ய ஶ்ரீவாராஹீகவசஸ்ய த்ரிலோசன ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச²ன்த:³, ஶ்ரீவாராஹீ தே³வதா, ஓம் பீ³ஜம், க்³லௌம் ஶக்தி:, ஸ்வாஹேதி கீலகம், மம ஸர்வஶத்ருனாஶனார்தே² ஜபே வினியோக:³ ॥

த்⁴யானம் ।
த்⁴யாத்வேன்த்³ரனீலவர்ணாபா⁴ம் சன்த்³ரஸூர்யாக்³னிலோசனாம் ।
விதி⁴விஷ்ணுஹரேன்த்³ராதி³ மாத்ருபை⁴ரவஸேவிதாம் ॥ 1 ॥

ஜ்வலன்மணிக³ணப்ரோக்தமகுடாமாவிலம்பி³தாம் ।
அஸ்த்ரஶஸ்த்ராணி ஸர்வாணி தத்தத்கார்யோசிதானி ச ॥ 2 ॥

ஏதை: ஸமஸ்தைர்விவித⁴ம் பி³ப்⁴ரதீம் முஸலம் ஹலம் ।
பாத்வா ஹிம்ஸ்ரான் ஹி கவசம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 3 ॥

படே²த்த்ரிஸன்த்⁴யம் ரக்ஷார்த²ம் கோ⁴ரஶத்ருனிவ்ருத்தித³ம் ।
வார்தாலீ மே ஶிர: பாது கோ⁴ராஹீ பா²லமுத்தமம் ॥ 4 ॥

நேத்ரே வராஹவத³னா பாது கர்ணௌ ததா²ஞ்ஜனீ ।
க்⁴ராணம் மே ருன்தி⁴னீ பாது முக²ம் மே பாது ஜம்பி⁴னீ ॥ 5 ॥

பாது மே மோஹினீ ஜிஹ்வாம் ஸ்தம்பி⁴னீ கண்ட²மாத³ராத் ।
ஸ்கன்தௌ⁴ மே பஞ்சமீ பாது பு⁴ஜௌ மஹிஷவாஹனா ॥ 6 ॥

ஸிம்ஹாரூடா⁴ கரௌ பாது குசௌ க்ருஷ்ணம்ருகா³ஞ்சிதா ।
நாபி⁴ம் ச ஶங்கி³னீ பாது ப்ருஷ்ட²தே³ஶே து சக்ரிணி ॥ 7 ॥

க²ட்³க³ம் பாது ச கட்யாம் மே மேட்⁴ரம் பாது ச கே²தி³னீ ।
கு³த³ம் மே க்ரோதி⁴னீ பாது ஜக⁴னம் ஸ்தம்பி⁴னீ ததா² ॥ 8 ॥

சண்டோ³ச்சண்ட³ஶ்சோருயுக்³மம் ஜானுனீ ஶத்ருமர்தி³னீ ।
ஜங்கா⁴த்³வயம் ப⁴த்³ரகால்தீ³ மஹாகால்தீ³ ச கு³ல்ப²யோ: ॥ 9 ॥

பாதா³த்³யங்கு³ல்தி³பர்யன்தம் பாது சோன்மத்தபை⁴ரவீ ।
ஸர்வாங்க³ம் மே ஸதா³ பாது காலஸங்கர்ஷணீ ததா² ॥ 1௦ ॥

யுக்தாயுக்தஸ்தி²தம் நித்யம் ஸர்வபாபாத்ப்ரமுச்யதே ।
ஸர்வே ஸமர்த்²ய ஸம்யுக்தம் ப⁴க்தரக்ஷணதத்பரம் ॥ 11 ॥

ஸமஸ்ததே³வதா ஸர்வம் ஸவ்யம் விஷ்ணோ: புரார்த⁴னே ।
ஸர்வஶத்ருவினாஶாய ஶூலினா நிர்மிதம் புரா ॥ 12 ॥

ஸர்வப⁴க்தஜனாஶ்ரித்ய ஸர்வவித்³வேஷஸம்ஹதி: ।
வாராஹீ கவசம் நித்யம் த்ரிஸன்த்⁴யம் ய: படே²ன்னர: ॥ 13 ॥

ததா² வித⁴ம் பூ⁴தக³ணா ந ஸ்ப்ருஶன்தி கதா³சன ।
ஆபத:³ ஶத்ருசோராதி³ க்³ரஹதோ³ஷாஶ்ச ஸம்ப⁴வா: ॥ 14 ॥

மாதா புத்ரம் யதா² வத்ஸம் தே⁴னு: பக்ஷ்மேவ லோசனம் ।
ததா²ங்க³மேவ வாராஹீ ரக்ஷா ரக்ஷாதி ஸர்வதா³ ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலதன்த்ரே ஶ்ரீ வாராஹீ கவசம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *