അംഗാരക കവചമ് (കുജ കവചമ്) | Angaraka Kavacham In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അസ്യ ശ്രീ അംഗാരക കവചസ്യ, കശ്യപ ഋഷീഃ, അനുഷ്ടുപ് ചംദഃ, അംഗാരകോ ദേവതാ, ഭൌമ പ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനമ്
രക്താംബരോ രക്തവപുഃ കിരീടീ ചതുര്ഭുജോ മേഷഗമോ ഗദാഭൃത് ।
ധരാസുതഃ ശക്തിധരശ്ച ശൂലീ സദാ മമ സ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ ॥

അഥ അംഗാരക കവചമ്
അംഗാരകഃ ശിരോ രക്ഷേത് മുഖം വൈ ധരണീസുതഃ ।
ശ്രവൌ രക്തംബരഃ പാതു നേത്രേ മേ രക്തലോചനഃ ॥ 1 ॥

നാസാം ശക്തിധരഃ പാതു മുഖം മേ രക്തലോചനഃ ।
ഭുജൌ മേ രക്തമാലീ ച ഹസ്തൌ ശക്തിധരസ്തഥാ ॥2 ॥

വക്ഷഃ പാതു വരാംഗശ്ച ഹൃദയം പാതു രോഹിതഃ ।
കടിം മേ ഗ്രഹരാജശ്ച മുഖം ചൈവ ധരാസുതഃ ॥ 3 ॥

ജാനുജംഘേ കുജഃ പാതു പാദൌ ഭക്തപ്രിയഃ സദാ ।
സര്വാണ്യന്യാനി ചാംഗാനി രക്ഷേന്മേ മേഷവാഹനഃ ॥ 4 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം സര്വശത്രുനിവാരണമ് ।
ഭൂതപ്രേതപിശാചാനാം നാശനം സര്വസിദ്ധിദമ് ॥

സര്വരോഗഹരം ചൈവ സര്വസംപത്പ്രദം ശുഭമ് ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൄണാം സര്വസൌഭാഗ്യവര്ധനമ് ॥

രോഗബംധവിമോക്ഷം ച സത്യമേതന്ന സംശയഃ ॥

॥ ഇതി ശ്രീ മാര്കംഡേയപുരാണേ അംഗാരക കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *