ਅਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Achyutashtakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਚ੍ਯੁਤਂ ਕੇਸ਼ਵਂ ਰਾਮਨਾਰਾਯਣਂ
ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਦਾਮੋਦਰਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਮਾਧਵਂ ਗੋਪਿਕਾ ਵਲ੍ਲਭਂ
ਜਾਨਕੀਨਾਯਕਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ ॥ 1 ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਂ ਕੇਸ਼ਵਂ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਧਵਂ
ਮਾਧਵਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਧਿਤਮ੍ ।
ਇਂਦਿਰਾਮਂਦਿਰਂ ਚੇਤਸਾ ਸੁਂਦਰਂ
ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਂ ਨਂਦਜਂ ਸਂਦਧੇ ॥ 2 ॥

ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਸ਼ਂਕਨੇ ਚਕ੍ਰਿਣੇ
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਰਾਗਿਣੇ ਜਾਨਕੀ ਜਾਨਯੇ ।
ਵਲ੍ਲਵੀ ਵਲ੍ਲਭਾਯਾਰ੍ਚਿਤਾ ਯਾਤ੍ਮਨੇ
ਕਂਸ ਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਵਂਸ਼ਿਨੇ ਤੇ ਨਮਃ ॥ 3 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਗੋਵਿਂਦ ਹੇ ਰਾਮ ਨਾਰਾਯਣ
ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਜਿਤ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧੇ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਾਨਂਤ ਹੇ ਮਾਧਵਾਧੋਕ੍ਸ਼ਜ
ਦ੍ਵਾਰਕਾਨਾਯਕ ਦ੍ਰੌਪਦੀਰਕ੍ਸ਼ਕ ॥ 4 ॥

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਃ ਸੀਤਯਾ ਸ਼ੋਭਿਤੋ
ਦਂਡਕਾਰਣ੍ਯਭੂ ਪੁਣ੍ਯਤਾਕਾਰਣਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਨਾਨ੍ਵਿਤੋ ਵਾਨਰੈਃ ਸੇਵਿਤੋ
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਸਂਪੂਜਿਤੋ ਰਾਘਵਃ ਪਾਤੁ ਮਾਮ੍ ॥ 5 ॥

ਧੇਨੁਕਾਰਿਸ਼੍ਟਕੋ਽ਨਿਸ਼੍ਟਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣਾਂ
ਕੇਸ਼ਿਹਾ ਕਂਸਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਵਣ੍ਸ਼ਿਕਾਵਾਦਕਃ ।
ਪੂਤਨਾਕੋਪਕਃ ਸੂਰਜਾਖੇਲਨੋ
ਬਾਲਗੋਪਾਲਕਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ 6 ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਦੁਦ੍ਯੋਤਵਤ੍ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਦ੍ਵਾਸਸਂ
ਪ੍ਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਡਂਭੋਦਵਤ੍ਪ੍ਰੋਲ੍ਲਸਦ੍ਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਵਨ੍ਯਯਾ ਮਾਲਯਾ ਸ਼ੋਭਿਤੋਰਃਸ੍ਥਲਂ
ਲੋਹਿਤਾਂਘ੍ਰਿਦ੍ਵਯਂ ਵਾਰਿਜਾਕ੍ਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥ 7॥

ਕੁਂਚਿਤੈਃ ਕੁਂਤਲੈ ਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾਨਨਂ
ਰਤ੍ਨਮੌਲ਼ਿਂ ਲਸਤ੍-ਕੁਂਡਲਂ ਗਂਡਯੋਃ ।
ਹਾਰਕੇਯੂਰਕਂ ਕਂਕਣ ਪ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਕਿਂਕਿਣੀ ਮਂਜੁਲਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਂ ਤਂ ਭਜੇ ॥ 8 ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਯਃ ਪਠੇਦਿਸ਼੍ਟਦਂ
ਪ੍ਰੇਮਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪੂਰੁਸ਼ਃ ਸਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਹਮ੍ ।
ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਤਃ ਸੁਂਦਰਂ ਕਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇ ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰਃ
ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼੍ਯੋ ਹਰਿ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਸਤ੍ਵਰਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਮਚ੍ਯੁਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *