നിര്വാണ ഷട്കമ് | Nirvana Shatakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹം
ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ ।
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 1 ॥

ന ച പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംചവായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംചകോശാഃ ।
നവാക്പാണി പാദൌ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 2 ॥

ന മേ ദ്വേഷരാഗൌ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ ।
ന ധര്മോ ന ചാര്ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 3 ॥

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൌഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മംത്രോ ന തീര്ഥം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ ।
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 4 ॥

ന മൃത്യുശംകാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മഃ ।
ന ബംധുര്-ന മിത്രം ഗുരുര്നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 5 ॥

അഹം നിര്വികല്പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്വത്ര സര്വേംദ്രിയാണാമ് ।
ന വാ ബംധനം നൈവര്-മുക്തി ന ബംധഃ ।
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 6 ॥

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *