ശ്രീ രാമ പംച രത്ന സ്തോത്രമ് | Rama pancharatnam Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

കംജാതപത്രായത ലോചനായ കര്ണാവതംസോജ്ജ്വല കുംഡലായ
കാരുണ്യപാത്രായ സുവംശജായ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 1 ॥

വിദ്യുന്നിഭാംഭോദ സുവിഗ്രഹായ വിദ്യാധരൈസ്സംസ്തുത സദ്ഗുണായ
വീരാവതാരയ വിരോധിഹര്ത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 2 ॥

സംസക്ത ദിവ്യായുധ കാര്മുകായ സമുദ്ര ഗര്വാപഹരായുധായ
സുഗ്രീവമിത്രായ സുരാരിഹംത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 3 ॥

പീതാംബരാലംകൃത മധ്യകായ പിതാമഹേംദ്രാമര വംദിതായ
പിത്രേ സ്വഭക്തസ്യ ജനസ്യ മാത്രേ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 4 ॥

നമോ നമസ്തേ ഖില പൂജിതായ നമോ നമസ്തേംദുനിഭാനനായ
നമോ നമസ്തേ രഘുവംശജായ നമോസ്തു രാമായസലക്ഷ്മണായ ॥ 5 ॥

ഇമാനി പംചരത്നാനി ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ
സര്വപാപ വിനിര്മുക്തഃ സ യാതി പരമാം ഗതിമ് ॥

ഇതി ശ്രീശംകരാചാര്യ വിരചിത ശ്രീരാമപംചരത്നം സംപൂര്ണം

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *