ഗോവിന്ദ നാമാവലി | Govinda Namavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഭക്ത വത്സല ഗോവിംദാ ഭാഗവതാ പ്രിയ ഗോവിംദാ
നിത്യ നിര്മല ഗോവിംദാ നീലമേഘ ശ്യാമ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പുരാണ പുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാ
നംദ നംദനാ ഗോവിംദാ നവനീത ചോരാ ഗോവിംദാ
പശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപ വിമോചന ഗോവിംദാ
ദുഷ്ട സംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിത നിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ശിഷ്ട പരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ട നിവാരണ ഗോവിംദാ
വജ്ര മകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹ മൂര്തീ ഗോവിംദാ
ഗോപീജന ലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാ
ദശരധ നംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖ മര്ധന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പക്ഷി വാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവ പ്രിയ ഗോവിംദാ
മത്സ്യ കൂര്മ ഗോവിംദാ മധു സൂധനാ ഹരി ഗോവിംദാ
വരാഹ ന്രുസിംഹ ഗോവിംദാ വാമന ഭൃഗുരാമ ഗോവിംദാ
ബലരാമാനുജ ഗോവിംദാ ബൗദ്ധ കല്കിധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

വേണു ഗാന പ്രിയ ഗോവിംദാ വേംകട രമണാ ഗോവിംദാ
സീതാ നായക ഗോവിംദാ ശ്രിതപരിപാലക ഗോവിംദാ
ദരിദ്രജന പോഷക ഗോവിംദാ ധര്മ സംസ്ഥാപക ഗോവിംദാ
അനാഥ രക്ഷക ഗോവിംദാ ആപധ്ഭാംദവ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ശരണാഗതവത്സല ഗോവിംദാ കരുണാ സാഗര ഗോവിംദാ
കമല ദളാക്ഷാ ഗോവിംദാ കാമിത ഫലദാത ഗോവിംദാ
പാപ വിനാശക ഗോവിംദാ പാഹി മുരാരേ ഗോവിംദാ
ശ്രീമുദ്രാംകിത ഗോവിംദാ ശ്രീവത്സാംകിത ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ധരണീ നായക ഗോവിംദാ ദിനകര തേജാ ഗോവിംദാ
പദ്മാവതീ പ്രിയ ഗോവിംദാ പ്രസന്ന മൂര്തേ ഗോവിംദാ
അഭയ ഹസ്ത ഗോവിംദാ അക്ഷയ വരദാ ഗോവിംദാ
ശംഖ ചക്രധര ഗോവിംദാ സാരംഗ ഗദാധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

വിരാജ തീര്ഥ ഗോവിംദാ വിരോധി മര്ധന ഗോവിംദാ
സാലഗ്രാമ ഹര ഗോവിംദാ സഹസ്ര നാമ ഗോവിംദാ
ലക്ഷ്മീ വല്ലഭ ഗോവിംദാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ഗോവിംദാ
കസ്തൂരി തിലക ഗോവിംദാ കാംചനാംബരധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ഗരുഡ വാഹനാ ഗോവിംദാ ഗജരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
വാനര സേവിത ഗോവിംദാ വാരഥി ബംധന ഗോവിംദാ
ഏഡു കൊംഡല വാഡാ ഗോവിംദാ ഏകത്വ രൂപാ ഗോവിംദാ
രാമ ക്രിഷ്ണാ ഗോവിംദാ രഘുകുല നംദന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പ്രത്യക്ഷ ദേവ ഗോവിംദാ പരമ ദയാകര ഗോവിംദാ
വജ്ര മകുടദര ഗോവിംദാ വൈജയംതി മാല ഗോവിംദാ
വഡ്ഡീ കാസുല വാഡാ ഗോവിംദാ വാസുദേവ തനയാ ഗോവിംദാ
ബില്വപത്രാര്ചിത ഗോവിംദാ ഭിക്ഷുക സംസ്തുത ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ആനംദ രൂപാ ഗോവിംദാ അധ്യംത രഹിത ഗോവിംദാ
ഇഹപര ദായക ഗോവിംദാ ഇപരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
പദ്മ ദലക്ഷ ഗോവിംദാ പദ്മനാഭാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

തിരുമല നിവാസാ ഗോവിംദാ തുലസീ വനമാല ഗോവിംദാ
ശേഷ സായി ഗോവിംദാ ശേഷാദ്രി നിലയ ഗോവിംദാ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *