ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ | Gayatri Kavacham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ನಾರದ ಉವಾಚ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಧ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ
ಚತುಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಭಿಜ್ಞ ಪಾತಕಾ ದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ

ಮುಚ್ಯತೇ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್
ದೇಹಶ್ಚ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರ ರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ

ಕರ್ಮತ ಚ್ಛ್ರೋತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ
ಋಷಿ ಶ್ಛಂದೋಽಧಿ ದೈವಂಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿವ ತ್ಪ್ರಭೋ

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ

ಅಸ್ಯ್ತೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ ತಥಾ
ಪಠನಾ ದ್ಧಾರಣಾ ನ್ಮರ್ತ್ಯ ಸ್ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

ಸರ್ವಾಂಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೀ ರೂಪಶ್ಚ ಜಾಯತೇ
ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ

ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಾರದ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ದೇವತೋಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಕಳಾ

ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗ ಇತ್ಯೇಷಾ ಶಕ್ತಿ ರುಕ್ತಾ ಮನೀಷಿಭಿಃ
ಕೀಲಕಂಚ ಧಿಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಧೇ ವಿನಿಯೋಜನಂ

ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಭಿ ರ್ವರ್ಣೈ ಶ್ಶಿರ ಸ್ಸ್ಮೃತಂ
ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಛಿಖಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತ್ರಿಭಿಸ್ತು ಕವಚಂ ಸ್ಸ್ಮುತಂ

ಚತುರ್ಭಿ ರ್ನೇತ್ರ ಮುದ್ಧಿಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಸ್ರ್ತಕಂ
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಂ

ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳ ಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಧ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂ ಕುಶಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರ ಮಥಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾತು ಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇ ದಿಶಂ ರಾಕ್ಷೇ ತ್ಪಾವಕೀಂ ಜಲಶಾಯಿನೀ
ಯಾತೂಧಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇ ದ್ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ

ಪಾವಮಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಂಚ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರ ರೂಪಿಣೀ

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇ ದಧಸ್ತಾ ದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇ ತ್ಸರ್ವಾಂಗಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃಪದಂ
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿ ದೇಶೇತು ನಾಭಿಂ ಭರ್ಗ ಸ್ತಥೈವಚ

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತದ್ಧೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಚ ಗಲ್ಲಯೋಃ
ಧಿಯಃ ಪದಂ ಚ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಯಃ ಪದಂ ಮೇ ಲಲಾಟಕಂ

ನಃ ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿಖಾಯಾಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಂ

ಚಕ್ಷುಷೀತು ವಿಕಾರಾರ್ಣೋ ತುಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ
ನಾಸಾಪುಟಂ ವಕಾರಾರ್ಣೋ ರಕಾರಸ್ತು ಮುಖೇ ತಥಾ

ಣಿಕಾರ ಊರ್ಧ್ವ ಮೋಷ್ಠಂತು ಯಕಾರಸ್ತ್ವಧರೋಷ್ಠಕಂ
ಆಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಾರ್ಣೋ ಗೋಕಾರ ಶ್ಚುಬುಕೇ ತಥಾ

ದೇಕಾರಃ ಕಂಠ ದೇಶೇತು ವಕಾರ ಸ್ಸ್ಕಂಧ ದೇಶಕಂ
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧೀಕಾರೋ ವಾಮ ಹಸ್ತಕಂ

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧಿಕಾರ ಉದರೇ ತಥಾ
ಧಿಕಾರೋ ನಾಭಿ ದೇಶೇತು ಯೋಕಾರಸ್ತು ಕಟಿಂ ತಥಾ

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರ ಊರೂ ದ್ವೌ ನಃ ಪದಾಕ್ಷರಂ
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇ ಚ್ಛೋಕಾರೋ ಜಂಘ ದೇಶಕಂ

ದಕಾರಂ ಗುಲ್ಫ ದೇಶೇತು ಯಾಕಾರಃ ಪದಯುಗ್ಮಕಂ
ತಕಾರ ವ್ಯಂಜನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಮೇ ಸದಾವತು

ಇದಂತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾ ಶತ ವಿನಾಶನಂ
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕಂ

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ
ಪಠನಾ ಚ್ಛ್ರವಣಾ ದ್ವಾಪಿ ಗೋ ಸಹಸ್ರ ಫಲಂ ಲಭೇತ್

ಶ್ರೀ ದೇವೀಭಾಗವತಾಂತರ್ಗತ ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *