ശ്രീ രാമ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Ram Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ശ്രീരാമായ നമഃ |

ഓം രാമഭദ്രായ നമഃ |

ഓം രാമചംദ്രായ നമഃ |

ഓം ശാശ്വതായ നമഃ |

ഓം രാജീവലോചനായ നമഃ |

ഓം ശ്രീമതേ നമഃ |

ഓം രാജേംദ്രായ നമഃ |

ഓം രഘുപുംഗവായ നമഃ |

ഓം ജാനകീവല്ലഭായ നമഃ |

ഓം ചൈത്രായ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം ജിതമിത്രായ നമഃ |

ഓം ജനാര്ദനായ നമഃ |

ഓം വിശ്വാമിത്ര പ്രിയായ നമഃ |

ഓം ദാംതായ നമഃ |

ഓം ശരണ്യത്രാണതത്പരായ നമഃ |

ഓം വാലിപ്രമഥനായ നമഃ |

ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ |

ഓം സത്യവാചേ നമഃ |

ഓം സത്യവിക്രമായ നമഃ |

ഓം സത്യവ്രതായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം വ്രതധരായ നമഃ |

ഓം സദാഹനുമദാശ്രിതായ നമഃ |

ഓം കൗസലേയായ നമഃ |

ഓം ഖരധ്വംസിനേ നമഃ |

ഓം വിരാധവധപംഡിതായ നമഃ |

ഓം വിഭീഷണപരിത്രാണായ നമഃ |

ഓം ഹരകോദംഡഖംഡനായ നമഃ |

ഓം സപ്തതാളപ്രഭേത്ത്രേ നമഃ |

ഓം ദശഗ്രീവശിരോഹരായ നമഃ |

ഓം ജാമദഗ്ന്യമഹാദര്പ ദളനായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം താടകാംതകായ നമഃ |

ഓം വേദാംതസാരായ നമഃ |

ഓം വേദാത്മനേ നമഃ |

ഓം ഭവരോഗൈകസ്യഭേഷജായ നമഃ |

ഓം ദൂഷണത്രിശിരോഹംത്രേ നമഃ |

ഓം ത്രിമൂര്തയേ നമഃ |

ഓം ത്രിഗുണാത്മകായ നമഃ |

ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ |

ഓം ത്രിലോകാത്മനേ നമഃ |

ഓം പുണ്യചാരിത്രകീര്തനായ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ |

ഓം ധന്വിനേ നമഃ |

ഓം ദംഡകാരണ്യകര്തനായ നമഃ |

ഓം അഹല്യാശാപശമനായ നമഃ |

ഓം പിതൃഭക്തായ നമഃ |

ഓം വരപ്രദായ നമഃ |

ഓം ജിതേംദ്രിയായ നമഃ |

ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ |

ഓം ജിതമിത്രായ നമഃ |

ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം യക്ഷവാനരസംഘാതിനേ നമഃ |

ഓം ചിത്രകൂടസമാശ്രയായ നമഃ |

ഓം ജയംതത്രാണവരദായ നമഃ |

ഓം സുമിത്രാപുത്രസേവിതായ നമഃ |

ഓം സര്വദേവാധിദേവായ നമഃ |

ഓം മൃതവാനരജീവനായ നമഃ |

ഓം മായാമാരീചഹംത്രേ നമഃ |

ഓം മഹാദേവായ നമഃ |

ഓം മഹാഭുജായ നമഃ |

ഓം സര്വദേവസ്തുതായ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം സൗമ്യായ നമഃ |

ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ |

ഓം മുനിസംസ്തുതായ നമഃ |

ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ |

ഓം മഹോദരായ നമഃ |

ഓം സുഗ്രീവേപ്സിതരാജ്യദായ നമഃ |

ഓം സര്വപുണ്യാധികഫലായ നമഃ |

ഓം സ്മൃതസര്വാഘനാശനായ നമഃ |

ഓം ആദിപുരുഷായ നമഃ |

ഓം പരമ പുരുഷായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം മഹാപുരുഷായ നമഃ |

ഓം പുണ്യോദയായ നമഃ |

ഓം ദയാസാരായ നമഃ |

ഓം പുരാണപുരുഷോത്തമായ നമഃ |

ഓം സ്മിതവക്ത്രായ നമഃ |

ഓം മിതഭാഷിണേ നമഃ |

ഓം പൂര്വഭാഷിണേ നമഃ |

ഓം രാഘവായ നമഃ |

ഓം അനംതഗുണഗംഭീരായ നമഃ |

ഓം ധീരോദാത്തഗുണോത്തരായ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം മായാമാനുഷചാരിത്രായ നമഃ |

ഓം മഹാദേവാദിപൂജിതായ നമഃ |

ഓം സേതുകൃതേ നമഃ |

ഓം ജിതവാരാശയേ നമഃ |

ഓം സര്വതീര്ഥമയായ നമഃ |

ഓം ഹരയേ നമഃ |

ഓം ശ്യാമാംഗായ നമഃ |

ഓം സുംദരായ നമഃ |

ഓം ശൂരായ നമഃ |

ഓം പീതവാസായ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം ധനുര്ധരായ നമഃ |

ഓം സര്വയജ്ഞാധിപായ നമഃ |

ഓം യജ്ഞായ നമഃ |

ഓം ജരാമരണവര്ജിതായ നമഃ |

ഓം വിഭീഷണ പ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ |

ഓം സര്വാപഗുണവര്ജിതായ നമഃ |

ഓം പരമാത്മനേ നമഃ |

ഓം പരസ്മൈബ്രഹ്മണേ നമഃ |

ഓം സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹായ നമഃ |

ഓം പരസ്മൈജ്യോതിഷേ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം പരസ്മൈധാമ്നേ നമഃ |

ഓം പരാകാശായ നമഃ |

ഓം പരാത്പരസ്മൈ നമഃ |

ഓം പരേശായ നമഃ |

ഓം പാരഗായ നമഃ |

ഓം പാരായ നമഃ |

ഓം സര്വദേവാത്മകായ നമഃ |

ഓം പരസ്മൈ നമഃ || ൧൦൮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *