ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਸ਼ਟ੍ਕਮ੍ | Nirvana Shatakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ, ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ, ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ

ਮਨੋ ਬੁਧ੍ਯਹਂਕਾਰ ਚਿਤ੍ਤਾਨਿ ਨਾਹਂ
ਨ ਚ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰ ਜਿਹ੍ਵੇ ਨ ਚ ਘ੍ਰਾਣਨੇਤ੍ਰੇ ।
ਨ ਚ ਵ੍ਯੋਮ ਭੂਮਿਰ੍-ਨ ਤੇਜੋ ਨ ਵਾਯੁਃ
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 1 ॥

ਨ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸਂਜ੍ਞੋ ਨ ਵੈਪਂਚਵਾਯੁਃ
ਨ ਵਾ ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਰ੍-ਨ ਵਾ ਪਂਚਕੋਸ਼ਾਃ ।
ਨਵਾਕ੍ਪਾਣਿ ਪਾਦੌ ਨ ਚੋਪਸ੍ਥ ਪਾਯੂ
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 2 ॥

ਨ ਮੇ ਦ੍ਵੇਸ਼ਰਾਗੌ ਨ ਮੇ ਲੋਭਮੋਹੋ
ਮਦੋ ਨੈਵ ਮੇ ਨੈਵ ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਭਾਵਃ ।
ਨ ਧਰ੍ਮੋ ਨ ਚਾਰ੍ਧੋ ਨ ਕਾਮੋ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ਃ
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 3 ॥

ਨ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨ ਪਾਪਂ ਨ ਸੌਖ੍ਯਂ ਨ ਦੁਃਖਂ
ਨ ਮਂਤ੍ਰੋ ਨ ਤੀਰ੍ਥਂ ਨ ਵੇਦਾ ਨ ਯਜ੍ਞਃ ।
ਅਹਂ ਭੋਜਨਂ ਨੈਵ ਭੋਜ੍ਯਂ ਨ ਭੋਕ੍ਤਾ
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 4 ॥

ਨ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਸ਼ਂਕਾ ਨ ਮੇ ਜਾਤਿ ਭੇਦਃ
ਪਿਤਾ ਨੈਵ ਮੇ ਨੈਵ ਮਾਤਾ ਨ ਜਨ੍ਮਃ ।
ਨ ਬਂਧੁਰ੍-ਨ ਮਿਤ੍ਰਂ ਗੁਰੁਰ੍ਨੈਵ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਃ
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 5 ॥

ਅਹਂ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪੋ
ਵਿਭੂਤ੍ਵਾਚ੍ਚ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵੇਂਦ੍ਰਿਯਾਣਾਮ੍ ।
ਨ ਵਾ ਬਂਧਨਂ ਨੈਵਰ੍-ਮੁਕ੍ਤਿ ਨ ਬਂਧਃ ।
ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ, ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ, ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ ਸ਼ਿਵੋ਽ਹਂ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *