ಮುರಾರಿ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Murari Pancha Ratna Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಯತ್ಸೇವನೇನ ಪಿತೃಮಾತೃಸಹೋದರಾಣಾಂ
ಚಿತ್ತಂ ನ ಮೋಹಮಹಿಮಾ ಮಲಿನಂ ಕರೋತಿ ।
ಇತ್ಥಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತವ ಭಕ್ತಜನಾನ್ಮುರಾರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಯೇ ಯೇ ವಿಲಗ್ನಮನಸಃ ಸುಖಮಾಪ್ತುಕಾಮಾಃ
ತೇ ತೇ ಭವಂತಿ ಜಗದುದ್ಭವಮೋಹಶೂನ್ಯಾಃ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿನಷ್ಟಧನಧಾನ್ಯಗೃಹಾನ್ಮುರಾರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ ॥ 2 ॥

ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ದಿಗ್ವಲಯಮಾವಸತಿಃ ಶ್ಮಶಾನೇ
ಪಾತ್ರಂ ಕಪಾಲಮಪಿ ಮುಂಡವಿಭೂಷಣಾನಿ ।
ರುದ್ರೇ ಪ್ರಸಾದಮಚಲಂ ತವ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶೌರೇ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ ॥ 3 ॥

ಯತ್ಕೀರ್ತಿಗಾಯನಪರಸ್ಯ ವಿಧಾತೃಸೂನೋಃ
ಕೌಪೀನಮೈಣಮಜಿನಂ ವಿಪುಲಾಂ ವಿಭೂತಿಮ್ ।
ಸ್ವಸ್ಯಾರ್ಥ ದಿಗ್ಭ್ರಮಣಮೀಕ್ಷ್ಯ ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಂ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಯದ್ವೀಕ್ಷಣೇ ಧೃತಧಿಯಾಮಶನಂ ಫಲಾದಿ
ವಾಸೋಽಪಿ ನಿರ್ಜಿನವನೇ ಗಿರಿಕಂದರಾಸು ।
ವಾಸಾಂಸಿ ವಲ್ಕಲಮಯಾನಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಚೈವಂ
ಮೂಕೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಂಘ್ರಿಕಮಲಂ ತದತೀವ ಧನ್ಯಮ್ ॥ 5 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾದಾಂಬುಜಸ್ಯೈತಚ್ಛ್ರೀಶಸ್ಯ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಪಠಿತ್ವಾ ತತ್ಪದಂ ಯಾತಿ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಜ್ಞಸ್ತು ಯೋ ನರಃ ॥ 6 ॥

ಇತಿ ಮುರಾರಿ ಪಂಚರತ್ನಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *