ஸன்தான கோ³பால ஸ்தோத்ரம் | Santana Gopala Stotram Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீஶம் கமலபத்ராக்ஷம் தே³வகீனந்த³னம் ஹரிம் ।
ஸுதஸம்ப்ராப்தயே க்ருஷ்ணம் நமாமி மது⁴ஸூத³னம் ॥ 1 ॥

நமாம்யஹம் வாஸுதே³வம் ஸுதஸம்ப்ராப்தயே ஹரிம் ।
யஶோதா³ங்கக³தம் பா³லம் கோ³பாலம் நன்த³னந்த³னம் ॥ 2 ॥

அஸ்மாகம் புத்ரலாபா⁴ய கோ³வின்த³ம் முனிவன்தி³தம் ।
நமாம்யஹம் வாஸுதே³வம் தே³வகீனந்த³னம் ஸதா³ ॥ 3 ॥

கோ³பாலம் டி³ம்ப⁴கம் வன்தே³ கமலாபதிமச்யுதம் ।
புத்ரஸம்ப்ராப்தயே க்ருஷ்ணம் நமாமி யது³புங்க³வம் ॥ 4 ॥

புத்ரகாமேஷ்டிப²லத³ம் கஞ்ஜாக்ஷம் கமலாபதிம் ।
தே³வகீனந்த³னம் வன்தே³ ஸுதஸம்ப்ராப்தயே மம ॥ 5 ॥

பத்³மாபதே பத்³மனேத்ர பத்³மனாப⁴ ஜனார்த³ன ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 6 ॥

யஶோதா³ங்கக³தம் பா³லம் கோ³வின்த³ம் முனிவன்தி³தம் ।
அஸ்மாகம் புத்ர லாபா⁴ய நமாமி ஶ்ரீஶமச்யுதம் ॥ 7 ॥

ஶ்ரீபதே தே³வதே³வேஶ தீ³னார்திர்ஹரணாச்யுத ।
கோ³வின்த³ மே ஸுதம் தே³ஹி நமாமி த்வாம் ஜனார்த³ன ॥ 8 ॥

ப⁴க்தகாமத³ கோ³வின்த³ ப⁴க்தரக்ஷ ஶுப⁴ப்ரத³ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண ருக்மிணீவல்லப⁴ ப்ரபோ⁴ ॥ 9 ॥

ருக்மிணீனாத² ஸர்வேஶ தே³ஹி மே தனயம் ஸதா³ ।
ப⁴க்தமன்தா³ர பத்³மாக்ஷ த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 1௦ ॥

தே³வகீஸுத கோ³வின்த³ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 11 ॥

வாஸுதே³வ ஜக³த்³வன்த்³ய ஶ்ரீபதே புருஷோத்தம ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 12 ॥

கஞ்ஜாக்ஷ கமலானாத² பரகாருணிகோத்தம ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 13 ॥

லக்ஷ்மீபதே பத்³மனாப⁴ முகுன்த³ முனிவன்தி³த ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 14 ॥

கார்யகாரணரூபாய வாஸுதே³வாய தே ஸதா³ ।
நமாமி புத்ரலாபா⁴ர்த²ம் ஸுக²தா³ய பு³தா⁴ய தே ॥ 15 ॥

ராஜீவனேத்ர ஶ்ரீராம ராவணாரே ஹரே கவே ।
துப்⁴யம் நமாமி தே³வேஶ தனயம் தே³ஹி மே ஹரே ॥ 16 ॥

அஸ்மாகம் புத்ரலாபா⁴ய பஜ⁴ாமி த்வாம் ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண வாஸுதே³வ ரமாபதே ॥ 17 ॥

ஶ்ரீமானினீமானசோர கோ³பீவஸ்த்ராபஹாரக ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 18 ॥

அஸ்மாகம் புத்ரஸம்ப்ராப்திம் குருஷ்வ யது³னந்த³ன ।
ரமாபதே வாஸுதே³வ முகுன்த³ முனிவன்தி³த ॥ 19 ॥

வாஸுதே³வ ஸுதம் தே³ஹி தனயம் தே³ஹி மாத⁴வ ।
புத்ரம் மே தே³ஹி ஶ்ரீக்ருஷ்ண வத்ஸம் தே³ஹி மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 2௦ ॥

டி³ம்ப⁴கம் தே³ஹி ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஆத்மஜம் தே³ஹி ராக⁴வ ।
ப⁴க்தமன்தா³ர மே தே³ஹி தனயம் நன்த³னந்த³ன ॥ 21 ॥

நன்த³னம் தே³ஹி மே க்ருஷ்ண வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
கமலானாத² கோ³வின்த³ முகுன்த³ முனிவன்தி³த ॥ 22 ॥

அன்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
ஸுதம் தே³ஹி ஶ்ரியம் தே³ஹி ஶ்ரியம் புத்ரம் ப்ரதே³ஹி மே ॥ 23 ॥

யஶோதா³ஸ்தன்யபானஜ்ஞம் பிப³ன்தம் யது³னந்த³னம் ।
வன்தே³ஹம் புத்ரலாபா⁴ர்த²ம் கபிலாக்ஷம் ஹரிம் ஸதா³ ॥ 24 ॥

நன்த³னந்த³ன தே³வேஶ நன்த³னம் தே³ஹி மே ப்ரபோ⁴ ।
ரமாபதே வாஸுதே³வ ஶ்ரியம் புத்ரம் ஜக³த்பதே ॥ 25 ॥

புத்ரம் ஶ்ரியம் ஶ்ரியம் புத்ரம் புத்ரம் மே தே³ஹி மாத⁴வ ।
அஸ்மாகம் தீ³னவாக்யஸ்ய அவதா⁴ரய ஶ்ரீபதே ॥ 26 ॥

கோ³பால டி³ம்ப⁴ கோ³வின்த³ வாஸுதே³வ ரமாபதே ।
அஸ்மாகம் டி³ம்ப⁴கம் தே³ஹி ஶ்ரியம் தே³ஹி ஜக³த்பதே ॥ 27 ॥

மத்³வாஞ்சி²தப²லம் தே³ஹி தே³வகீனந்த³னாச்யுத ।
மம புத்ரார்தி²தம் த⁴ன்யம் குருஷ்வ யது³னந்த³ன ॥ 28 ॥

யாசேஹம் த்வாம் ஶ்ரியம் புத்ரம் தே³ஹி மே புத்ரஸம்பத³ம் ।
ப⁴க்தசின்தாமணே ராம கல்பவ்ருக்ஷ மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 29 ॥

ஆத்மஜம் நன்த³னம் புத்ரம் குமாரம் டி³ம்ப⁴கம் ஸுதம் ।
அர்ப⁴கம் தனயம் தே³ஹி ஸதா³ மே ரகு⁴னந்த³ன ॥ 3௦ ॥

வன்தே³ ஸன்தானகோ³பாலம் மாத⁴வம் ப⁴க்தகாமத³ம் ।
அஸ்மாகம் புத்ரஸம்ப்ராப்த்யை ஸதா³ கோ³வின்த³மச்யுதம் ॥ 31 ॥

ஓங்காரயுக்தம் கோ³பாலம் ஶ்ரீயுக்தம் யது³னந்த³னம் ।
க்லீம்யுக்தம் தே³வகீபுத்ரம் நமாமி யது³னாயகம் ॥ 32 ॥

வாஸுதே³வ முகுன்தே³ஶ கோ³வின்த³ மாத⁴வாச்யுத ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண ரமானாத² மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 33 ॥

ராஜீவனேத்ர கோ³வின்த³ கபிலாக்ஷ ஹரே ப்ரபோ⁴ ।
ஸமஸ்தகாம்யவரத³ தே³ஹி மே தனயம் ஸதா³ ॥ 34 ॥

அப்³ஜபத்³மனிப⁴ பத்³மவ்ருன்த³ரூப ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே வரஸத்புத்ரம் ரமானாயக மாத⁴வ ॥ 35 ॥ (ரூபனாயக)

நன்த³பால த⁴ராபால கோ³வின்த³ யது³னந்த³ன ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண ருக்மிணீவல்லப⁴ ப்ரபோ⁴ ॥ 36 ॥

தா³ஸமன்தா³ர கோ³வின்த³ முகுன்த³ மாத⁴வாச்யுத ।
கோ³பால புண்ட³ரீகாக்ஷ தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரியம் ॥ 37 ॥

யது³னாயக பத்³மேஶ நன்த³கோ³பவதூ⁴ஸுத ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண ஶ்ரீத⁴ர ப்ராணனாயக ॥ 38 ॥

அஸ்மாகம் வாஞ்சி²தம் தே³ஹி தே³ஹி புத்ரம் ரமாபதே ।
ப⁴க³வன் க்ருஷ்ண ஸர்வேஶ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 39 ॥

ரமாஹ்ருத³யஸம்பா⁴ர ஸத்யபா⁴மாமன:ப்ரிய ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண ருக்மிணீவல்லப⁴ ப்ரபோ⁴ ॥ 4௦ ॥

சன்த்³ரஸூர்யாக்ஷ கோ³வின்த³ புண்ட³ரீகாக்ஷ மாத⁴வ ।
அஸ்மாகம் பா⁴க்³யஸத்புத்ரம் தே³ஹி தே³வ ஜக³த்பதே ॥ 41 ॥

காருண்யரூப பத்³மாக்ஷ பத்³மனாப⁴ஸமர்சித ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண தே³வகீனந்த³னந்த³ன ॥ 42 ॥

தே³வகீஸுத ஶ்ரீனாத² வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
ஸமஸ்தகாமப²லத³ தே³ஹி மே தனயம் ஸதா³ ॥ 43 ॥

ப⁴க்தமன்தா³ர க³ம்பீ⁴ர ஶங்கராச்யுத மாத⁴வ ।
தே³ஹி மே தனயம் கோ³பபா³லவத்ஸல ஶ்ரீபதே ॥ 44 ॥

ஶ்ரீபதே வாஸுதே³வேஶ தே³வகீப்ரியனந்த³ன ।
ப⁴க்தமன்தா³ர மே தே³ஹி தனயம் ஜக³தாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 45 ॥

ஜக³ன்னாத² ரமானாத² பூ⁴மினாத² த³யானிதே⁴ ।
வாஸுதே³வேஶ ஸர்வேஶ தே³ஹி மே தனயம் ப்ரபோ⁴ ॥ 46 ॥

ஶ்ரீனாத² கமலபத்ராக்ஷ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 47 ॥

தா³ஸமன்தா³ர கோ³வின்த³ ப⁴க்தசின்தாமணே ப்ரபோ⁴ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 48 ॥

கோ³வின்த³ புண்ட³ரீகாக்ஷ ரமானாத² மஹாப்ரபோ⁴ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 49 ॥

ஶ்ரீனாத² கமலபத்ராக்ஷ கோ³வின்த³ மது⁴ஸூத³ன ।
மத்புத்ரப²லஸித்³த்⁴யர்த²ம் பஜ⁴ாமி த்வாம் ஜனார்த³ன ॥ 5௦ ॥

ஸ்தன்யம் பிப³ன்தம் ஜனநீமுகா²ம்பு³ஜம்
விலோக்ய மன்த³ஸ்மிதமுஜ்ஜ்வலாங்க³ம் ।
ஸ்ப்ருஶன்தமன்யஸ்தனமங்கு³லீபி⁴:
வன்தே³ யஶோதா³ங்கக³தம் முகுன்த³ம் ॥ 51 ॥

யாசேஹம் புத்ரஸன்தானம் ப⁴வன்தம் பத்³மலோசன ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 52 ॥

அஸ்மாகம் புத்ரஸம்பத்தேஶ்சின்தயாமி ஜக³த்பதே ।
ஶீக்⁴ரம் மே தே³ஹி தா³தவ்யம் ப⁴வதா முனிவன்தி³த ॥ 53 ॥

வாஸுதே³வ ஜக³ன்னாத² ஶ்ரீபதே புருஷோத்தம ।
குரு மாம் புத்ரத³த்தம் ச க்ருஷ்ண தே³வேன்த்³ரபூஜித ॥ 54 ॥

குரு மாம் புத்ரத³த்தம் ச யஶோதா³ப்ரியனந்த³ன ।
மஹ்யம் ச புத்ரஸன்தானம் தா³தவ்யம் ப⁴வதா ஹரே ॥ 55 ॥

வாஸுதே³வ ஜக³ன்னாத² கோ³வின்த³ தே³வகீஸுத ।
தே³ஹி மே தனயம் ராம கௌஸல்யாப்ரியனந்த³ன ॥ 56 ॥

பத்³மபத்ராக்ஷ கோ³வின்த³ விஷ்ணோ வாமன மாத⁴வ ।
தே³ஹி மே தனயம் ஸீதாப்ராணனாயக ராக⁴வ ॥ 57 ॥

கஞ்ஜாக்ஷ க்ருஷ்ண தே³வேன்த்³ரமண்டி³த முனிவன்தி³த ।
லக்ஷ்மணாக்³ரஜ ஶ்ரீராம தே³ஹி மே தனயம் ஸதா³ ॥ 58 ॥

தே³ஹி மே தனயம் ராம த³ஶரத²ப்ரியனந்த³ன ।
ஸீதானாயக கஞ்ஜாக்ஷ முசுகுன்த³வரப்ரத³ ॥ 59 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்ய யா லங்கா ப்ரத³த்தா ப⁴வதா புரா ।
அஸ்மாகம் தத்ப்ரகாரேண தனயம் தே³ஹி மாத⁴வ ॥ 6௦ ॥

ப⁴வதீ³யபதா³ம்போ⁴ஜே சின்தயாமி நிரன்தரம் ।
தே³ஹி மே தனயம் ஸீதாப்ராணவல்லப⁴ ராக⁴வ ॥ 61 ॥

ராம மத்காம்யவரத³ புத்ரோத்பத்திப²லப்ரத³ ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கமலாஸனவன்தி³த ॥ 62 ॥

ராம ராக⁴வ ஸீதேஶ லக்ஷ்மணானுஜ தே³ஹி மே ।
பா⁴க்³யவத்புத்ரஸன்தானம் த³ஶரதா²த்மஜ ஶ்ரீபதே ॥ 63 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴ஸஞ்ஜாத யஶோதா³ப்ரியனந்த³ன ।
தே³ஹி மே தனயம் ராம க்ருஷ்ண கோ³பால மாத⁴வ ॥ 64 ॥

க்ருஷ்ண மாத⁴வ கோ³வின்த³ வாமனாச்யுத ஶங்கர ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கோ³பபா³லகனாயக ॥ 65 ॥

கோ³பபா³ல மஹாத⁴ன்ய கோ³வின்தா³ச்யுத மாத⁴வ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ॥ 66 ॥

தி³ஶது தி³ஶது புத்ரம் தே³வகீனந்த³னோயம்
தி³ஶது தி³ஶது ஶீக்⁴ரம் பா⁴க்³யவத்புத்ரலாப⁴ம் ।
தி³ஶது தி³ஶது ஶ்ரீஶோ ராக⁴வோ ராமசன்த்³ரோ
தி³ஶது தி³ஶது புத்ரம் வம்ஶவிஸ்தாரஹேதோ: ॥ 67 ॥

தீ³யதாம் வாஸுதே³வேன தனயோமத்ப்ரிய: ஸுத: ।
குமாரோ நன்த³ன: ஸீதானாயகேன ஸதா³ மம ॥ 68 ॥

ராம ராக⁴வ கோ³வின்த³ தே³வகீஸுத மாத⁴வ ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கோ³பபா³லகனாயக ॥ 69 ॥

வம்ஶவிஸ்தாரகம் புத்ரம் தே³ஹி மே மது⁴ஸூத³ன ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 7௦ ॥

மமாபீ⁴ஷ்டஸுதம் தே³ஹி கம்ஸாரே மாத⁴வாச்யுத ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 71 ॥

சன்த்³ரார்ககல்பபர்யன்தம் தனயம் தே³ஹி மாத⁴வ ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 72 ॥

வித்³யாவன்தம் பு³த்³தி⁴மன்தம் ஶ்ரீமன்தம் தனயம் ஸதா³ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண தே³வகீனந்த³ன ப்ரபோ⁴ ॥ 73 ॥

நமாமி த்வாம் பத்³மனேத்ர ஸுதலாபா⁴ய காமத³ம் ।
முகுன்த³ம் புண்ட³ரீகாக்ஷம் கோ³வின்த³ம் மது⁴ஸூத³னம் ॥ 74 ॥

ப⁴க³வன் க்ருஷ்ண கோ³வின்த³ ஸர்வகாமப²லப்ரத³ ।
தே³ஹி மே தனயம் ஸ்வாமின் த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 75 ॥

ஸ்வாமின் த்வம் ப⁴க³வன் ராம க்ருஷ்ண மாத⁴வ காமத³ ।
தே³ஹி மே தனயம் நித்யம் த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 76 ॥

தனயம் தே³ஹி கோ³வின்த³ கஞ்ஜாக்ஷ கமலாபதே ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 77 ॥

பத்³மாபதே பத்³மனேத்ர ப்ரத்³யும்னஜனக ப்ரபோ⁴ ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 78 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³க²ட்³க³ஶார்ங்க³பாணே ரமாபதே ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 79 ॥

நாராயண ரமானாத² ராஜீவபத்ரலோசன ।
ஸுதம் மே தே³ஹி தே³வேஶ பத்³மபத்³மானுவன்தி³த ॥ 8௦ ॥

ராம மாத⁴வ கோ³வின்த³ தே³வகீவரனந்த³ன ।
ருக்மிணீனாத² ஸர்வேஶ நாரதா³தி³ஸுரார்சித ॥ 81 ॥

தே³வகீஸுத கோ³வின்த³ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கோ³பபா³லகனாயக ॥ 82 ॥

முனிவன்தி³த கோ³வின்த³ ருக்மிணீவல்லப⁴ ப்ரபோ⁴ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 83 ॥

கோ³பிகார்ஜிதபங்கேஜமரன்தா³ஸக்தமானஸ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 84 ॥

ரமாஹ்ருத³யபங்கேஜலோல மாத⁴வ காமத³ ।
மமாபீ⁴ஷ்டஸுதம் தே³ஹி த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 85 ॥

வாஸுதே³வ ரமானாத² தா³ஸானாம் மங்க³லப்ரத³ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 86 ॥

கல்யாணப்ரத³ கோ³வின்த³ முராரே முனிவன்தி³த ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 87 ॥

புத்ரப்ரத³ முகுன்தே³ஶ ருக்மிணீவல்லப⁴ ப்ரபோ⁴ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 88 ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷ கோ³வின்த³ வாஸுதே³வ ஜக³த்பதே ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 89 ॥

த³யானிதே⁴ வாஸுதே³வ முகுன்த³ முனிவன்தி³த ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 9௦ ॥

புத்ரஸம்பத்ப்ரதா³தாரம் கோ³வின்த³ம் தே³வபூஜிதம் ।
வன்தா³மஹே ஸதா³ க்ருஷ்ணம் புத்ரலாப⁴ப்ரதா³யினம் ॥ 91 ॥

காருண்யனித⁴யே கோ³பீவல்லபா⁴ய முராரயே ।
நமஸ்தே புத்ரலாபா⁴ர்த²ம் தே³ஹி மே தனயம் விபோ⁴ ॥ 92 ॥

நமஸ்தஸ்மை ரமேஶாய ருக்மிணீவல்லபா⁴ய தே ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கோ³பபா³லகனாயக ॥ 93 ॥

நமஸ்தே வாஸுதே³வாய நித்யஶ்ரீகாமுகாய ச ।
புத்ரதா³ய ச ஸர்பேன்த்³ரஶாயினே ரங்க³ஶாயினே ॥ 94 ॥

ரங்க³ஶாயின் ரமானாத² மங்க³லப்ரத³ மாத⁴வ ।
தே³ஹி மே தனயம் ஶ்ரீஶ கோ³பபா³லகனாயக ॥ 95 ॥

தா³ஸஸ்ய மே ஸுதம் தே³ஹி தீ³னமன்தா³ர ராக⁴வ ।
ஸுதம் தே³ஹி ஸுதம் தே³ஹி புத்ரம் தே³ஹி ரமாபதே ॥ 96 ॥

யஶோதா³தனயாபீ⁴ஷ்டபுத்ரதா³னரத: ஸதா³ ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 97 ॥

மதி³ஷ்டதே³வ கோ³வின்த³ வாஸுதே³வ ஜனார்த³ன ।
தே³ஹி மே தனயம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த: ॥ 98 ॥

நீதிமான் த⁴னவான் புத்ரோ வித்³யாவாம்ஶ்ச ப்ரஜாபதே ।
ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்க்ருபாயாஶ்ச வாஸுதே³வேன்த்³ரபூஜித ॥ 99 ॥

ய: படே²த் புத்ரஶதகம் ஸோபி ஸத்புத்ரவான் ப⁴வேத் ।
ஶ்ரீவாஸுதே³வகதி²தம் ஸ்தோத்ரரத்னம் ஸுகா²ய ச ॥ 1௦௦ ॥

ஜபகாலே படே²ன்னித்யம் புத்ரலாப⁴ம் த⁴னம் ஶ்ரியம் ।
ஐஶ்வர்யம் ராஜஸம்மானம் ஸத்³யோ யாதி ந ஸம்ஶய: ॥ 1௦1 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *