ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Santana Gopala Stotram Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶ್ರೀಶಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ಹರಿಮ್ ।
ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಮಧುಸೂದನಮ್ ॥ 1 ॥

ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಹರಿಮ್ ।
ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಂದನಂದನಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಮ್ ।
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ಸದಾ ॥ 3 ॥

ಗೋಪಾಲಂ ಡಿಂಭಕಂ ವಂದೇ ಕಮಲಾಪತಿಮಚ್ಯುತಮ್ ।
ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಯದುಪುಂಗವಮ್ ॥ 4 ॥

ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲದಂ ಕಂಜಾಕ್ಷಂ ಕಮಲಾಪತಿಮ್ ।
ದೇವಕೀನಂದನಂ ವಂದೇ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಮ ॥ 5 ॥

ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪದ್ಮನಾಭ ಜನಾರ್ದನ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 6 ॥

ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮುನಿವಂದಿತಮ್ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರ ಲಾಭಾಯ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಮಚ್ಯುತಮ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀಪತೇ ದೇವದೇವೇಶ ದೀನಾರ್ತಿರ್ಹರಣಾಚ್ಯುತ ।
ಗೋವಿಂದ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ ॥ 8 ॥

ಭಕ್ತಕಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತರಕ್ಷ ಶುಭಪ್ರದ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ ॥ 9 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ ।
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 10 ॥

ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 11 ॥

ವಾಸುದೇವ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 12 ॥

ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾನಾಥ ಪರಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 13 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 14 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ಸದಾ ।
ನಮಾಮಿ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಸುಖದಾಯ ಬುಧಾಯ ತೇ ॥ 15 ॥

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣಾರೇ ಹರೇ ಕವೇ ।
ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ದೇವೇಶ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹರೇ ॥ 16 ॥

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ ॥ 17 ॥

ಶ್ರೀಮಾನಿನೀಮಾನಚೋರ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 18 ॥

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನಂದನ ।
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ ॥ 19 ॥

ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ ।
ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವತ್ಸಂ ದೇಹಿ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ॥ 20 ॥

ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಜಂ ದೇಹಿ ರಾಘವ ।
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ನಂದನಂದನ ॥ 21 ॥

ನಂದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಕಮಲಾನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ ॥ 22 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ॥ 23 ॥

ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಪಾನಜ್ಞಂ ಪಿಬಂತಂ ಯದುನಂದನಮ್ ।
ವಂದೇಽಹಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷಂ ಹರಿಂ ಸದಾ ॥ 24 ॥

ನಂದನಂದನ ದೇವೇಶ ನಂದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ।
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 25 ॥

ಪುತ್ರಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಮಾಧವ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೀನವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅವಧಾರಯ ಶ್ರೀಪತೇ ॥ 26 ॥

ಗೋಪಾಲ ಡಿಂಭ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 27 ॥

ಮದ್ವಾಂಛಿತಫಲಂ ದೇಹಿ ದೇವಕೀನಂದನಾಚ್ಯುತ ।
ಮಮ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಧನ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನಂದನ ॥ 28 ॥

ಯಾಚೇಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುತ್ರಸಂಪದಮ್ ।
ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೇ ರಾಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ॥ 29 ॥

ಆತ್ಮಜಂ ನಂದನಂ ಪುತ್ರಂ ಕುಮಾರಂ ಡಿಂಭಕಂ ಸುತಮ್ ।
ಅರ್ಭಕಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಮೇ ರಘುನಂದನ ॥ 30 ॥

ವಂದೇ ಸಂತಾನಗೋಪಾಲಂ ಮಾಧವಂ ಭಕ್ತಕಾಮದಮ್ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸದಾ ಗೋವಿಂದಮಚ್ಯುತಮ್ ॥ 31 ॥

ಓಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಶ್ರೀಯುಕ್ತಂ ಯದುನಂದನಮ್ ।
ಕ್ಲೀಂಯುಕ್ತಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ಯದುನಾಯಕಮ್ ॥ 32 ॥

ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ॥ 33 ॥

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಗೋವಿಂದ ಕಪಿಲಾಕ್ಷ ಹರೇ ಪ್ರಭೋ ।
ಸಮಸ್ತಕಾಮ್ಯವರದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ ॥ 34 ॥

ಅಬ್ಜಪದ್ಮನಿಭ ಪದ್ಮವೃಂದರೂಪ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ವರಸತ್ಪುತ್ರಂ ರಮಾನಾಯಕ ಮಾಧವ ॥ 35 ॥ (ರೂಪನಾಯಕ)

ನಂದಪಾಲ ಧರಾಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ಯದುನಂದನ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ ॥ 36 ॥

ದಾಸಮಂದಾರ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ ।
ಗೋಪಾಲ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 37 ॥

ಯದುನಾಯಕ ಪದ್ಮೇಶ ನಂದಗೋಪವಧೂಸುತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಾಣನಾಯಕ ॥ 38 ॥

ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಾಂಛಿತಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ರಮಾಪತೇ ।
ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೇಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 39 ॥

ರಮಾಹೃದಯಸಂಭಾರ ಸತ್ಯಭಾಮಾಮನಃಪ್ರಿಯ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ ॥ 40 ॥

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಾಧವ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಗ್ಯಸತ್ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 41 ॥

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನಂದನಂದನ ॥ 42 ॥

ದೇವಕೀಸುತ ಶ್ರೀನಾಥ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಸಮಸ್ತಕಾಮಫಲದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ ॥ 43 ॥

ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಗಂಭೀರ ಶಂಕರಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಗೋಪಬಾಲವತ್ಸಲ ಶ್ರೀಪತೇ ॥ 44 ॥

ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವೇಶ ದೇವಕೀಪ್ರಿಯನಂದನ ।
ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 45 ॥

ಜಗನ್ನಾಥ ರಮಾನಾಥ ಭೂಮಿನಾಥ ದಯಾನಿಧೇ ।
ವಾಸುದೇವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 46 ॥

ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 47 ॥

ದಾಸಮಂದಾರ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೇ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 48 ॥

ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 49 ॥

ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ।
ಮತ್ಪುತ್ರಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ ॥ 50 ॥

ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಿಬಂತಂ ಜನನೀಮುಖಾಂಬುಜಂ
ವಿಲೋಕ್ಯ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಮ್ ।
ಸ್ಪೃಶಂತಮನ್ಯಸ್ತನಮಂಗುಲೀಭಿಃ
ವಂದೇ ಯಶೋದಾಂಕಗತಂ ಮುಕುಂದಮ್ ॥ 51 ॥

ಯಾಚೇಽಹಂ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ಭವಂತಂ ಪದ್ಮಲೋಚನ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 52 ॥

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪತ್ತೇಶ್ಚಿಂತಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಮುನಿವಂದಿತ ॥ 53 ॥

ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರಪೂಜಿತ ॥ 54 ॥

ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಯಶೋದಾಪ್ರಿಯನಂದನ ।
ಮಹ್ಯಂ ಚ ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಹರೇ ॥ 55 ॥

ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀಸುತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾಪ್ರಿಯನಂದನ ॥ 56 ॥

ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೋ ವಾಮನ ಮಾಧವ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕ ರಾಘವ ॥ 57 ॥

ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರಮಂಡಿತ ಮುನಿವಂದಿತ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ ॥ 58 ॥

ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ದಶರಥಪ್ರಿಯನಂದನ ।
ಸೀತಾನಾಯಕ ಕಂಜಾಕ್ಷ ಮುಚುಕುಂದವರಪ್ರದ ॥ 59 ॥

ವಿಭೀಷಣಸ್ಯ ಯಾ ಲಂಕಾ ಪ್ರದತ್ತಾ ಭವತಾ ಪುರಾ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ತತ್ಪ್ರಕಾರೇಣ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ ॥ 60 ॥

ಭವದೀಯಪದಾಂಭೋಜೇ ಚಿಂತಯಾಮಿ ನಿರಂತರಮ್ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ರಾಘವ ॥ 61 ॥

ರಾಮ ಮತ್ಕಾಮ್ಯವರದ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಫಲಪ್ರದ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಕಮಲಾಸನವಂದಿತ ॥ 62 ॥

ರಾಮ ರಾಘವ ಸೀತೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜ ದೇಹಿ ಮೇ ।
ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಸಂತಾನಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಪತೇ ॥ 63 ॥

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಂಜಾತ ಯಶೋದಾಪ್ರಿಯನಂದನ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ॥ 64 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ॥ 65 ॥

ಗೋಪಬಾಲ ಮಹಾಧನ್ಯ ಗೋವಿಂದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 66 ॥

ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ದೇವಕೀನಂದನೋಽಯಂ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶೀಘ್ರಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಲಾಭಮ್ ।
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶ್ರೀಶೋ ರಾಘವೋ ರಾಮಚಂದ್ರೋ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ವಂಶವಿಸ್ತಾರಹೇತೋಃ ॥ 67 ॥

ದೀಯತಾಂ ವಾಸುದೇವೇನ ತನಯೋಮತ್ಪ್ರಿಯಃ ಸುತಃ ।
ಕುಮಾರೋ ನಂದನಃ ಸೀತಾನಾಯಕೇನ ಸದಾ ಮಮ ॥ 68 ॥

ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀಸುತ ಮಾಧವ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ॥ 69 ॥

ವಂಶವಿಸ್ತಾರಕಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮಧುಸೂದನ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 70 ॥

ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ಕಂಸಾರೇ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 71 ॥

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕಲ್ಪಪರ್ಯಂತಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 72 ॥

ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ಶ್ರೀಮಂತಂ ತನಯಂ ಸದಾ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನಂದನ ಪ್ರಭೋ ॥ 73 ॥

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಸುತಲಾಭಾಯ ಕಾಮದಮ್ ।
ಮುಕುಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಗೋವಿಂದಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ ॥ 74 ॥

ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 75 ॥

ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ವಂ ಭಗವನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಕಾಮದ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 76 ॥

ತನಯಂ ದೇಹಿ ಗೋವಿಂದ ಕಂಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಪತೇ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 77 ॥

ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕ ಪ್ರಭೋ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 78 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಖಡ್ಗಶಾರಂಗಪಾಣೇ ರಮಾಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 79 ॥

ನಾರಾಯಣ ರಮಾನಾಥ ರಾಜೀವಪತ್ರಲೋಚನ ।
ಸುತಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದೇವೇಶ ಪದ್ಮಪದ್ಮಾನುವಂದಿತ ॥ 80 ॥

ರಾಮ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದೇವಕೀವರನಂದನ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ನಾರದಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತ ॥ 81 ॥

ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ॥ 82 ॥

ಮುನಿವಂದಿತ ಗೋವಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 83 ॥

ಗೋಪಿಕಾರ್ಜಿತಪಂಕೇಜಮರಂದಾಸಕ್ತಮಾನಸ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 84 ॥

ರಮಾಹೃದಯಪಂಕೇಜಲೋಲ ಮಾಧವ ಕಾಮದ ।
ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 85 ॥

ವಾಸುದೇವ ರಮಾನಾಥ ದಾಸಾನಾಂ ಮಂಗಲಪ್ರದ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 86 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರೇ ಮುನಿವಂದಿತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 87 ॥

ಪುತ್ರಪ್ರದ ಮುಕುಂದೇಶ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 88 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 89 ॥

ದಯಾನಿಧೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದ ಮುನಿವಂದಿತ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 90 ॥

ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತಾರಂ ಗೋವಿಂದಂ ದೇವಪೂಜಿತಮ್ ।
ವಂದಾಮಹೇ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುತ್ರಲಾಭಪ್ರದಾಯಿನಮ್ ॥ 91 ॥

ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ ಗೋಪೀವಲ್ಲಭಾಯ ಮುರಾರಯೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ವಿಭೋ ॥ 92 ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಮೇಶಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ತೇ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ॥ 93 ॥

ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಕಾಮುಕಾಯ ಚ ।
ಪುತ್ರದಾಯ ಚ ಸರ್ಪೇಂದ್ರಶಾಯಿನೇ ರಂಗಶಾಯಿನೇ ॥ 94 ॥

ರಂಗಶಾಯಿನ್ ರಮಾನಾಥ ಮಂಗಲಪ್ರದ ಮಾಧವ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ ॥ 95 ॥

ದಾಸಸ್ಯ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ದೀನಮಂದಾರ ರಾಘವ ।
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ರಮಾಪತೇ ॥ 96 ॥

ಯಶೋದಾತನಯಾಭೀಷ್ಟಪುತ್ರದಾನರತಃ ಸದಾ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 97 ॥

ಮದಿಷ್ಟದೇವ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜನಾರ್ದನ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ 98 ॥

ನೀತಿಮಾನ್ ಧನವಾನ್ ಪುತ್ರೋ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತೇ ।
ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾಯಾಶ್ಚ ವಾಸುದೇವೇಂದ್ರಪೂಜಿತ ॥ 99 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪುತ್ರಶತಕಂ ಸೋಽಪಿ ಸತ್ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸುಖಾಯ ಚ ॥ 100 ॥

ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂ ಧನಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರಾಜಸಮ್ಮಾನಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 101 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *