ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Varahi Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಸಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಸಕಾದಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ವಾರ್ತಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಧೇ ಅಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಂಧೇ ರುಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಭೇ ಜಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಭೈರವಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಮಣಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾರುಢಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದೀವರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣಸ್ಥಾನಸಮೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶೂನಾಮಭಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಮಾಂಸಮಹಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶ್ರೋಣಿವಾರಾಲಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಾಕ್‍ಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಿಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷೀಸ್ತಂಭನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಮೂಕಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ನಿಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಸಾದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುವಿದ್ವೇಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಯಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀಠಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಲಕ್ಷ್ಮೀವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಖ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಬಾಹುವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಷನಾಶಿನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

Also read,

Varahi Stotram In Kannada

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *