நிர்வாண ஷட்கம் | Nirvana Shatakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம்

மனோ பு³த்⁴யஹங்கார சித்தானி நாஹம்
ந ச ஶ்ரோத்ர ஜிஹ்வே ந ச க்⁴ராணனேத்ரே ।
ந ச வ்யோம பூ⁴மிர்-ன தேஜோ ந வாயு:
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 1 ॥

ந ச ப்ராண ஸஞ்ஜ்ஞோ ந வைபஞ்சவாயு:
ந வா ஸப்ததா⁴துர்-ன வா பஞ்சகோஶா: ।
நவாக்பாணி பாதௌ³ ந சோபஸ்த² பாயூ
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 2 ॥

ந மே த்³வேஷராகௌ³ ந மே லோப⁴மோஹோ
மதோ³ நைவ மே நைவ மாத்ஸர்யபா⁴வ: ।
ந த⁴ர்மோ ந சார்தோ⁴ ந காமோ ந மோக்ஷ:
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 3 ॥

ந புண்யம் ந பாபம் ந ஸௌக்²யம் ந து³:க²ம்
ந மன்த்ரோ ந தீர்த²ம் ந வேதா³ ந யஜ்ஞ: ।
அஹம் போ⁴ஜனம் நைவ போ⁴ஜ்யம் ந போ⁴க்தா
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 4 ॥

ந ம்ருத்யுஶங்கா ந மே ஜாதி பே⁴த:³
பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்ம: ।
ந ப³ன்து⁴ர்-ன மித்ரம் கு³ருர்னைவ ஶிஷ்ய:
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 5 ॥

அஹம் நிர்விகல்போ நிராகார ரூபோ
விபூ⁴த்வாச்ச ஸர்வத்ர ஸர்வேன்த்³ரியாணாம் ।
ந வா ப³ன்த⁴னம் நைவர்-முக்தி ந ப³ன்த:⁴ ।
சிதா³னந்த³ ரூப: ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 6 ॥

ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம், ஶிவோஹம் ஶிவோஹம்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *