ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ | Rama Karnamrutham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ
ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ 1

ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 2

ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 3

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರೀಪತೇಃ ।
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 4

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 5

ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 6

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣಾ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾನುಜಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ ॥ 7

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರಶತ್ರವೇ ।
ಗೃಧ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ ॥ 8

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ತ್ವೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 9

ಹನೂಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ।
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 10

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತುಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ ।
ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 11

ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 12

ವಿಭೀಷಣಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ಸದಾ ರಾಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 13

—-

ಶ್ರೀರಾಮಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಂ ಸುರವರಂ ಸೀತಾಮನೋನಾಯಕಂ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಂ ಶಶಿಕೋಟಿಪೂರ್ಣವದನಂ ಚಂಚತ್ಕಲಾಕೌಸ್ತುಭಮ್ ।
ಸೌಮ್ಯಂ ಸತ್ಯಗುಣೋತ್ತಮಂ ಸುಸರಯೂತೀರೇ ವಸಂತಂ ಪ್ರಭುಂ
ತ್ರಾತಾರಂ ಸಕಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸಹಿತಂ ವಂದೇ ರಘೂಣಾಂ ಪತಿಮ್ ॥ 14

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುವರಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಮ್ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ॥ 15

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ರಾಜೇಂದ್ರಚಂದ್ರ ರಘುವಂಶಸಮುದ್ರಚಂದ್ರ ।
ಸುಗ್ರೀವನೇತ್ರಯುಗಳೋತ್ಪಲ-ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಸೀತಾಮನಃಕುಮುದಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 16

ಸೀತಾಮನೋಮಾನಸರಾಜಹಂಸ
ಸಂಸಾರಸಂತಾಪಹರ ಕ್ಷಮಾವನ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ದೈತ್ಯಾಂತಕ ಶಾಂತರೂಪ
ಶ್ರೀತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ 17

ವಿಷ್ಣೋ ರಾಘವ ವಾಸುದೇವ ನೃಹರೇ ದೇವೌಘಚೂಡಾಮಣೇ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಕರ್ಣಧಾರಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ॥ 18

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸಮಸ್ತವಾನರವರೈಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸದಾ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಸ್ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಭಜೇ ॥ 19

ರಾಮಂ ಚಂದನಶೀತಲಂ ಕ್ಷಿತಿಸುತಾಮೋಹಾಕರಂ ಶ್ರೀಕರಂ
ವೈದೇಹೀನಯನಾರವಿಂದಮಿಹಿರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಮ್ ।
ರಾಜಾನಂ ಕರುಣಾಸಮೇತನಯನಂ ಸೀತಾಮನೋನಂದನಂ
ಸೀತಾದರ್ಪಣಚಾರುಗಂಡಲಲಿತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 20

ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ನಾಮರುಚಿಂ ಮಹೇಶೋ
ಜಾನಾತಿ ಗೌತಮಸತೀ ಚರಣಪ್ರಭಾವಮ್ ।
ಜಾನಾತಿ ದೋರ್ಬಲಪರಾಕ್ರಮಮೀಶಚಾಪೋ
ಜಾನಾತ್ಯಮೋಘಪಟುಬಾಣಗತಿಂ ಪಯೋಧಿಃ ॥ 21

ಮಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರೋ
ಭ್ರಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಸಖಾ ರಾಘವೇಶಃ ।
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ದಾಯಾಳು-
ರ್ನಾನ್ಯಂ ದೈವಂ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ॥ 22

ವಿಮಲಕಮಲನೇತ್ರಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ನೀಲಗಾತ್ರಂ
ತಪನಕುಲಪವಿತ್ರಂ ದಾನವಧ್ವಂತಮಿತ್ರಮ್ ।
ಭುವನಶುಭಚರಿತ್ರಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರೀಕಳತ್ರಂ
ದಶರಥವರಪುತ್ರಂ ನೌಮಿ ರಾಮಾಖ್ಯಮಿತ್ರಮ್ ॥ 23

ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗೇ ಶಾಖಿನಾಂ ರತ್ನವೇದೀ
ವೇದ್ಯಾಂ ವೇದ್ಯಾಂ ಕಿನ್ನರೀಬೃಂದಗೀತಮ್ ।
ಗೀತೇ ಗೀತೇ ಮಂಜುಲಾಲಾಪಗೋಷ್ಠೀ
ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ತ್ವತ್ಕಥಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ॥ 24

ವೃಕ್ಷೇ ವೃಕ್ಷೇ ವೀಕ್ಷಿತಾಃ ಪಕ್ಷಿಸಂಘಾಃ
ಸಂಘೇ ಸಂಘೇ ಮಂಜುಲಾಮೋದವಾಕ್ಯಮ್ ।
ವಾಕ್ಯೇ ವಾಕ್ಯೇ ಮಂಜುಲಾಲಾಪಗೋಷ್ಠೀ
ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಂ ತ್ವತ್ಕಥಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ॥ 25

ದುರಿತತಿಮಿರಚಂದ್ರೋ ದುಷ್ಟಕಂಜಾತಚಂದ್ರಃ
ಸುರಕುವಲಯಚಂದ್ರಸ್ಸೂರ್ಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಃ ।
ಸ್ವಜನನಿವಹಚಂದ್ರಶ್ಶತ್ರುರಾಜೀವಚಂದ್ರಃ
ಪ್ರಣತಕುಮುದಚಂದ್ರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಃ ॥ 26

ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕೌಶಿಕಯಜ್ಞಪಾಲಂ
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಂಚನಶೈಲಧೀರಮ್ ।
ಕಂಜಾತನೇತ್ರಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥರಾಮಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 27

ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಂ ರಘುವರಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಂ
ಮಂದಾರಾಂಚಿತಮಂಡಪೇ ಸುಲಲಿತೇ ಸೌವರ್ಣಕೇ ಪುಷ್ಪಕೇ ।
ಆಸ್ಥಾನೇ ನವರತ್ನರಾಜಿಖಚಿತೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಲೋಕಪಾಲಸಹಿತಂ ವಂದೇ ಮುನೀಂದ್ರಾಸ್ಪದಮ್ ॥ 28

ಧ್ಯಾಯೇ ರಾಮಂ ಸುಧಾಂಶುಂ ನತಸಕಲಭವಾರಣ್ಯತಾಪಪ್ರಹಾರಮ್ ।
ಶ್ಯಾಮಂ ಶಾಂತಂ ಸುರೇಂದ್ರಂ ಸುರಮುನಿವಿನುತಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಸೀತಾಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಂ ಸುರನರಸುಗಮಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಮ್ ।
ಸಾಯಾಹ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿರಮುಖಂ ಸರ್ವದಾ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ॥ 29

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಸನ್ನಿಭದೇಹಂ
ವಂದನೀಯಮಸಕೃನ್ಮುನಿಬೃಂದೈಃ ।
ಲಂಬಮಾನತುಲಸೀವನಮಾಲಂ
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸತತಂ ರಘುವೀರಮ್ ॥ 30

ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಧರಂ ಮುಕುಟಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ಚಾಂಪೇಯಗೌರವಸನಂ ಶರಚಾಪಹಸ್ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 31

ಮಾತುಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚರಂತಂ ಮಣಿಮಯಶಯನೇ ಮಂಜುಭೂಷಾಂಚಿತಾಂಗಮ್ ।
ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಪಿಬಂತಂ ಮುಕುಳಿತನಯನಂ ಸ್ತನ್ಯಮನ್ಯಸ್ತನಾಗ್ರಮ್ ।
ಅಂಗುಳ್ಯಾಗ್ರೈಃ ಸ್ಪೃಶಂತಂ ಸುಖಪರವಶಯಾ ಸಸ್ಮಿತಾಲಿಂಗಿತಾಂಗಮ್ ।
ಗಾಢಂ ಗಾಢಂ ಜನನ್ಯಾ ಕಲಯತು ಹೃದಯಂ ಮಾಮಕಂ ರಾಮಬಾಲಮ್ ॥ 32

ರಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ವಾಚಾಭಿರಾಮಂ ವದನಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭಿರಾಮಂ ಚ ಸದಾಭಿರಾಮಂ
ವಂದೇ ಸದಾ ದಾಶರಥಿಂ ಚ ರಾಮಮ್ ॥ 33

ರಾಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖಾನ್ನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕಾಃ ।
ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶಭೀತ್ಯಾ ಚ ಮಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟವತ್ ॥ 34

ಅನರ್ಘಮಾಣಿಕ್ಯವಿರಾಜಮಾನ-
ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಲಂಕೃತಶೋಭನಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಬೃಂದಾರಕವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮಪದಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 35

ಚಲತ್ಕನಕಕುಂಡಲೋಲ್ಲಸಿತದಿವ್ಯಗಂಡಸ್ಥಲಂ
ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯಂ ಚರಣಪದ್ಮಗಂಗಾಶ್ರಯಮ್ ।
ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪ್ರದಂ ಚರಮಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ
ಚಿದಂಶಮಖಿಲಾಸ್ಪದಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಚಿಂತಯೇ ॥ 36

ಸನಂದನಮುನಿಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲವರ್ಣವೇದಾತ್ಮಕಂ
ಸಮಸ್ತನಿಗಮಾಗಮಸ್ಫುರಿತತತ್ತ್ವಸಿಂಹಾಸನಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಯನಾಬ್ಜಜಾದ್ಯಮರಬೃಂದಸಂಸೇವಿತಂ
ಸಮಷ್ಟಿಪುರವಲ್ಲಭಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಚಿಂತಯೇ ॥ 37

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿ-ಕಾಲವಿಲಸತ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಂ
ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕಮಾಧಿಪಾಪರಹಿತಂ ಭೂಮ್ಯಾದಿತನ್ಮಾತ್ರಕಮ್ ।
ಶಾಂಭವ್ಯಾದಿಸಮಸ್ತಯೋಗಕುಲಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿತತ್ತ್ವಾತ್ಪರಂ
ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನಾಶಾತ್ಪರಮ್ ॥ 38

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಾರ್ಣವಜಾತರತ್ನಂ
ಸೀತಾಂಗನಾಯೌವನಭಾಗ್ಯರತ್ನಮ್ ।
ವೈಕುಂಠರತ್ನಂ ಮಮ ಭಾಗ್ಯರತ್ನಂ
ಶ್ರೀರಾಮರತ್ನಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 39

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಂದನಂ ಸುಗ್ರೀವಪೂಜಿತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಕಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಸದಾ ।
ರಾಘವಂ ರಘುಪತಿಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ
ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಶಂ ಭಜೇ ॥ 40

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ಚಿಂತಾಹರಂ ಚಿಂತಿತಕಾಮಧೇನುಮ್ ।
ಸೂರ್ಯೇಂದುಕೋಟಿದ್ಯುತಿಭಾಸ್ವರಂ ತಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 41

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಜನಕಕ್ಷಿತೀಶ್ವರಸುತಾವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಾಹಾರಿಣಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾನುಕುಲಾಬ್ಧಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಂ ಶ್ರೀರತ್ನವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಾದ್ಯಮರೌಘರತ್ನಮಕುಟಾಲಂಕಾರಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸೋಜ್ಜ್ವಲಮಿಂದ್ರನೀಲಸದೃಶಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 42

ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತಾಕಥಾಮೃತಂ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಮ್ ।
ರಾಘವೇಶ ತವ ಪಾದಸೇವನಂ
ಸಂಭವಂತು ಮಮ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ ॥ 43

ಅಜ್ಞಾನಸಂಭವ-ಭವಾಂಬುಧಿಬಾಡಬಾಗ್ನಿ-
ರವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವನಿಕರಪ್ರಣವಾಧಿರೂಢಃ ।
ಸೀತಾಸಮೇತಮನುಜೇನ ಹೃದಂತರಾಳೇ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಸಮಯೇ ಮಮ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ॥ 44

ರಾಮೋ ಮತ್ಕುಲದೈವತಂ ಸಕರುಣಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಸಾದರಂ
ರಾಮೇಣಾಖಿಲಘೋರಪಾಪನಿಹತೀ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ರಯೈಕಸುಲಭೋ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ರಾಮೇ ಪ್ರೀತಿರತೀವ ಮೇ ಕುಲಗುರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಮ್ ॥ 45

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ ।
ಮಧ್ಯೇಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಮ್ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 46

ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ಪಶ್ಚಾತ್ಸುಮಿತ್ರಾಸುತ-
ಶ್ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಳಯೋರ್ವಾಯ್ವಾದಿಕೋಣೇಷ್ವಪಿ ।
ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್
ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 47

ಕೇಯೂರಾಂಗದಕಂಕಣೈರ್ಮಣಿಗಣೈರ್ವೈರೋಚಮಾನಂ ಸದಾ
ರಾಕಾಪರ್ವಣಿಚಂದ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಛತ್ರೇಣ ವೈರಾಜಿತಮ್ ।
ಹೇಮಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಷೋಡಶಯುತೇ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ದೇವೇಶಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 48

ಸಾಕೇತೇ ಶರದಿಂದುಕುಂದಧವಳೇ ಸೌಘೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ ।
ಪರ್ಯಸ್ತಾಗರುಧೂಪಧೂಮಪಟಲೇ ಕರ್ಪೂರದೀಪೋಜ್ಜ್ವಲೇ ।
ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದವಾಯುಪುತ್ರಸಹಿತಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸೇವಿತಂ
ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಂ ರಘುಪತಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 49

ಶಾಂತಂ ಶಾರದಚಂದ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಾನನಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಕಾಸಿಕುಂಡಲಧರಂ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸ್ತುತಮ್ ।
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರವಿಲಸದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಕರಂ
ದೇವೇಶಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 50

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಂ ರಘುಪತಿಂ ಶಕ್ರಾರಿವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಂ ಸುರಪತೇಃ ಪುತ್ರಾಂತಕಂ ಶಾರ್‍ಂಗಿಣಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸೀತಾಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 51

ಕಂದರ್ಪಾಯುತಕೋಟಿಕೋಟಿತುಲಿತಂ ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಂ
ಕಂಬುಗ್ರೀವಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಕರ್ಣಾವತಂಸೋತ್ಪಲಮ್ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಯಾಲಂಕೃತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಯುಪುತ್ರಸಹಿತಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಭಜೇ ॥ 52

ಸಾಕೇತೇ ನವರತ್ನಪಂಕ್ತಿಖಚಿತೇ ಚಿತ್ರಧ್ವಜಾಲಂಕೃತೇ
ವಾಸೇ ಸ್ವರ್ಣಮಯೇ ದಳಾಷ್ಟಲಲಿತೇ ಪದ್ಮೇ ವಿಮಾನೋತ್ತಮೇ ।
ಆಸೀನಂ ಭರತಾದಿಸೋದರಜನೈಃ ಶಾಖಾಮೃಗೈಃ ಕಿನ್ನರೈಃ
ದಿಕ್ಪಾಲೈರ್ಮುನಿಪುಂಗವೈರ್ನೃಪಗಣೈಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಭಜೇ ॥ 53

ಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಕುಂಕುಮಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಂದನಾಲಂಕೃತಂ
ಕಂದರ್ಪಾಧಿಕಸುಂದರಂ ಘನನಿಭಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥವಂಶಧ್ವಜಮ್ ।
ಕಳ್ಯಾಣಾಂಭರವೇಷ್ಟಿತಂ ಕಮಲಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಕಲಾವಲ್ಲಭಂ
ಕಳ್ಯಾಣಾಚಲಕಾರ್ಮುಕಪ್ರಿಯಸಖಂ ಕಳ್ಯಾಣರಾಮಂ ಭಜೇ ॥ 54

ಮುಕ್ತೇರ್ಮೂಲಂ ಮುನಿವರಹೃದಾನಂದಕಂದಂ ಮುಕುಂದಂ
ಕೂಟಸ್ಥಾಖ್ಯಂ ಸಕಲವರದಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಮ್ ।
ನಾದಾತೀತಂ ಕಮಲನಿಲಯಂ ನಾದನಾದಾಂತತತ್ತ್ವಂ
ನಾದಾತೀತಂ ಪ್ರಕೃತಿರಹಿತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 55

ತಾರಾಕಾರಂ ನಿಖಿಲನಿಲಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ
ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ವ್ಯೋಮಮಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಮ್ ।
ನಿರ್ವಾಣಾಖ್ಯಂ ಸಗುಣಮಗುಣವ್ಯೋಮರಂಧ್ರಾಂತರಸ್ಥಂ
ಸೌಷುಮ್ನಾಂತಃ ಪ್ರಣವಸಹಿತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 56

ನಿಜಾನಂದಾಕಾರಂ ನಿಗಮತುರಗಾರಾಧಿತಪದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಪದಗಂ ಪಾಪಹರಣಮ್ ।
ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರಂ ಪರಮಪುರುಷಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಂ
ಭಜೇ ರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಪ್ರಕೃತಿರಹಿತಂ ನಿರ್ಗುಣಮಹಮ್ ॥ 57

ಸಾಕೇತೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತಮಹಿಮಾಧಾರೇ ಜಗನ್ಮೋಹನೇ
ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಮಂಟಪಮಹಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಾಂಬುಜೇ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಸಿಷ್ಠಗೌತಮಶುಕವ್ಯಾಸಾದಿಭಿರ್ಮೌನಿಭಿಃ
ಧ್ಯೇಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲೋಕಪಾಲಸಹಿತಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 58

ರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ರವಿಶಶಿನಯನಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ
ದಿವ್ಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿಂ ಶರಮುಖಶರಧಿಂ ಚಾರುಕೋಡಂಡಹಸ್ತಮ್ ।
ಕಾಲಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಂ ರಿಪುಕುಲದಹನಂ ವಿಘ್ನವಿಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ
ಭೀಮಂ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 59

ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭುವನೈಕಸುಂದರತನುಂ ಧಾರಾಧರಶ್ಯಾಮಲಂ
ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಂ ರಘುವರಂ ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನಮ್ ।
ಕೋದಂಡಾದಿನಿಜಾಯುಧಾಶ್ರಿತಭುಜೈರ್ಭ್ರಾಂತಂ ವಿದೇಹಾತ್ಮಜಾ-
ಧೀಶಂ ಭಕ್ತಜನಾವನಂ ರಘುವರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 60

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಲಸತ್ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ನಾನಾರತ್ನವಿರಾಜಮಾನಮಕುಟಂ ನೀಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಮ್ ।
ಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಚರ್ಚಿತತನುಂ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಂ
ಕಂದರ್ಪಾಯುತಸುಂದರಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 61

ಸದಾನಂದದೇವೇ ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮೇ
ಗಲಚ್ಚಂದ್ರಪೀಯೂಷಧಾರಾಮೃತಾಂತೇ ।
ಸ್ಥಿತಂ ರಾಮಮೂರ್ತಿಂ ನಿಷೇವೇ ನಿಷೇವೇ-
ಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ॥ 62

ಸುಧಾಭಾಸಿತದ್ವೀಪಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೇ
ಸುಪರ್ವಾಳಿವೃಕ್ಷೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಶೇಷತಲ್ಪೇ ।
ನಿಷಣ್ಣಂ ರಮಾಂಕಂ ನಿಷೇವೇ ನಿಷೇವೇ-
ಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ॥ 63

ಚಿದಂಶಂ ಸಮಾನಂದಮಾನಂದಕಂದಂ
ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯರಂಧ್ರಾಂತರಾಳೇ ಚ ಹಂಸಮ್ ।
ಸಚಕ್ರಂ ಸಶಂಖಂ ಸಪೀತಾಂಬರಾಂಕಂ
ಪರಂಚಾನ್ಯದೈವಂ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ॥ 64

ಚತುರ್ವೇದಕೂಟೋಲ್ಲಸತ್ಕಾರಣಾಖ್ಯಂ
ಸ್ಫುರದ್ದಿವ್ಯವೈಮಾನಿಕೇ ಭೋಗಿತಲ್ಪೇ ।
ಪರಂಧಾಮಮೂರ್ತಿಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ನಿಷೇವೇ
ನಿಷೇವೇಽನ್ಯದೈವಂ ನ ಸೇವೇ ನ ಸೇವೇ ॥ 65

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಸುರಸೇವಿತವ್ಯಂ
ರತ್ನಾಂಕಿತಾಲಂಕೃತಪಾದಪದ್ಮಮ್ ।
ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 66

ರಾಮಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ರಮಣೀಯವೇಷಂ
ರಾಜಾಧಿರಾಜಮಕುಟಾರ್ಚಿತಪಾದಪೀಠಮ್ ।
ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುನಯನಂ ಜಗದೇಕವೀರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 67

ಪರಾನಂದವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಿಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಗಮ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಮೂರ್ತಿಮ್ ।
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಾಽಪ್ರಿಯಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಪರಂಧಾಮರೂಪಂ ಭಜೇ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 68

ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗಮ್ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಗಂ ಭುವನೈಕಮಿತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 69

ಅಚಿಂತ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತರೂಪ-
ಮದ್ವೈತಮಾನಂದಮನಾದಿಗಮ್ಯಮ್ ।
ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 70

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಸುರಸೇವಿತವ್ಯಂ
ಪದ್ಮಾಲಯಾನಂದಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷ್ಯಮ್ ।
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಗೀಯಮಾನಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 71

ಅನಂತಕೀರ್ತಿಂ ವರದಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸೇವಕಪಾರಿಜಾತಮ್ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜಂ ರಘುವೀರಕೇತುಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 72

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಸುಜನಾನುರೂಪಂ
ಲಂಕಾಹರಂ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶಮ್ ।
ವೇದಾಶ್ರಯಾಂಗಂ ವಿಪುಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 73

ಸಕೃತ್ಪ್ರಣತರಕ್ಷಾಯಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಯಸ್ಯ ವಿಭೀಷಣಃ ।
ಸಾಪರಾಧಪ್ರತೀಕಾರಃ ಸ ಶ್ರೀರಾಮೋ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 74

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೌ ।
ರಕ್ಷಃಕುಲವಿಹಂತಾರೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ॥ 75

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಪನ್ನೌ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ ।
ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ ॥ 76

ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೇಂದುಂ ದಶರಥಮುಖಾರವಿಂದಮಾರ್ತಾಂಡಮ್ ।
ಸೀತಾಮಾನಸಹಂಸಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ವಂದೇ ॥ 77

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಂ ಮಾರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಮ್ ।
ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಕೀರ್ತನಮ್ ॥ 78

ನ ಜಾನೇ ಜಾನಕೀ ಜಾನೇ ರಾಮ ತ್ವನ್ನಾಮವೈಭವಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಶಂಭುರ್ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ವೇತ್ತಿ ವಾ ನವಾ ॥ 79

ಕರತಲಧೃತಚಾಪಂ ಕಾಲಮೇಘಸ್ವರೂಪಂ
ಸರಸಿಜದಳನೇತ್ರಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಸುಗಾತ್ರಮ್ ।
ವಿಚಿನುತವನವಾಸಂ ವಿಕ್ರಮೋದಗ್ರವೇಷಂ
ಪ್ರಣಮತ ರಘುನಾಥಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಮ್ ॥ 80

ವಿದ್ಯುತ್ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲದೀಪ್ತಚಾರು-
ಗಂಡಸ್ಥಲಂ ಮಣಿಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಮ್ ।
ಪೀತಾಂಬರಂ ಜಲದನೀಲಮುದಾರಕಾಂತಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 81

ರತ್ನೋಲ್ಲಸಜ್ಜ್ವಲಿತಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕಶೋಭಿತಫಾಲಭಾಗಮ್ ।
ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಖಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತಮ್ ॥ 82

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯುತಂ ಕೈಕೇಯಿಪುತ್ರಾನ್ವಿತಂ
ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ವಿಭೀಷಣಾನಿಲಸುತೌ ನೀಲಂ ನಲಂ ಸಾಂಗದಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವಸಿಷ್ಠಗೌತಮಭರದ್ವಾಜಾದಿಕಾನ್ ಮಾನಯನ್
ರಾಮೋ ಮಾರುತಿಸೇವಿತಃ ಸ್ಮರತು ಮಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇ ॥ 83

ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ಯೋಗಿಭಿಸ್ಸ್ತೂಯಮಾನಂ
ಭಜಿತಸುರವಿಮಾನಂ ರಕ್ಷಿತೇಂದ್ರಾದಿಮಾನಮ್ ।
ಮಹಿತವೃಷಭಯಾನಂ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಮಾನಂ
ಸ್ಮರತು ಹೃದಯಭಾನುಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಾಭಿರಾಮಮ್ ॥ 84

ತ್ರಿದಶಕುಮುದಚಂದ್ರೋ ದಾನವಾಂಭೋಜಚಂದ್ರೋ
ದುರಿತತಿಮಿರಚಂದ್ರೋ ಯೋಗಿನಾಂ ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರಃ ।
ಪ್ರಣತನಯನಚಂದ್ರೋ ಮೈಥಿಲೀನೇತ್ರಚಂದ್ರೋ
ದಶಮುಖರಿಪುಚಂದ್ರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಃ ॥ 85

ಯನ್ನಾಮೈವ ಸಹಸ್ರನಾಮಸದೃಶಂ ಯನ್ನಾಮ ವೇದೈಸ್ಸಮಂ
ಯನ್ನಾಮಾಂಕಿತವಾಕ್ಯ-ಮಾಸುರಬಲಸ್ತ್ರೀಗರ್ಭವಿಚ್ಛೇದನಮ್ ।
ಯನ್ನಾಮ ಶ್ವಪಚಾರ್ಯಭೇದರಹಿತಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ತನ್ನಾಮಾಽಲಘುರಾಮರಾಮರಮಣಂ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಮೃತಮ್ ॥ 86

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ರಘುಪುಂಗವ ರಾಮಭದ್ರ
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಸದೃಶಾನನ ನೀಲಗಾತ್ರ ।
ರಾಮಾಽಭಿರಾಮ ರಘುವಂಶಸಮುದ್ಭವ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ ॥ 87

ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜೀರಪದಾರವಿಂದಂ
ರಾಮಾರ್ಕಸಂಫುಲ್ಲಮುಖಾರವಿಂದಮ್ ।
ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರಾಪಿಕರಾರವಿಂದಾಂ
ದೇವೀಂ ಭಜೇ ರಾಘವವಲ್ಲಭಾಂ ತಾಮ್ ॥ 88

ಜಯತು ವಿಜಯಕಾರೀ ಜಾನಕೀಮೋದಕಾರೀ
ತಪನಕುಲವಿಹಾರೀ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಚಾರೀ ।
ದಶವದನಕುಠಾರೀ ದೈತ್ಯವಿಚ್ಛೇದಕಾರೀ
ಮಣಿಮಕುಟಕಧಾರೀ ಚಂಡಕೋದಂಡಧಾರೀ ॥ 89

ರಾಮಃ ಪಿತಾ ರಘವ ಏವ ಮಾತಾ
ರಾಮಸ್ಸುಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ಹಿತಶ್ಚ ।
ರಾಮೋ ಗುರುರ್ಮೇ ಪರಮಂ ಚ ದೈವಂ
ರಾಮಂ ವಿನಾ ನಾಽನ್ಯಮಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 90

ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಪಿತಾ ಚ ಮಾತಾ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಸುಹೃಚ್ಚ ಬಂಧುಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಗುರುಶ್ಚ ಗೋಷ್ಠೀ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮೇ ತ್ವಂ ಹಿ ಸಮಸ್ತಮೇವ ॥ 91

ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಾಮೃತಪಾನಂ
ಸೋಮಪಾನಶತಕೋಟಿಸಮಾನಮ್ ।
ಸೋಮಪಾನಶತಕೋಟಿಭಿರೀಯಾ-
ಜ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ರಘುನಾಯಕನಾಮ್ನಾ ॥ 92

ರಾಮ ರಾಮ ದಯಾಸಿಂಧೋ ರಾವಣಾರೇ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ತ್ವತ್ಪಾದಕಮಲಾಸಕ್ತಿ-ರ್ಭವೇಜ್ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ॥ 93

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಬಂಧನಮೋಚನೇತಿ ।
ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭೀತಮನಿಶಂ ಕೃಪಣಂ ಕೃಪಾಳೋ ॥ 94

ಅಯೋಧ್ಯಾನಾಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೀತಾಕಾಂತ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 95

ಹೇ ರಾಮ ಹೇ ರಮಣ ಹೇ ಜಗದೇಕವೀರ
ಹೇ ನಾಥ ಹೇ ರಘುಪತೇ ಕರುಣಾಲವಾಲ ।
ಹೇ ಜಾನಕೀರಮಣ ಹೇ ಜಗದೇಕಬಂಧೋ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ದೀನಮನಿಶಂ ಕೃಪಣಂ ಕೃತಘ್ನಮ್ ॥ 96

ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ತತ್ತ್ವಗತಿಂ ಹನೂಮಾನ್ ।
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ಸಖ್ಯಗತಿಂ ಕಪೀಶಃ ।
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ತವ ಯುದ್ಧಗತಿಂ ದಶಾಸ್ಯೋ ।
ಜಾನಾತಿ ರಾಮ ಧನದಾನುಜ ಏವ ಸತ್ಯಮ್ ॥ 97

ಸೇವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಶ್ರವಣಶುಭಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಸುಜ್ಞಾನಿಮಂತ್ರಂ
ಸ್ತವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ನರಕದುರಿತದುರ್ವಾರನಿರ್ಘಾತಮಂತ್ರಮ್ ।
ಭವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಭಜತು ಭಜತು ಸಂಸಾರನಿಸ್ತಾರಮಂತ್ರಂ
ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ವಿಲಸನ್ಮೋಕ್ಷರಕ್ಷೈಕಮಂತ್ರಮ್ ॥ 98

ನಿಖಿಲನಿಲಯಮಂತ್ರಂ ನಿತ್ಯತತ್ತ್ವಾಖ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಭವಕುಲಹರಮಂತ್ರಂ ಭೂಮಿಜಾಪ್ರಾಣಮಂತ್ರಮ್ ।
ಪವನಜನುತಮಂತ್ರಂ ಪಾರ್ವತೀಮೋಕ್ಷಮಂತ್ರಂ
ಪಶುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ ॥ 99

ಪ್ರಣವನಿಲಯಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಣಮಂತ್ರಂ
ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಮಂತ್ರಮ್ ।
ಪ್ರಕಟದುರಿತರಾಗದ್ವೇಷನಿರ್ಣಾಶಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ ॥ 100

ದಶರಥಸುತಮಂತ್ರಂ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಮಂತ್ರಂ
ವಿಬುಧವಿನುತಮಂತ್ರಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಮಂತ್ರಮ್ ।
ಮುನಿಗಣನುತಮಂತ್ರಂ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೈಕಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ ॥ 101

ಸಂಸಾರಸಾಗರಭಯಾಪಹವಿಶ್ವಮಂತ್ರಂ
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮುಮುಕ್ಷುಜನಸೇವಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಮ್ ।
ಸಾರಂಗಹಸ್ತಮುಖಹಸ್ತನಿವಾಸಮಂತ್ರಂ
ಕೈವಲ್ಯಮಂತ್ರಮನಿಶಂ ಭಜ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ ॥ 102

ಜಯತು ಜಯತು ಮಂತ್ರಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಜನನಮರಣಭೇದಕ್ಲೇಶವಿಚ್ಛೇದಮಂತ್ರಮ್ ।
ಸಕಲನಿಗಮಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೈಕಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ ॥ 103

ಜಗತಿ ವಿಶದಮಂತ್ರಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣಮಂತ್ರಂ
ವಿಬುಧವಿನುತಮಂತ್ರಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಮಂತ್ರಮ್ ।
ದಶರಥಸುತಮಂತ್ರಂ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಮಂತ್ರಂ
ರಘುಪತಿನಿಜಮಂತ್ರಂ ರಾಮರಾಮೇತಿಮಂತ್ರಮ್ ॥ 104

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಯೋಗಿಮುನಿಪೂಜಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭವರೋಗವಿನಾಶಮಂತ್ರಮ್ ।
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಮಂತ್ರಂ
ವಂದೇ ಮಹಾಭಯಹರಂ ರಘುರಾಮಮಂತ್ರಮ್ ॥ 105

ಶತ್ರುಚ್ಛೇದೈಕಮಂತ್ರಂ ಸರಸಮುಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಮಂತ್ರಂ ಸಮುಚಿತಸಮಯೇ ಸಂಗನಿರ್ಯಾಣಮಂತ್ರಮ್ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯೈಕಮಂತ್ರಂ ವ್ಯಸನಭುಜಗಸಂದಷ್ಟಸಂತ್ರಾಣಮಂತ್ರಂ
ಜಿಹ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಜಪ ಜಪ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮಂತ್ರಮ್ ॥ 106

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ನಿರುಪಮಮಧಿಕಂ ನೀತಿಸುಜ್ಞಾನಮಂತ್ರಂ
ಸತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಸದಮಲಹೃದಯೇ ಸರ್ವದಾರೋಗ್ಯಮಂತ್ರಮ್ ।
ಸ್ತುತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಸುಲಲಿತಸುಮನಸ್ಸೌಖ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಮಂತ್ರಂ
ಪಠ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರಂ ಪವನಜವರದಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಮಂತ್ರಮ್ ॥ 107

ವ್ಯಾಮೋಹಪ್ರಶಮೌಷಧಂ ಮುನಿಮನೋವೃತ್ತಿಪ್ರವೃತ್ತ್ಯೌಷಧಂ
ದೈತ್ಯೋನ್ಮೂಲಕರೌಷಧಂ ಭವಭಯಪ್ರಧ್ವಂಸನೈಕೌಷಧಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಂದಕರೌಷಧಂ ತ್ರಿಭುವನೇ ಸಂಜೀವನೈಕೌಷಧಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರೌಷಧಂ ಪಿಬ ಮನಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮೌಷಧಮ್ ॥ 108

ಸಕಲಭುವನರತ್ನಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥರತ್ನಂ
ಸಮರವಿಜಯರತ್ನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರತ್ನಮ್ ।
ದಶಮುಖಹರರತ್ನಂ ದಾನವಾರಾತಿರತ್ನಂ
ರಘುಕುಲನೃಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 109

ಸಕಲಭುವನರತ್ನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರತ್ನಂ
ಸಕಲಹೃದಯರತ್ನಂ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಾಂತರತ್ನಮ್ ।
ವಿಮಲಸುಕೃತರತ್ನಂ ವೇದವೇದಾಂತರತ್ನಂ
ಪುರಹರಜಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 110

ನಿಗಮಶಿಖರರತ್ನಂ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರತ್ನಂ
ನಿರುಪಮಗುಣರತ್ನಂ ನಾದನಾದಾಂತರತ್ನಮ್ ।
ದಶರಥಕುಲರತ್ನಂ ದ್ವಾದಶಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಪಶುಪತಿಜಪರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 111

ಶತಮಖಸುತರತ್ನಂ ಷೋಡಶಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಮುನಿಜನಜಪರತ್ನಂ ಮುಖ್ಯವೈಕುಂಠರತ್ನಮ್ ।
ನಿರುಪಮಗುಣರತ್ನಂ ನೀರಜಾಂತಸ್ಸ್ಥರತ್ನಂ
ಪರಮಪದವಿರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 112

ಸಕಲಸುಕೃತರತ್ನಂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಾರ್ಥರತ್ನಂ
ಶಮದಮಗುಣರತ್ನಂ ಶಾಶ್ವತಾನಂದರತ್ನಮ್ ।
ಪ್ರಣಯನಿಲಯರತ್ನಂ ಪ್ರಸ್ಫುಟದ್ಯೋತಿರತ್ನಂ
ಪರಮಪದವಿರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 113

ನಿಗಮಶಿಖರರತ್ನಂ ನಿತ್ಯಮಾಶಾಸ್ಯರತ್ನಂ
ಜನನುತನೃಪರತ್ನಂ ಜಾನಕೀರೂಪರತ್ನಮ್ ।
ಭುವನವಲಯರತ್ನಂ ಭೂಭುಜಾಮೇಕರತ್ನಂ
ರಘುಕುಲವರರತ್ನಂ ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮರತ್ನಮ್ ॥ 114

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ಸುರವೈರಿಜೈತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಜಗತಃ ಪವಿತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮರತ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 115

ಹೇ ಗೋಪಾಲಕ ಹೇ ದಯಾಜಲನಿಧೇ ಹೇ ಸದ್ಗುಣಾಂಭೋನಿಧೇ
ಹೇ ದೈತ್ಯಾಂತಕ ಹೇ ವಿಭೀಷಣದಯಾಪರೀಣ ಹೇ ಭೂಪತೇ ।
ಹೇ ವೈದೇಹಸುತಾಮನೋಜವಿಹೃತೇ ಹೇ ಕೋಟಿಮಾರಾಕೃತೇ
ಹೇ ನವ್ಯಾಂಬುಜನೇತ್ರ ಪಾಲಯ ಪರಂ ಜಾನಾಮಿ ನ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ॥ 116

ಯಸ್ಯ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನೋ ಹರಣೀಯಂ
ಕರ್ಮ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನೋ ಚರಣೀಯಮ್ ।
ರಾಮನಾಮ ಚ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ಲೀಲಯಾ ಭವಜಲಂ ತರಣೀಯಮ್ ॥ 117

ದಶರಥಸುತಮೀಶಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಂ
ಶತಮಖಮಣಿನೀಲಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣಲೋಲಮ್ ।
ಸಕಲಭುವನಮೋಹಂ ಸನ್ನುತಾಂಭೋದದೇಹಂ
ಬಹುಳನುತಸಮುದ್ರಂ ಭಾವಯೇ ರಾಮಭದ್ರಮ್ ॥ 118

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ಸುರವೈರಿಜೈತ್ರಮ್ ।
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾತ್ಮತಂತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 119

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮ ಶ್ರೀಮುಖಾಂಭೋಜಭಾನೋ
ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಶ್ರೀಮದಂಭೋಜನೇತ್ರ ।
ಜಯ ಜಯ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀಕರಾಭ್ಯರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿ
ಜಯ ಜಯ ರಘುವರ್ಯ ಶ್ರೀಶ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ॥ 120

ಮಂದಾರಮೂಲೇ ಮಣಿಪೀಠಸಂಸ್ಥಂ
ಸುಧಾಪ್ಲುತಂ ದಿವ್ಯವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಸಬಿಂದುನಾದಾಂತಕಲಾಂತತುರ್ಯ-
ಮೂರ್ತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ರಘುವಂಶರತ್ನಮ್ ॥ 121

ನಾದಂ ನಾದವಿನೀಲಚಿತ್ತಪವನಂ ನಾದಾಂತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಂ
ನಾಮಾಕಾರವಿವರ್ಜಿತಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಂಗನಾದಪ್ರಿಯಮ್ ।
ನಾದಾಂಭೋಜಮರಂದಮತ್ತವಿಲಸದ್ಭೃಂಗಂ ಮದಾಂತಸ್ಸ್ಥಿತಂ
ನಾದಾಂತಧೃವಮಂಡಲಾಬ್ಜರುಚಿರಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 122

ನಾನಾಭೂತಹೃದಬ್ಜಪದ್ಮನಿಲಯಂ ನಾಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಭೂಷಣಮ್ ।
ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪವಿತ್ರಿತತ್ರಿಭುವನಂ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮ್ ।
ನಾದಾಂತೇಂದುಗಳತ್ಸುಧಾಪ್ಲುತತನುಂ ನಾನಾತ್ಮಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಮ್ ।
ನಾನಾಕೋಟಿಯುಗಾಂತಭಾನುಸದೃಶಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 123

ವೇದ್ಯಂ ವೇದಗುರುಂ ವಿರಿಂಚಿಜನಕಂ ವೇದಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಫುರ-
ದ್ವೇದಂ ವೇದಕಲಾಪಮೂಲಮಹಿಮಾಧಾರಾಂತಕಂದಾಂಕುರಮ್ ।
ವೇದಶೃಂಗಸಮಾನಶೇಷಶಯನಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾತ್ಮಕಂ
ವೇದಾರಾಧಿತಪಾದಪಂಕಜಮಹಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 124

ಮಜ್ಜೀವಂ ಮದನುಗ್ರಹಂ ಮದಧಿಪಂ ಮದ್ಭಾವನಂ ಮತ್ಸುಖಂ
ಮತ್ತಾತಂ ಮಮ ಸದ್ಗುರುಂ ಮಮ ವರಂ ಮೋಹಾಂಧವಿಚ್ಛೇದನಮ್ ।
ಮತ್ಪುಣ್ಯಂ ಮದನೇಕಬಾಂಧವಜನಂ ಮಜ್ಜೀವನಂ ಮನ್ನಿಧಿಂ
ಮತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಮಮ ಸರ್ವಕರ್ಮಸುಕೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 125

ನಿತ್ಯಂ ನೀರಜಲೋಚನಂ ನಿರುಪಮಂ ನೀವಾರಶೂಕೋಪಮಂ
ನಿರ್ಭೇದಾನುಭವಂ ನಿರಂತರಗುಣಂ ನೀಲಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ನಿಷ್ಪಾಪಂ ನಿಗಮಾಗಮಾರ್ಚಿತಪದಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ನಿಷ್ಪುಣ್ಯಂ ನಿಖಿಲಂ ನಿರಂಜನಪದಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 126

ಧ್ಯಾಯೇ ತ್ವಾಂ ಹೃದಯಾಂಬುಜೇ ರಘುಪತಿಂ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರಂ
ಹಂಸೋಹಂಸಪರಂಪರಾದಿಮಹಿಮಾಧಾರಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಮ್ ।
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜಗದಾಬ್ಜಚಕ್ರಮತುಲಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಮಣಿನಿಭಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 127

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮನಂತಮಚ್ಯುತಮಜಂ ಚಾವ್ಯಾಕೃತಂ ತತ್ಪರಂ
ಕೂಟಸ್ಥಾದಿಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಮನಘಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿರಾಟ್ತತ್ತ್ವದಮ್ ।
ವೇದ್ಯಂ ವಿಶ್ವಮಯಂ ಸ್ವಲೀನಭುವನಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ
ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣತರಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 128

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶನಕರಂ ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನಂ
ರಕ್ಷೋರಿಂ ರಘುವಂಶವರ್ಧನಕರಂ ರಕ್ತಾಧರಂ ರಾಘವಮ್ ।
ರಾಧಾಯಾತ್ಮನಿವಾಸಿನಂ ರವಿನಿಭಂ ರಮ್ಯಂ ರಮಾನಾಯಕಂ
ರಂಧ್ರಾಂತರ್ಗತಶೇಷಶಾಯಿನಮಹಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 129

ಓತಪ್ರೋತಸಮಸ್ತವಸ್ತುನಿಚಯಂ ಓಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರಂ
ಓಂಕಾರಪ್ರಕೃತಿಂ ಷಡಕ್ಷರಹಿತಂ ಓಂಕಾರಕಂದಾಂಕುರಮ್ ।
ಓಂಕಾರಸ್ಫುಟಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುಪರಿತಂ ಓಘತ್ರಯಾರಾಧಿತಂ
ಓಂಕಾರೋಜ್ಜ್ವಲಸಿಂಹಪೀಠನಿಲಯಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 130

ಸಾಕೇತೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತಸುಖದೇ ಹರ್ಮ್ಯೇಽಬ್ಜಕೋಟಿದ್ಯುತೇ
ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹಪಂಕ್ತಿಲಗ್ನಶಿಖರೇ ಚಾಂತರ್ಯಪಂಕೇರುಹೇ ।
ವಾಲ್ಮೀಕಾತ್ರಿಪರಾಶರಾದಿಮುನಿಭಿಸ್ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಂಕೃತವಾಮಭಾಗಮನಿಶಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 131

ವೈಕುಂಠೇ ನಗರೇ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಚಾನಂದವಪ್ರಾಂತರೇ
ನಾನಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಸ್ಫುಟಪಟುಪ್ರಾಕಾರಸಂವೇಷ್ಟಿತೇ ।
ಸೌಧೇಂದೂಪಲಶೇಷತಲ್ಪಲಲಿತೇ ನೀಲೋತ್ಪಲಚ್ಛಾದಿತೇ
ಪರ್ಯಂಕೇ ಶಯನಂ ರಮಾದಿಸಹಿತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ತಾರಕಮ್ ॥ 132

ವಂದೇ ರಾಮಮನಾದಿಪೂರುಷಮಜಂ ವಂದೇ ರಮಾನಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಹಾರಿಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಂ ವಂದೇ ಸುನೀಲದ್ಯುತಿಮ್ ।
ವಂದೇ ಚಾಪಕಲಂಬಕೋಜ್ಜ್ವಲಕರಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಂಗಳಂ
ವಂದೇ ಪಂಕ್ತಿರಥಾತ್ಮಜಂ ಮಮ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 133

ವಂದೇ ಶೌನಕಗೌತಮಾದ್ಯಭಿನುತಂ ವಂದೇ ಘನಶ್ಯಾಮಲಂ
ವಂದೇ ತಾರಕಪೀಠಮಧ್ಯನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ನಾಯಕಮ್ ।
ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನೌಘದೇವಿವಟಪಂ ವಂದೇ ಧನುರ್ವಲ್ಲಭಂ
ವಂದೇ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿವಾಕ್ಯಜನಕಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 134

ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕಲೋಚನಯುಗಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪಾವನಂ
ವಂದೇ ಪತ್ರಸಹಸ್ರಪದ್ಮನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಪುರಾರಿಪ್ರಿಯಮ್ ।
ವಂದೇ ರಾಕ್ಷಸವಂಶನಾಶನಕರಂ ವಂದೇ ಸುಧಾಶೀತಲಂ
ವಂದೇ ದೇವಕಪೀಂದ್ರಕೋಟಿವಿನುತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 135

ವಂದೇ ಸಾಗರಗರ್ವಭಂಗವಿಶಿಖಂ ವಂದೇ ಜಗಜ್ಜೀವನಂ
ವಂದೇ ಕೌಶಿಕಯಾಗರಕ್ಷಣಕರಂ ವಂದೇ ಗುರುಣಾಂ ಗುರುಮ್ ।
ವಂದೇ ಬಾಣಶರಾಸನೋಜ್ಜ್ವಲಕರಂ ವಂದೇ ಜಟಾವಲ್ಕಲಂ
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಭೂಮಿಜಾನ್ವಿತಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 136

ವಂದೇ ಪಾಂಡರಪುಂಡರೀಕನಯನಂ ವಂದೇಽಬ್ಜಬಿಂಬಾನನಂ
ವಂದೇ ಕಂಬುಗಳಂ ಕರಾಬ್ಜಯುಗಳಂ ವಂದೇ ಲಲಾಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ವಂದೇ ಪೀತದುಕೂಲಮಂಬುದನಿಭಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮೋಹನಂ
ವಂದೇ ಕಾರಣಮಾನುಷೋಜ್ಜ್ವಲತನುಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 137

ವಂದೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ವಂದಿತಂ
ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಕುಲಾಬ್ಧಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಂ ವಂದೇ ಸುರಾರಾಧಿತಮ್ ।
ವಂದೇ ಪಾತಕಪಂಚಕಪ್ರಹರಣಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಂದೇ ವಿಂಶತಿಪಂಚತತ್ತ್ವರಹಿತಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 138

ವಂದೇ ಸಾಧಕವರ್ಗಕಲ್ಪಕತರುಂ ವಂದೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ
ವಂದೇ ನಾದಲಯಾಂತರಸ್ಥಲಗತಂ ವಂದೇ ತ್ರಿವರ್ಗಾತ್ಮಕಮ್ ।
ವಂದೇ ರಾಗವಿಹೀನಚಿತ್ತಸುಲಭಂ ವಂದೇ ಸಭಾನಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಪೂರ್ಣದಯಾಮೃತಾರ್ಣವಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 139

ವಂದೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತತ್ತ್ವಮುದ್ರಿತತನುಂ ವಂದೇ ಸುಧಾದಾಯಕಂ
ವಂದೇ ಚಾರುಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಣಿನಿಭಂ ವಂದೇ ಷಡಬ್ಜಸ್ಥಿತಮ್ ।
ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಪಿಪೀಲಿಕಾದಿನಿಲಯಂ ವಂದೇ ವಿರಾಟ್ವಿಗ್ರಹಂ
ವಂದೇ ಪನ್ನಗತಲ್ಪಶಾಯಿನಮಹಂ ವಂದೇ ಸದಾ ರಾಘವಮ್ ॥ 140

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಮುನಿಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಂ
ರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಲಂಕೃತಪಾದಪದ್ಮಮ್ ।
ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 141

ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಿತಸದ್ಗುರೂಣಾಂ
ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ ।
ಆರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿ-
ರಂತೇ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಮಸ್ತಿ ಸತ್ಯಮ್ ॥ 142

ದಶರಥವರಪುತ್ರಂ ಜಾನಕೀಸತ್ಕಳತ್ರಂ
ದಶಮುಖಹರದಕ್ಷಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷಮ್ ।
ಕರಧೃತಶರಚಾಪಂ ಚಾರುಮುಕ್ತಾಕಲಾಪಂ
ರಘುಕುಲನೃವರೇಣ್ಯಂ ರಾಮಮೀಡೇ ಶರಣ್ಯಮ್ ॥ 143

ದಶಮುಖಗಜಸಿಂಹಂ ದೈತ್ಯಗರ್ವಾತಿರಂಹಂ
ಕದನಭಯದಹಸ್ತಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಶಸ್ತಮ್ ।
ಮಣಿಖಚಿತಕಿರೀಟಂ ಮಂಜುಲಾಲಾಪವಾಟಂ
ದಶರಥಕುಲಚಂದ್ರಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 144

ರಾಮಂ ರಕ್ತಸರೋರುಹಾಕ್ಷಮಮಲಂ ಲಂಕಾಧಿನಾಥಾಂತಕಂ
ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೋತ್ಸುಕಂ ರಘುವರಂ ನಾಗೇಂದ್ರತಲ್ಪಸ್ಥಿತಮ್ ।
ವೈದೇಹೀಕುಚಕುಂಭಕುಂಕುಮರಜೋಲಂಕಾರಹಾರಂ ಹರಿಂ
ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 145

ರಾಮಂ ರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಂ ರಘುವರಂ ದೈತೇಯಭಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಂ ಸುರಪತೇರ್ಭೀತ್ಯಂತಕಂ ಶಾರ್‍ಂಗಿಣಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನಂ
ಸಾಮೀರಿಸ್ತುತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 146

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುನಾ ಮುನಿಸತೀ ಮುಕ್ತಿಂಗತಾ ಯನ್ಮಹಃ
ಪುಣ್ಯಂ ಪಾತಕನಾಶನಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಭಾತಿ ಸ್ಮೃತಂ ಪಾವನಮ್ ।
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ರಾಘವಮಪ್ರಮೇಯಮಮಲಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ತಂ ರಾಮಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷಮಮಲಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 147

ವೈದೇಹೀಕುಚಮಂಡಲಾಗ್ರ-ವಿಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಸ್ತಾಂಬುಜಂ
ಚಂಚತ್ಕಂಕಣಹಾರನೂಪುರ-ಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಶ್ರೀಮಣಿಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲ-ಮಹಾಭೂಷಾಸಹಸ್ರಾನ್ವಿತಂ
ವೀರಶ್ರೀರಘುಪುಂಗವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 148

ವೈದೇಹೀಕುಚಮಂಡಲೋಪರಿ-ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾವಳೀ-
ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ನವನೀತಕೋಮಲರುಚಿಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪಾಯುತಕೋಟಿಸುಂದರತನುಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಾನನಂ
ಕೌಸಲ್ಯಾಕುಲಭೂಷಣಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 149

ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯಯತೀಂದ್ರನಾಮನಗರೇ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಮಂಟಪೇ
ಸ್ವರ್ಣಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರಷೋಡಶಯುತೇ ಮಂದಾರಮೂಲಾಶ್ರಿತೇ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರನಿರ್ಮಲಮಹಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಂ
ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇವಿತಂ ರಘುಪತಿಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 150

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಕಪೀಂದ್ರಹರಣಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಂ
ಕ್ಷೀರಾಂಭೋಧಿಸುತಾಮುಖಾಬ್ಜಮಧುಪಂ ಕಲ್ಯಾಣಸಂಪನ್ನಿಧಿಮ್ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾನಯನೋತ್ಸುಕಂ ಕಪಿವರತ್ರಾಣಂ ಮಹಾಪೌರುಷಂ
ಕೌಮಾರಪ್ರಿಯಮರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 151

ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿದಿವಾಕರದ್ಯುತಿನಿಭಂ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರೈಸ್ಸನಕಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ಕೈಲಾಸನಾಥಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ವೈದೇಹೀಕುಚಸನ್ನಿವಾಸಮನಿಶಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 152

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮಂಬುಜಾತನಯನಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಂ
ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವವಿರಾಜಿತಂ ಸುವದನಂ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹಮ್ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಯುತಂ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಂಕಿತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಽಪ್ರತಿಮಾನಸುಂದರತನುಂ ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 153

ವೈದೇಹೀಯುತವಾಮಭಾಗಮತುಲಂ ವಂದಾರುಮಂದಾರಕಂ
ವಂದೇ ಪ್ರಸ್ತುತಕೀರ್ತಿವಾಸಿತತರುಚ್ಛಾಯಾನುಕಾರಿಪ್ರಭಮ್ ।
ವೈದೇಹೀಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಮಹೋರಸ್ಕಂ ಮಹಾಭೂಷಣಂ
ವೇದಾಂತೈರುಪಗೀಯಮಾನಮಸಕೃತ್ಸೀತಾಸಮೇತಂ ಭಜೇ ॥ 154

ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಣೇನ ಭುವನೇ ಧೃತ್ವಾಽವತಾರಂ ಧ್ರುವಂ
ರಾಮಂ ಕೌಶಿಕಯಜ್ಞವಿಘ್ನದಲನಂ ತತ್ತಾಟಕಾಸಂಹರಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಗೌತಮಪತ್ನಿಶಾಪದಲನಶ್ರೀಪಾದರೇಣುಂ ಶುಭಂ
ಶಂಭೋರುತ್ಕಟಚಾಪಖಂಡನಮಹಾಸತ್ವಂ ಭಜೇ ರಾಘವಮ್ ॥ 155

ಶ್ರೀರಾಮಂ ನವರತ್ನಕುಂಡಲಧರಂ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಮಣಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚ ಸಹಸ್ರಭಾನುಸದೃಶಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೋದಯಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಮಾಕರಮಹಂ ಶ್ರೀರಾಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಂ ರಘುನಂದನಂ ಭಯಹರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 156

ರಾಮಮಿಂದೀವರಶ್ಯಾಮಂ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಮ್ ।
ಜ್ಯಾಘೋಷನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿಂ ಜಾನಕೀರಮಣಂ ಭಜೇ ॥ 157

ದೀರ್ಘಬಾಹುಮರವಿಂದಲೋಚನಂ
ದೀನವತ್ಸಲಮನಾಥರಕ್ಷಕಮ್ ।
ದೀಕ್ಷಿತಂ ಸಕಲಲೋಕರಕ್ಷಣೇ
ದೈವತಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಭಜೇ ॥ 158

ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ರಘುನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮಧುರಭಾಷಿ ವಿಶಾಲಫಾಲಮ್ ।
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಚಲಕುಂಡಲಗಂಡಭಾಗಂ
ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಮ್ ॥ 159

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ರಘುನಾಥಕರಾರವಿಂದಂ
ರಕ್ಷೋಗಣಾಯ ಭಯದಂ ವರದಂ ನಿಜೇಭ್ಯಃ ।
ಯದ್ರಾಜಸಂಸದಿ ವಿಭಿದ್ಯ ಮಹೇಶಚಾಪಂ
ಸೀತಾಕರಗ್ರಹಣಮಂಗಳಮಾಪ ಸದ್ಯಃ ॥ 160

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿಂದಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಾದಿಶುಭರೇಖಶುಭಾವಹಂ ಚ ।
ಯೋಗೀಂದ್ರಮಾನಸಮಧುವ್ರತಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಶಾಪಾಪಹಂ ಸಪದಿ ಗೌತಮಧರ್ಮಪತ್ನ್ಯಾಃ ॥ 161

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ವಚಸಾ ರಘುನಾಥನಾಮ
ವಾಗ್ದೋಷಹಾರಿ ಸಕಲಂ ಕಲುಷಂ ನಿಹಂತೃ ।
ಯತ್ಪಾರ್ವತೀ ಸ್ವಪತಿನಾ ಸಹ ಭೋಕ್ತುಕಾಮಾ
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಹರಿನಾಮಸಮಂ ಜಜಾಪ ॥ 162

ಪ್ರಾತಃ ಶ್ರಯೇ ಶ್ರುತಿನುತಂ ರಘುನಾಥಮೂರ್ತಿಂ
ನೀಲಾಂಬುದೋತ್ಪಲಸಿತೇತರರತ್ನನೀಲಾಮ್ ।
ಆಮುಕ್ತಮೌಕ್ತಿಕವಿಶೇಷವಿಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಂ
ಧ್ಯೇಯಾಂ ಸಮಸ್ತಮುನಿಭಿರ್ನಿಜಭೃತ್ಯಮುಖ್ಯೈಃ ॥ 163

ರಘುಕುಲವರನಾಥೋ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಃ
ಪಿತೃವಚನವಿಧಾತಾ ಕೀಶರಾಜ್ಯಪ್ರದಾತಾ ।
ಪ್ರತಿನಿಶಿಚರನಾಶಃ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶೋ
ವಿಹಿತಭುವನರಕ್ಷಃ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಯತಾಕ್ಷಃ ॥ 164

ಕುವಲಯದಳನೀಲಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯೋ
ವಿವಿಧರುಚಿರಭೂಷಾಭೂಷಿತೋ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ।
ದಶರಥಕುಲನಾಥೋ ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥೋ
ನಿವಸತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ಸರ್ವದಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ ॥ 165

ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮೋ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋಽಯಂ
ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮಶ್ಚಂದ್ರಚೂಡಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಃ ।
ಜಯತು ಜಯತು ವಾಣೀನಾಥನಾಥಃ ಪರಾತ್ಮಾ
ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮೋಽನಾಥನಾಥಃ ಕೃಪಾಳುಃ ॥ 166

ವದತು ವದತು ವಾಣೀ ರಾಮರಾಮೇತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಚಿತ್ತಂ ರಾಮಪಾದಾರವಿಂದಮ್ ।
ನಮತು ನಮತು ದೇಹಂ ಸಂತತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ
ನ ಭವತು ಮಮ ಪಾಪಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇಷು ॥ 167

ಆನಂದರೂಪಂ ವರದಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಸಿಂಹೇಕ್ಷಣಂ ಸೇವಕಪಾರಿಜಾತಮ್ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂಗಂ ಭುವನೈಕಮಿತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಭಜೇ ರಾಘವರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ 168

ಲಂಕಾವಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಭೀಮಂ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶಮಿತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಕರುಣಾಪ್ರಪೂರ್ತಿಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 169

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಹೇಮಸೂತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 170

ಶ್ರೀರಾಘವೇತಿ ರಮಣೇತಿ ರಘೂದ್ವಹೇತಿ
ರಾಮೇತಿ ರಾವಣಹರೇತಿ ರಮಾಧವೇತಿ ।
ಸಾಕೇತನಾಥಸುಮುಖೇತಿ ಚ ಸುವ್ರತೇತಿ
ವಾಣೀ ಸದಾ ವದತು ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇತಿ ॥ 171

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಮೃತಮಂತ್ರಬೀಜಂ
ಸಂಜೀವನಂ ಚೇನ್ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮ್ ।
ಹಾಲಾಹಲಂ ವಾ ಪ್ರಳಯಾನಲಂ ವಾ
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಖಂ ವಾ ವಿತಥೀಕರೋತಿ ॥ 172

ಕಿಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೈಃ ಕಿಮಶೇಷವಿದ್ಯಾ
ಕಿಂ ಯಾಗಗಂಗಾದಿವಿಶೇಷತೀರ್ಥೈಃ ।
ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಸಂಚರೇಣ
ಭಕ್ತಿರ್ನಚೇತ್ತೇ ರಘುವಂಶಕೀರ್ತ್ಯಾಮ್ ॥ 173

ಇದಂ ಶರೀರಂ ಶ್ಲಥಸಂಧಿಜರ್ಝರಂ
ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಪರಿಣಾಮಪೇಶಲಮ್ ।
ಕಿಮೌಷಥಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೇ
ನಿರಾಮಯಂ ರಾಮಕಥಾಮೃತಂ ಪಿಬ ॥ 174

ಹೇ ರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಯ ಹೇ ಕೃಪಾಳೋ
ಹೇ ಭಕ್ತಲೋಕೈಕಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ।
ಪುನೀಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಶರಣಂ ಮಮಾಽಸ್ತು ॥ 175

ನೀಲಾಭ್ರದೇಹ ನಿಖಿಲೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ರಮಣೀಯಗುಣಾಭಿರಾಮ ।
ಶ್ರೀದಾಮ ದೈತ್ಯಕುಲಮರ್ದನ ರಾಮಚಂದ್ರ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 176

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ
ಸೀತಾಸಮೇತ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಘವೇಶ ।
ಪಾಪಾರ್ತಿಭಂಜನ ಭಯಾತುರದೀನಬಂಧೋ
ಪಾಪಾಂಬುಧೌ ಪತಿತಮುದ್ಧರ ಮಾಮನಾಥಮ್ ॥ 177

ಇಂದೀವರದಳಶ್ಯಾಮ-ಮಿಂದುಕೋಟಿನಿಭಾನನಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ವಂದೇಽಹಂ ರಘುನಂದನಮ್ ॥ 175

ಇತಿ ಶ್ರೀಬೋಧೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮಕರ್ಣಾಮೃತಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *