ଶ୍ରୀ ରାମ ପଂଚ ରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Rama pancharatnam Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

କଂଜାତପତ୍ରାୟତ ଲୋଚନାୟ କର୍ଣାଵତଂସୋଜ୍ଜ୍ଵଲ କୁଂଡଲାୟ
କାରୁଣ୍ୟପାତ୍ରାୟ ସୁଵଂଶଜାୟ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ॥ 1 ॥

ଵିଦ୍ୟୁନ୍ନିଭାଂଭୋଦ ସୁଵିଗ୍ରହାୟ ଵିଦ୍ୟାଧରୈସ୍ସଂସ୍ତୁତ ସଦ୍ଗୁଣାୟ
ଵୀରାଵତାରୟ ଵିରୋଧିହର୍ତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ॥ 2 ॥

ସଂସକ୍ତ ଦିଵ୍ୟାୟୁଧ କାର୍ମୁକାୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଵାପହରାୟୁଧାୟ
ସୁଗ୍ରୀଵମିତ୍ରାୟ ସୁରାରିହଂତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ॥ 3 ॥

ପୀତାଂବରାଲଂକୃତ ମଧ୍ୟକାୟ ପିତାମହେଂଦ୍ରାମର ଵଂଦିତାୟ
ପିତ୍ରେ ସ୍ଵଭକ୍ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ମାତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ॥ 4 ॥

ନମୋ ନମସ୍ତେ ଖିଲ ପୂଜିତାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେଂଦୁନିଭାନନାୟ
ନମୋ ନମସ୍ତେ ରଘୁଵଂଶଜାୟ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ॥ 5 ॥

ଇମାନି ପଂଚରତ୍ନାନି ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନରଃ
ସର୍ଵପାପ ଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସ ୟାତି ପରମାଂ ଗତିମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଶଂକରାଚାର୍ୟ ଵିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମପଂଚରତ୍ନଂ ସଂପୂର୍ଣଂ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *