நாராயண ஸ்தோத்ரம் | Narayana Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நாராயண நாராயண ஜய கோ³வின்த³ ஹரே ॥
நாராயண நாராயண ஜய கோ³பால ஹரே ॥

கருணாபாராவார வருணாலயக³ம்பீ⁴ர நாராயண ॥ 1 ॥
க⁴னநீரத³ஸங்காஶ க்ருதகலிகல்மஷனாஶன நாராயண ॥ 2 ॥

யமுனாதீரவிஹார த்⁴ருதகௌஸ்துப⁴மணிஹார நாராயண ॥ 3 ॥
பீதாம்ப³ரபரிதா⁴ன ஸுரகல்த்³யாணனிதா⁴ன நாராயண ॥ 4 ॥

மஞ்ஜுலகு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷ மாயாமானுஷவேஷ நாராயண ॥ 5 ॥
ராதா⁴த⁴ரமது⁴ரஸிக ரஜனீகரகுலதிலக நாராயண ॥ 6 ॥

முரல்தீ³கா³னவினோத³ வேத³ஸ்துதபூ⁴பாத³ நாராயண ॥ 7 ॥
ப³ர்ஹினிப³ர்ஹாபீட³ நடனாடகப²ணிக்ரீட³ நாராயண ॥ 8 ॥

வாரிஜபூ⁴ஷாப⁴ரண ராஜீவருக்மிணீரமண நாராயண ॥ 9 ॥
ஜலருஹத³ல்த³னிப⁴னேத்ர ஜக³தா³ரம்ப⁴கஸூத்ர நாராயண ॥ 1௦ ॥

பாதகரஜனீஸம்ஹார கருணாலய மாமுத்³த⁴ர நாராயண ॥ 11 ॥
அக⁴ ப³கஹயகம்ஸாரே கேஶவ க்ருஷ்ண முராரே நாராயண ॥ 12 ॥

ஹாடகனிப⁴பீதாம்ப³ர அப⁴யம் குரு மே மாவர நாராயண ॥ 13 ॥
த³ஶரத²ராஜகுமார தா³னவமத³ஸம்ஹார நாராயண ॥ 14 ॥

கோ³வர்த⁴னகி³ரி ரமண கோ³பீமானஸஹரண நாராயண ॥ 15 ॥
ஸரயுதீரவிஹார ஸஜ்ஜன​ருஷிமன்தா³ர நாராயண ॥ 16 ॥

விஶ்வாமித்ரமக²த்ர விவித⁴வரானுசரித்ர நாராயண ॥ 17 ॥
த்⁴வஜவஜ்ராங்குஶபாத³ த⁴ரணீஸுதஸஹமோத³ நாராயண ॥ 18 ॥

ஜனகஸுதாப்ரதிபால ஜய ஜய ஸம்ஸ்ம்ருதிலீல நாராயண ॥ 19 ॥
த³ஶரத²வாக்³த்⁴ருதிபா⁴ர த³ண்ட³க வனஸஞ்சார நாராயண ॥ 2௦ ॥

முஷ்டிகசாணூரஸம்ஹார முனிமானஸவிஹார நாராயண ॥ 21 ॥
வாலிவினிக்³ரஹஶௌர்ய வரஸுக்³ரீவஹிதார்ய நாராயண ॥ 22 ॥

மாம் முரல்தீ³கர தீ⁴வர பாலய பாலய ஶ்ரீத⁴ர நாராயண ॥ 23 ॥
ஜலனிதி⁴ ப³ன்த⁴ன தீ⁴ர ராவணகண்ட²விதா³ர நாராயண ॥ 24 ॥

தாடகமர்த³ன ராம நடகு³ணவிவித⁴ ஸுராம நாராயண ॥ 25 ॥
கௌ³தமபத்னீபூஜன கருணாக⁴னாவலோகன நாராயண ॥ 26 ॥

ஸம்ப்⁴ரமஸீதாஹார ஸாகேதபுரவிஹார நாராயண ॥ 27 ॥
அசலோத்³த்⁴ருதசஞ்சத்கர ப⁴க்தானுக்³ரஹதத்பர நாராயண ॥ 28 ॥

நைக³மகா³னவினோத³ ரக்ஷித ஸுப்ரஹ்லாத³ நாராயண ॥ 29 ॥
பா⁴ரத யதவரஶங்கர நாமாம்ருதமகி²லான்தர நாராயண ॥ 3௦ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *