શ્રી રામ પંચ રત્ન સ્તોત્રમ્ | Rama pancharatnam Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કંજાતપત્રાયત લોચનાય કર્ણાવતંસોજ્જ્વલ કુંડલાય
કારુણ્યપાત્રાય સુવંશજાય નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 1 ॥

વિદ્યુન્નિભાંભોદ સુવિગ્રહાય વિદ્યાધરૈસ્સંસ્તુત સદ્ગુણાય
વીરાવતારય વિરોધિહર્ત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 2 ॥

સંસક્ત દિવ્યાયુધ કાર્મુકાય સમુદ્ર ગર્વાપહરાયુધાય
સુગ્રીવમિત્રાય સુરારિહંત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 3 ॥

પીતાંબરાલંકૃત મધ્યકાય પિતામહેંદ્રામર વંદિતાય
પિત્રે સ્વભક્તસ્ય જનસ્ય માત્રે નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 4 ॥

નમો નમસ્તે ખિલ પૂજિતાય નમો નમસ્તેંદુનિભાનનાય
નમો નમસ્તે રઘુવંશજાય નમોસ્તુ રામાયસલક્ષ્મણાય ॥ 5 ॥

ઇમાનિ પંચરત્નાનિ ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નરઃ
સર્વપાપ વિનિર્મુક્તઃ સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥

ઇતિ શ્રીશંકરાચાર્ય વિરચિત શ્રીરામપંચરત્નં સંપૂર્ણં

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *