ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலி | Rama Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶ்ரீராமாய னமஃ |

ஓம் ராமபத்ராய னமஃ |

ஓம் ராமசம்த்ராய னமஃ |

ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |

ஓம் ராஜீவலோசனாய னமஃ |

ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ |

ஓம் ராஜேம்த்ராய னமஃ |

ஓம் ரகுபும்கவாய னமஃ |

ஓம் ஜானகீவல்லபாய னமஃ |

ஓம் சைத்ராய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் ஜிதமித்ராய னமஃ |

ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ |

ஓம் விஶ்வாமித்ர ப்ரியாய னமஃ |

ஓம் தாம்தாய னமஃ |

ஓம் ஶரண்யத்ராணதத்பராய னமஃ |

ஓம் வாலிப்ரமதனாய னமஃ |

ஓம் வாக்மினே னமஃ |

ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ |

ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய னமஃ |

ஓம் ஸத்யவ்ரதாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் வ்ரததராய னமஃ |

ஓம் ஸதாஹனுமதாஶ்ரிதாய னமஃ |

ஓம் கௌஸலேயாய னமஃ |

ஓம் கரத்வம்ஸினே னமஃ |

ஓம் விராதவதபம்டிதாய னமஃ |

ஓம் விபீஷணபரித்ராணாய னமஃ |

ஓம் ஹரகோதம்டகம்டனாய னமஃ |

ஓம் ஸப்ததாளப்ரபேத்த்ரே னமஃ |

ஓம் தஶக்ரீவஶிரோஹராய னமஃ |

ஓம் ஜாமதக்ன்யமஹாதர்ப தளனாய னமஃ || ௩0 ||

ஓம் தாடகாம்தகாய னமஃ |

ஓம் வேதாம்தஸாராய னமஃ |

ஓம் வேதாத்மனே னமஃ |

ஓம் பவரோகைகஸ்யபேஷஜாய னமஃ |

ஓம் தூஷணத்ரிஶிரோஹம்த்ரே னமஃ |

ஓம் த்ரிமூர்தயே னமஃ |

ஓம் த்ரிகுணாத்மகாய னமஃ |

ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ |

ஓம் த்ரிலோகாத்மனே னமஃ |

ஓம் புண்யசாரித்ரகீர்தனாய னமஃ || ௪0 ||

ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய னமஃ |

ஓம் தன்வினே னமஃ |

ஓம் தம்டகாரண்யகர்தனாய னமஃ |

ஓம் அஹல்யாஶாபஶமனாய னமஃ |

ஓம் பித்றுபக்தாய னமஃ |

ஓம் வரப்ரதாய னமஃ |

ஓம் ஜிதேம்த்ரியாய னமஃ |

ஓம் ஜிதக்ரோதாய னமஃ |

ஓம் ஜிதமித்ராய னமஃ |

ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ || ௫0 ||

ஓம் யக்ஷவானரஸம்காதினே னமஃ |

ஓம் சித்ரகூடஸமாஶ்ரயாய னமஃ |

ஓம் ஜயம்தத்ராணவரதாய னமஃ |

ஓம் ஸுமித்ராபுத்ரஸேவிதாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வதேவாதிதேவாய னமஃ |

ஓம் ம்றுதவானரஜீவனாய னமஃ |

ஓம் மாயாமாரீசஹம்த்ரே னமஃ |

ஓம் மஹாதேவாய னமஃ |

ஓம் மஹாபுஜாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் ஸௌம்யாய னமஃ |

ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய னமஃ |

ஓம் முனிஸம்ஸ்துதாய னமஃ |

ஓம் மஹாயோகினே னமஃ |

ஓம் மஹோதராய னமஃ |

ஓம் ஸுக்ரீவேப்ஸிதராஜ்யதாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வபுண்யாதிகபலாய னமஃ |

ஓம் ஸ்ம்றுதஸர்வாகனாஶனாய னமஃ |

ஓம் ஆதிபுருஷாய னமஃ |

ஓம் பரம புருஷாய னமஃ || ௭0 ||

ஓம் மஹாபுருஷாய னமஃ |

ஓம் புண்யோதயாய னமஃ |

ஓம் தயாஸாராய னமஃ |

ஓம் புராணபுருஷோத்தமாய னமஃ |

ஓம் ஸ்மிதவக்த்ராய னமஃ |

ஓம் மிதபாஷிணே னமஃ |

ஓம் பூர்வபாஷிணே னமஃ |

ஓம் ராகவாய னமஃ |

ஓம் அனம்தகுணகம்பீராய னமஃ |

ஓம் தீரோதாத்தகுணோத்தராய னமஃ || ௮0 ||

ஓம் மாயாமானுஷசாரித்ராய னமஃ |

ஓம் மஹாதேவாதிபூஜிதாய னமஃ |

ஓம் ஸேதுக்றுதே னமஃ |

ஓம் ஜிதவாராஶயே னமஃ |

ஓம் ஸர்வதீர்தமயாய னமஃ |

ஓம் ஹரயே னமஃ |

ஓம் ஶ்யாமாம்காய னமஃ |

ஓம் ஸும்தராய னமஃ |

ஓம் ஶூராய னமஃ |

ஓம் பீதவாஸாய னமஃ || ௯0 ||

ஓம் தனுர்தராய னமஃ |

ஓம் ஸர்வயஜ்ஞாதிபாய னமஃ |

ஓம் யஜ்ஞாய னமஃ |

ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய னமஃ |

ஓம் விபீஷண ப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ |

ஓம் ஸர்வாபகுணவர்ஜிதாய னமஃ |

ஓம் பரமாத்மனே னமஃ |

ஓம் பரஸ்மைப்ரஹ்மணே னமஃ |

ஓம் ஸச்சிதானம்தவிக்ரஹாய னமஃ |

ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே னமஃ || ௧00 ||

ஓம் பரஸ்மைதாம்னே னமஃ |

ஓம் பராகாஶாய னமஃ |

ஓம் பராத்பரஸ்மை னமஃ |

ஓம் பரேஶாய னமஃ |

ஓம் பாரகாய னமஃ |

ஓம் பாராய னமஃ |

ஓம் ஸர்வதேவாத்மகாய னமஃ |

ஓம் பரஸ்மை னமஃ || ௧0௮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *