കൃഷ്ണ അഷ്ടകമ് | Krishna Ashtakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

വസുദേവ സുതം ദേവം കംസ ചാണൂര മര്ദനമ് |

ദേവകീ പരമാനംദം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൧ ||

അതസീ പുഷ്പ സംകാശം ഹാര നൂപുര ശോഭിതമ് |

രത്ന കംകണ കേയൂരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൨ ||

കുടിലാലക സംയുക്തം പൂര്ണചംദ്ര നിഭാനനമ് |

വിലസത്കുംഡല ധരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൩ ||

മംദാര ഗംധ സംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുര്ഭുജമ് |

ബര്ഹി പിംഛാവ ചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൪ ||

ഉത്പുല്ല പദ്മപത്രാക്ഷം നീലജീമൂത സന്നിഭമ് |

യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൫ ||

രുക്മിണീ കേളി സംയുക്തം പീതാംബര സുശോഭിതമ് |

അവാപ്ത തുലസീ ഗംധം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൬ ||

ഗോപികാനാം കുചദ്വംദ കുംകുമാംകിത വക്ഷസമ് |

ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൭ ||

ശ്രീവത്സാംകം മഹോരസ്കം വനമാലാ വിരാജിതമ് |

ശംഖചക്ര ധരം ദേവം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് || ൮ ||

കൃഷ്ണാഷ്ടക മിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് |

കോടിജന്മ കൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *