ਰਾਮ ਕਰ੍ਣਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ | Rama Karnamrutham In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਮਂਗਲ਼ਸ਼੍ਲੋਕਾਃ
ਮਂਗਲ਼ਂ ਭਗਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਂਗਲ਼ਂ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ।
ਮਂਗਲ਼ਂ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਂਗਲ਼ਂ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਃ ॥ 1

ਮਂਗਲ਼ਂ ਕੋਸਲੇਂਦ੍ਰਾਯ ਮਹਨੀਯਗੁਣਾਬ੍ਧਯੇ ।
ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਤਨੂਜਾਯ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 2

ਵੇਦਵੇਦਾਂਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਲਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਪੁਂਸਾਂ ਮੋਹਨਰੂਪਾਯ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 3

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਾਂਤਰਂਗਾਯ ਮਿਥਿਲਾਨਗਰੀਪਤੇਃ ।
ਭਾਗ੍ਯਾਨਾਂ ਪਰਿਪਾਕਾਯ ਭਵ੍ਯਰੂਪਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 4

ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਭਕ੍ਤਾਯ ਸਤਤਂ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਰੁਇਭਿਃ ਸਹ ਸੀਤਯਾ ।
ਨਂਦਿਤਾਖਿਲਲੋਕਾਯ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 5

ਤ੍ਯਕ੍ਤਸਾਕੇਤਵਾਸਾਯ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਵਿਹਾਰਿਣੇ ।
ਸੇਵ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵਯਮਿਨਾਂ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 6

ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਣਾ ਚ ਜਾਨਕ੍ਯਾ ਚਾਪਬਾਣਾਸਿਧਾਰਿਣਾ ।
ਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯ ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਨੁਜਾਯਾਸ੍ਤੁ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 7

ਦਂਡਕਾਰਣ੍ਯਵਾਸਾਯ ਖਂਡਿਤਾਮਰਸ਼ਤ੍ਰਵੇ ।
ਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਰਰਾਜਾਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਾਸ੍ਤੁ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 8

ਸਾਦਰਂ ਸ਼ਬਰੀਦਤ੍ਤਫਲਮੂਲਾਭਿਲਾਸ਼ਿਣੇ ।
ਸੌਲਭ੍ਯਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਯ ਸਤ੍ਤ੍ਵੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 9

ਹਨੂਮਤ੍ਸਮਵੇਤਾਯ ਹਰੀਸ਼ਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੇ ।
ਵਾਲਿਪ੍ਰਮਥਨਾਯਾਸ੍ਤੁ ਮਹਾਧੀਰਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 10

ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਰਘੁਵੀਰਾਯ ਸੇਤੁਲਂਘਿਤਸਿਂਧਵੇ ।
ਜਿਤਰਾਕ੍ਸ਼ਸਰਾਜਾਯ ਰਣਧੀਰਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 11

ਆਸਾਦ੍ਯ ਨਗਰੀਂ ਦਿਵ੍ਯਾਮਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਯ ਸੀਤਯਾ ।
ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਰਾਜਾਯ ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 12

ਵਿਭੀਸ਼ਣਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਾਯ ਸਦਾ ਰਾਮਾਯ ਮਂਗਲ਼ਮ੍ ॥ 13

—-

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਗੁਰੁਂ ਸੁਰਵਰਂ ਸੀਤਾਮਨੋਨਾਯਕਂ
ਸ਼੍ਯਾਮਾਂਗਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕੋਟਿਪੂਰ੍ਣਵਦਨਂ ਚਂਚਤ੍ਕਲਾਕੌਸ੍ਤੁਭਮ੍ ।
ਸੌਮ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਗੁਣੋਤ੍ਤਮਂ ਸੁਸਰਯੂਤੀਰੇ ਵਸਂਤਂ ਪ੍ਰਭੁਂ
ਤ੍ਰਾਤਾਰਂ ਸਕਲਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਸਹਿਤਂ ਵਂਦੇ ਰਘੂਣਾਂ ਪਤਿਮ੍ ॥ 14

ਸ਼੍ਰੀਰਾਘਵਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਮਪ੍ਰਮੇਯਂ
ਸੀਤਾਪਤਿਂ ਰਘੁਵਰਾਨ੍ਵਯਰਤ੍ਨਦੀਪਮ੍ ।
ਆਜਾਨੁਬਾਹੁਮਰਵਿਂਦਦਲ਼ਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਂ
ਰਾਮਂ ਨਿਸ਼ਾਚਰਵਿਨਾਸ਼ਕਰਂ ਨਮਾਮਿ ॥ 15

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਕਰੁਣਾਕਰ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ
ਰਾਜੇਂਦ੍ਰਚਂਦ੍ਰ ਰਘੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਰਚਂਦ੍ਰ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਨੇਤ੍ਰਯੁਗਲ਼ੋਤ੍ਪਲ-ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰ
ਸੀਤਾਮਨਃਕੁਮੁਦਚਂਦ੍ਰ ਨਮੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ॥ 16

ਸੀਤਾਮਨੋਮਾਨਸਰਾਜਹਂਸ
ਸਂਸਾਰਸਂਤਾਪਹਰ ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਨ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੈਤ੍ਯਾਂਤਕ ਸ਼ਾਂਤਰੂਪ
ਸ਼੍ਰੀਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨਮੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ॥ 17

ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਰਾਘਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨ੍ਰੁਰੁਇਹਰੇ ਦੇਵੌਘਚੂਡਾਮਣੇ ।
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਕਰ੍ਣਧਾਰਕ ਹਰੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਯ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ॥ 18

ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਦਿਸਮਸ੍ਤਵਾਨਰਵਰੈਸ੍ਸਂਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਸਦਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪਰਾਸ਼ਰਾਦਿਮੁਨਿਭਿਸ੍ਸਂਸ੍ਤੂਯਮਾਨਂ ਭਜੇ ॥ 19

ਰਾਮਂ ਚਂਦਨਸ਼ੀਤਲਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਸੁਤਾਮੋਹਾਕਰਂ ਸ਼੍ਰੀਕਰਂ
ਵੈਦੇਹੀਨਯਨਾਰਵਿਂਦਮਿਹਿਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਾਨਨਮ੍ ।
ਰਾਜਾਨਂ ਕਰੁਣਾਸਮੇਤਨਯਨਂ ਸੀਤਾਮਨੋਨਂਦਨਂ
ਸੀਤਾਦਰ੍ਪਣਚਾਰੁਗਂਡਲਲਿਤਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 20

ਜਾਨਾਤਿ ਰਾਮ ਤਵ ਨਾਮਰੁਚਿਂ ਮਹੇਸ਼ੋ
ਜਾਨਾਤਿ ਗੌਤਮਸਤੀ ਚਰਣਪ੍ਰਭਾਵਮ੍ ।
ਜਾਨਾਤਿ ਦੋਰ੍ਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਮੀਸ਼ਚਾਪੋ
ਜਾਨਾਤ੍ਯਮੋਘਪਟੁਬਾਣਗਤਿਂ ਪਯੋਧਿਃ ॥ 21

ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਪਿਤਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰੋ
ਭ੍ਰਾਤਾ ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਸਖਾ ਰਾਘਵੇਸ਼ਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਮੇ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰੋ ਦਾਯਾਲ਼ੁ-
ਰ੍ਨਾਨ੍ਯਂ ਦੈਵਂ ਨੈਵ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ ॥ 22

ਵਿਮਲਕਮਲਨੇਤ੍ਰਂ ਵਿਸ੍ਫੁਰਨ੍ਨੀਲਗਾਤ੍ਰਂ
ਤਪਨਕੁਲਪਵਿਤ੍ਰਂ ਦਾਨਵਧ੍ਵਂਤਮਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਭੁਵਨਸ਼ੁਭਚਰਿਤ੍ਰਂ ਭੂਮਿਪੁਤ੍ਰੀਕਲ਼ਤ੍ਰਂ
ਦਸ਼ਰਥਵਰਪੁਤ੍ਰਂ ਨੌਮਿ ਰਾਮਾਖ੍ਯਮਿਤ੍ਰਮ੍ ॥ 23

ਮਾਰ੍ਗੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਸ਼ਾਖਿਨਾਂ ਰਤ੍ਨਵੇਦੀ
ਵੇਦ੍ਯਾਂ ਵੇਦ੍ਯਾਂ ਕਿਨ੍ਨਰੀਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦਗੀਤਮ੍ ।
ਗੀਤੇ ਗੀਤੇ ਮਂਜੁਲਾਲਾਪਗੋਸ਼੍ਠੀ
ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਤ੍ਕਥਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ॥ 24

ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ੇ ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ੇ ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਸਂਘਾਃ
ਸਂਘੇ ਸਂਘੇ ਮਂਜੁਲਾਮੋਦਵਾਕ੍ਯਮ੍ ।
ਵਾਕ੍ਯੇ ਵਾਕ੍ਯੇ ਮਂਜੁਲਾਲਾਪਗੋਸ਼੍ਠੀ
ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਤ੍ਕਥਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ॥ 25

ਦੁਰਿਤਤਿਮਿਰਚਂਦ੍ਰੋ ਦੁਸ਼੍ਟਕਂਜਾਤਚਂਦ੍ਰਃ
ਸੁਰਕੁਵਲਯਚਂਦ੍ਰਸ੍ਸੂਰ੍ਯਵਂਸ਼ਾਬ੍ਧਿਚਂਦ੍ਰਃ ।
ਸ੍ਵਜਨਨਿਵਹਚਂਦ੍ਰਸ਼੍ਸ਼ਤ੍ਰੁਰਾਜੀਵਚਂਦ੍ਰਃ
ਪ੍ਰਣਤਕੁਮੁਦਚਂਦ੍ਰਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਃ ॥ 26

ਕਲ਼੍ਯਾਣਦਂ ਕੌਸ਼ਿਕਯਜ੍ਞਪਾਲਂ
ਕਲ਼ਾਨਿਧਿਂ ਕਾਂਚਨਸ਼ੈਲਧੀਰਮ੍ ।
ਕਂਜਾਤਨੇਤ੍ਰਂ ਕਰੁਣਾਸਮੁਦ੍ਰਂ
ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਰਾਮਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ 27

ਰਾਜੀਵਾਯਤਲੋਚਨਂ ਰਘੁਵਰਂ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਮਂਦਾਰਾਂਚਿਤਮਂਡਪੇ ਸੁਲਲਿਤੇ ਸੌਵਰ੍ਣਕੇ ਪੁਸ਼੍ਪਕੇ ।
ਆਸ੍ਥਾਨੇ ਨਵਰਤ੍ਨਰਾਜਿਖਚਿਤੇ ਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ
ਸੀਤਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਲੋਕਪਾਲਸਹਿਤਂ ਵਂਦੇ ਮੁਨੀਂਦ੍ਰਾਸ੍ਪਦਮ੍ ॥ 28

ਧ੍ਯਾਯੇ ਰਾਮਂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁਂ ਨਤਸਕਲਭਵਾਰਣ੍ਯਤਾਪਪ੍ਰਹਾਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਸ਼ਾਂਤਂ ਸੁਰੇਂਦ੍ਰਂ ਸੁਰਮੁਨਿਵਿਨੁਤਂ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਸੀਤਾਸੌਮਿਤ੍ਰਿਸੇਵ੍ਯਂ ਸੁਰਨਰਸੁਗਮਂ ਦਿਵ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਮ੍ ।
ਸਾਯਾਹ੍ਨੇ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਸ੍ਮਿਤਰੁਚਿਰਮੁਖਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਮੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮ੍ ॥ 29

ਇਂਦ੍ਰਨੀਲਮਣਿਸਨ੍ਨਿਭਦੇਹਂ
ਵਂਦਨੀਯਮਸਕ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਮੁਨਿਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦੈਃ ।
ਲਂਬਮਾਨਤੁਲਸੀਵਨਮਾਲਂ
ਚਿਂਤਯਾਮਿ ਸਤਤਂ ਰਘੁਵੀਰਮ੍ ॥ 30

ਸਂਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਵਦਨਂ ਸਰਸੀਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਂ
ਮਾਣਿਕ੍ਯਕੁਂਡਲਧਰਂ ਮੁਕੁਟਾਭਿਰਾਮਮ੍ ।
ਚਾਂਪੇਯਗੌਰਵਸਨਂ ਸ਼ਰਚਾਪਹਸ੍ਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮਨਿਸ਼ਂ ਮਨਸਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ 31

ਮਾਤੁਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚਰਂਤਂ ਮਣਿਮਯਸ਼ਯਨੇ ਮਂਜੁਭੂਸ਼ਾਂਚਿਤਾਂਗਮ੍ ।
ਮਂਦਂ ਮਂਦਂ ਪਿਬਂਤਂ ਮੁਕੁਲ਼ਿਤਨਯਨਂ ਸ੍ਤਨ੍ਯਮਨ੍ਯਸ੍ਤਨਾਗ੍ਰਮ੍ ।
ਅਂਗੁਲ਼੍ਯਾਗ੍ਰੈਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂਤਂ ਸੁਖਪਰਵਸ਼ਯਾ ਸਸ੍ਮਿਤਾਲਿਂਗਿਤਾਂਗਮ੍ ।
ਗਾਢਂ ਗਾਢਂ ਜਨਨ੍ਯਾ ਕਲਯਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਮਾਮਕਂ ਰਾਮਬਾਲਮ੍ ॥ 32

ਰਾਮਾਭਿਰਾਮਂ ਨਯਨਾਭਿਰਾਮਂ
ਵਾਚਾਭਿਰਾਮਂ ਵਦਨਾਭਿਰਾਮਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਭਿਰਾਮਂ ਚ ਸਦਾਭਿਰਾਮਂ
ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਦਾਸ਼ਰਥਿਂ ਚ ਰਾਮਮ੍ ॥ 33

ਰਾਸ਼ਬ੍ਦੋਚ੍ਚਾਰਮਾਤ੍ਰੇਣ ਮੁਖਾਨ੍ਨਿਰ੍ਯਾਤਿ ਪਾਤਕਾਃ ।
ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਭੀਤ੍ਯਾ ਚ ਮਕਾਰਸ੍ਤੁ ਕਵਾਟਵਤ੍ ॥ 34

ਅਨਰ੍ਘਮਾਣਿਕ੍ਯਵਿਰਾਜਮਾਨ-
ਸ਼੍ਰੀਪਾਦੁਕਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ੋਭਨਾਭ੍ਯਾਮ੍ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦਾਰਕਵਂਦਿਤਾਭ੍ਯਾਂ
ਨਮੋ ਨਮੋ ਰਾਮਪਦਾਂਬੁਜਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ 35

ਚਲਤ੍ਕਨਕਕੁਂਡਲੋਲ੍ਲਸਿਤਦਿਵ੍ਯਗਂਡਸ੍ਥਲਂ
ਚਰਾਚਰਜਗਨ੍ਮਯਂ ਚਰਣਪਦ੍ਮਗਂਗਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਫਲਪ੍ਰਦਂ ਚਰਮਪੀਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਂ
ਚਿਦਂਸ਼ਮਖਿਲਾਸ੍ਪਦਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਂ ਚਿਂਤਯੇ ॥ 36

ਸਨਂਦਨਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਂ ਸਕਲਵਰ੍ਣਵੇਦਾਤ੍ਮਕਂ
ਸਮਸ੍ਤਨਿਗਮਾਗਮਸ੍ਫੁਰਿਤਤਤ੍ਤ੍ਵਸਿਂਹਾਸਨਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਬ੍ਜਜਾਦ੍ਯਮਰਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦਸਂਸੇਵਿਤਂ
ਸਮਸ਼੍ਟਿਪੁਰਵਲ੍ਲਭਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਂ ਚਿਂਤਯੇ ॥ 37

ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿ-ਕਾਲਵਿਲਸਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਕਂ
ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ਮਕਮਾਧਿਪਾਪਰਹਿਤਂ ਭੂਮ੍ਯਾਦਿਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ਼ਾਂਭਵ੍ਯਾਦਿਸਮਸ੍ਤਯੋਗਕੁਲਕਂ ਸਾਂਖ੍ਯਾਦਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਪਰਂ
ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਾਚ੍ਯਮਹਂ ਨਮਾਮਿ ਸਤਤਂ ਵ੍ਯੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਨਾਸ਼ਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ 38

ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਵਂਸ਼ਾਰ੍ਣਵਜਾਤਰਤ੍ਨਂ
ਸੀਤਾਂਗਨਾਯੌਵਨਭਾਗ੍ਯਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਵੈਕੁਂਠਰਤ੍ਨਂ ਮਮ ਭਾਗ੍ਯਰਤ੍ਨਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਤ੍ਨਂ ਸ਼ਿਰਸਾ ਨਮਾਮਿ ॥ 39

ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਨਂਦਨਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਪੂਜਿਤਂ
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਂ ਸਤ੍ਯਸਂਧਂ ਸਦਾ ।
ਰਾਘਵਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਂ
ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵੇਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥ 40

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਂ ਭਕ੍ਤਸਮਾਧਿਗਮ੍ਯਂ
ਚਿਂਤਾਹਰਂ ਚਿਂਤਿਤਕਾਮਧੇਨੁਮ੍ ।
ਸੂਰ੍ਯੇਂਦੁਕੋਟਿਦ੍ਯੁਤਿਭਾਸ੍ਵਰਂ ਤਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 41

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਜਨਕਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼੍ਵਰਸੁਤਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾਂਬੁਜਾਹਾਰਿਣਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਨੁਕੁਲਾਬ੍ਧਿਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਂ ਸ਼੍ਰੀਰਤ੍ਨਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸ੍ਥਲਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਾਦ੍ਯਮਰੌਘਰਤ੍ਨਮਕੁਟਾਲਂਕਾਰਪਾਦਾਂਬੁਜਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮਿਂਦ੍ਰਨੀਲਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ ॥ 42

ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਚਰਿਤਾਕਥਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਗੁਣਾਨੁਕੀਰ੍ਤਨਮ੍ ।
ਰਾਘਵੇਸ਼ ਤਵ ਪਾਦਸੇਵਨਂ
ਸਂਭਵਂਤੁ ਮਮ ਜਨ੍ਮਜਨ੍ਮਨਿ ॥ 43

ਅਜ੍ਞਾਨਸਂਭਵ-ਭਵਾਂਬੁਧਿਬਾਡਬਾਗ੍ਨਿ-
ਰਵ੍ਯਕ੍ਤਤਤ੍ਤ੍ਵਨਿਕਰਪ੍ਰਣਵਾਧਿਰੂਢਃ ।
ਸੀਤਾਸਮੇਤਮਨੁਜੇਨ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਂਤਰਾਲ਼ੇ
ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਯਾਣਸਮਯੇ ਮਮ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤੇ ॥ 44

ਰਾਮੋ ਮਤ੍ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਸਕਰੁਣਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸਾਦਰਂ
ਰਾਮੇਣਾਖਿਲਘੋਰਪਾਪਨਿਹਤੀ ਰਾਮਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਨ੍ਨਾਸ੍ਤਿ ਜਗਤ੍ਰਯੈਕਸੁਲਭੋ ਰਾਮਸ੍ਯ ਦਾਸੋ਽ਸ੍ਮ੍ਯਹਂ
ਰਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤਿਰਤੀਵ ਮੇ ਕੁਲਗੁਰੋ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵ ਮਾਮ੍ ॥ 45

ਵੈਦੇਹੀਸਹਿਤਂ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਤਲੇ ਹੈਮੇ ਮਹਾਮਂਟਪੇ ।
ਮਧ੍ਯੇਪੁਸ਼੍ਪਕਮਾਸਨੇ ਮਣਿਮਯੇ ਵੀਰਾਸਨੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਅਗ੍ਰੇ ਵਾਚਯਤਿ ਪ੍ਰਭਂਜਨਸੁਤੇ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮੁਨਿਭ੍ਯਃ ਪਰਮ੍ ।
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਂਤਂ ਭਰਤਾਦਿਭਿਃ ਪਰਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 46

ਵਾਮੇ ਭੂਮਿਸੁਤਾ ਪੁਰਸ੍ਤੁ ਹਨੁਮਾਨ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਸੁਤ-
ਸ਼੍ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨੋ ਭਰਤਸ਼੍ਚ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਦਲ਼ਯੋਰ੍ਵਾਯ੍ਵਾਦਿਕੋਣੇਸ਼੍ਵਪਿ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਸ਼੍ਚ ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ਼੍ਚ ਯੁਵਰਾਟ੍ ਤਾਰਾਸੁਤੋ ਜਾਂਬਵਾਨ੍
ਮਧ੍ਯੇ ਨੀਲਸਰੋਜਕੋਮਲਰੁਚਿਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 47

ਕੇਯੂਰਾਂਗਦਕਂਕਣੈਰ੍ਮਣਿਗਣੈਰ੍ਵੈਰੋਚਮਾਨਂ ਸਦਾ
ਰਾਕਾਪਰ੍ਵਣਿਚਂਦ੍ਰਕੋਟਿਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਛਤ੍ਰੇਣ ਵੈਰਾਜਿਤਮ੍ ।
ਹੇਮਸ੍ਤਂਭਸਹਸ੍ਰਸ਼ੋਡਸ਼ਯੁਤੇ ਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਮਂਡਪੇ
ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਭਰਤਾਦਿਭਿਃ ਪਰਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 48

ਸਾਕੇਤੇ ਸ਼ਰਦਿਂਦੁਕੁਂਦਧਵਲ਼ੇ ਸੌਘੇ ਮਹਾਮਂਟਪੇ ।
ਪਰ੍ਯਸ੍ਤਾਗਰੁਧੂਪਧੂਮਪਟਲੇ ਕਰ੍ਪੂਰਦੀਪੋਜ੍ਜ੍ਵਲੇ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਾਂਗਦਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਸਹਿਤਂ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਣਾ ਸੇਵਿਤਂ
ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 49

ਸ਼ਾਂਤਂ ਸ਼ਾਰਦਚਂਦ੍ਰਕੋਟਿਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਚਂਦ੍ਰਾਭਿਰਾਮਾਨਨਂ
ਚਂਦ੍ਰਾਰ੍ਕਾਗ੍ਨਿਵਿਕਾਸਿਕੁਂਡਲਧਰਂ ਚਂਦ੍ਰਾਵਤਂਸਸ੍ਤੁਤਮ੍ ।
ਵੀਣਾਪੁਸ੍ਤਕਸਾਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰਵਿਲਸਦ੍ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਮੁਦ੍ਰਾਕਰਂ
ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਭਰਤਾਦਿਭਿਃ ਪਰਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 50

ਰਾਮਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮਰ੍ਦਨਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਸ਼ਕ੍ਰਾਰਿਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨਂ
ਸੁਗ੍ਰੀਵੇਪ੍ਸਿਤਰਾਜ੍ਯਦਂ ਸੁਰਪਤੇਃ ਪੁਤ੍ਰਾਂਤਕਂ ਸ਼ਾਰ੍‍ਂਗਿਣਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭਯਪ੍ਰਦਂ ਭਯਹਰਂ ਪਾਪੌਘਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨਂ
ਸੀਤਾਸੇਵਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਯੁਗਲ਼ਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥ 51

ਕਂਦਰ੍ਪਾਯੁਤਕੋਟਿਕੋਟਿਤੁਲਿਤਂ ਕਾਲਾਂਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਕਂਬੁਗ੍ਰੀਵਮੁਦਾਰਕੌਸ੍ਤੁਭਧਰਂ ਕਰ੍ਣਾਵਤਂਸੋਤ੍ਪਲਮ੍ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖਂ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਯਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਸੀਤਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰਸਹਿਤਂ ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ ਭਜੇ ॥ 52

ਸਾਕੇਤੇ ਨਵਰਤ੍ਨਪਂਕ੍ਤਿਖਚਿਤੇ ਚਿਤ੍ਰਧ੍ਵਜਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ
ਵਾਸੇ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਯੇ ਦਲ਼ਾਸ਼੍ਟਲਲਿਤੇ ਪਦ੍ਮੇ ਵਿਮਾਨੋਤ੍ਤਮੇ ।
ਆਸੀਨਂ ਭਰਤਾਦਿਸੋਦਰਜਨੈਃ ਸ਼ਾਖਾਮ੍ਰੁਰੁਇਗੈਃ ਕਿਨ੍ਨਰੈਃ
ਦਿਕ੍ਪਾਲੈਰ੍ਮੁਨਿਪੁਂਗਵੈਰ੍ਨ੍ਰੁਰੁਇਪਗਣੈਸ੍ਸਂਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਭਜੇ ॥ 53

ਕਸ੍ਤੂਰੀਘਨਸਾਰਕੁਂਕੁਮਲਸਚ੍ਛ੍ਰੀਚਂਦਨਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਕਂਦਰ੍ਪਾਧਿਕਸੁਂਦਰਂ ਘਨਨਿਭਂ ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਵਂਸ਼ਧ੍ਵਜਮ੍ ।
ਕਲ਼੍ਯਾਣਾਂਭਰਵੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਕਮਲਯਾ ਯੁਕ੍ਤਂ ਕਲਾਵਲ੍ਲਭਂ
ਕਲ਼੍ਯਾਣਾਚਲਕਾਰ੍ਮੁਕਪ੍ਰਿਯਸਖਂ ਕਲ਼੍ਯਾਣਰਾਮਂ ਭਜੇ ॥ 54

ਮੁਕ੍ਤੇਰ੍ਮੂਲਂ ਮੁਨਿਵਰਹ੍ਰੁਰੁਇਦਾਨਂਦਕਂਦਂ ਮੁਕੁਂਦਂ
ਕੂਟਸ੍ਥਾਖ੍ਯਂ ਸਕਲਵਰਦਂ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਮ੍ ।
ਨਾਦਾਤੀਤਂ ਕਮਲਨਿਲਯਂ ਨਾਦਨਾਦਾਂਤਤਤ੍ਤ੍ਵਂ
ਨਾਦਾਤੀਤਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਹਿਤਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 55

ਤਾਰਾਕਾਰਂ ਨਿਖਿਲਨਿਲਯਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ
ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਾਚ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਰਹਿਤਂ ਵ੍ਯੋਮਮਂਗੁਸ਼੍ਠਮਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਾਖ੍ਯਂ ਸਗੁਣਮਗੁਣਵ੍ਯੋਮਰਂਧ੍ਰਾਂਤਰਸ੍ਥਂ
ਸੌਸ਼ੁਮ੍ਨਾਂਤਃ ਪ੍ਰਣਵਸਹਿਤਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 56

ਨਿਜਾਨਂਦਾਕਾਰਂ ਨਿਗਮਤੁਰਗਾਰਾਧਿਤਪਦਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਂਦਂ ਪਰਮਪਦਗਂ ਪਾਪਹਰਣਮ੍ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਪਾਰਾਵਾਰਂ ਪਰਮਪੁਰੁਸ਼ਂ ਪਦ੍ਮਨਿਲਯਂ
ਭਜੇ ਰਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਹਿਤਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਮਹਮ੍ ॥ 57

ਸਾਕੇਤੇ ਨਗਰੇ ਸਮਸ੍ਤਮਹਿਮਾਧਾਰੇ ਜਗਨ੍ਮੋਹਨੇ
ਰਤ੍ਨਸ੍ਤਂਭਸਹਸ੍ਰਮਂਟਪਮਹਾਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸਾਂਬੁਜੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਵਸਿਸ਼੍ਠਗੌਤਮਸ਼ੁਕਵ੍ਯਾਸਾਦਿਭਿਰ੍ਮੌਨਿਭਿਃ
ਧ੍ਯੇਯਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਲੋਕਪਾਲਸਹਿਤਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 58

ਰਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਿਰਾਮਂ ਰਵਿਸ਼ਸ਼ਿਨਯਨਂ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਦਿਵ੍ਯਂ ਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਪਾਣਿਂ ਸ਼ਰਮੁਖਸ਼ਰਧਿਂ ਚਾਰੁਕੋਡਂਡਹਸ੍ਤਮ੍ ।
ਕਾਲਂ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਂ ਰਿਪੁਕੁਲਦਹਨਂ ਵਿਘ੍ਨਵਿਚ੍ਛੇਦਦਕ੍ਸ਼ਂ
ਭੀਮਂ ਭੀਮਾਟ੍ਟਹਾਸਂ ਸਕਲਭਯਹਰਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 59

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਭੁਵਨੈਕਸੁਂਦਰਤਨੁਂ ਧਾਰਾਧਰਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਰਾਜੀਵਾਯਤਲੋਚਨਂ ਰਘੁਵਰਂ ਰਾਕੇਂਦੁਬਿਂਬਾਨਨਮ੍ ।
ਕੋਦਂਡਾਦਿਨਿਜਾਯੁਧਾਸ਼੍ਰਿਤਭੁਜੈਰ੍ਭ੍ਰਾਂਤਂ ਵਿਦੇਹਾਤ੍ਮਜਾ-
ਧੀਸ਼ਂ ਭਕ੍ਤਜਨਾਵਨਂ ਰਘੁਵਰਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ ॥ 60

ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਂਕਮੁਦਾਰਕੌਸ੍ਤੁਭਲਸਤ੍ਪੀਤਾਂਬਰਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਰਾਜਮਾਨਮਕੁਟਂ ਨੀਲਾਂਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਘਨਸਾਰਚਰ੍ਚਿਤਤਨੁਂ ਮਂਦਾਰਮਾਲਾਧਰਂ
ਕਂਦਰ੍ਪਾਯੁਤਸੁਂਦਰਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 61

ਸਦਾਨਂਦਦੇਵੇ ਸਹਸ੍ਰਾਰਪਦ੍ਮੇ
ਗਲਚ੍ਚਂਦ੍ਰਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਤੇ ।
ਸ੍ਥਿਤਂ ਰਾਮਮੂਰ੍ਤਿਂ ਨਿਸ਼ੇਵੇ ਨਿਸ਼ੇਵੇ-
਽ਨ੍ਯਦੈਵਂ ਨ ਸੇਵੇ ਨ ਸੇਵੇ ਨ ਸੇਵੇ ॥ 62

ਸੁਧਾਭਾਸਿਤਦ੍ਵੀਪਮਧ੍ਯੇ ਵਿਮਾਨੇ
ਸੁਪਰ੍ਵਾਲ਼ਿਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ਤਲ੍ਪੇ ।
ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਂ ਰਮਾਂਕਂ ਨਿਸ਼ੇਵੇ ਨਿਸ਼ੇਵੇ-
਽ਨ੍ਯਦੈਵਂ ਨ ਸੇਵੇ ਨ ਸੇਵੇ ਨ ਸੇਵੇ ॥ 63

ਚਿਦਂਸ਼ਂ ਸਮਾਨਂਦਮਾਨਂਦਕਂਦਂ
ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਖ੍ਯਰਂਧ੍ਰਾਂਤਰਾਲ਼ੇ ਚ ਹਂਸਮ੍ ।
ਸਚਕ੍ਰਂ ਸਸ਼ਂਖਂ ਸਪੀਤਾਂਬਰਾਂਕਂ
ਪਰਂਚਾਨ੍ਯਦੈਵਂ ਨ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ ॥ 64

ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਕੂਟੋਲ੍ਲਸਤ੍ਕਾਰਣਾਖ੍ਯਂ
ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਦਿਵ੍ਯਵੈਮਾਨਿਕੇ ਭੋਗਿਤਲ੍ਪੇ ।
ਪਰਂਧਾਮਮੂਰ੍ਤਿਂ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਂ ਨਿਸ਼ੇਵੇ
ਨਿਸ਼ੇਵੇ਽ਨ੍ਯਦੈਵਂ ਨ ਸੇਵੇ ਨ ਸੇਵੇ ॥ 65

ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ ਸੁਰਸੇਵਿਤਵ੍ਯਂ
ਰਤ੍ਨਾਂਕਿਤਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਪਾਦਪਦ੍ਮਮ੍ ।
ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਸ਼ਸ਼ਿਸੂਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 66

ਰਾਮਂ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਂ ਰਮਣੀਯਵੇਸ਼ਂ
ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਮਕੁਟਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਪੀਠਮ੍ ।
ਸੀਤਾਪਤਿਂ ਸੁਨਯਨਂ ਜਗਦੇਕਵੀਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮਨਿਸ਼ਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ 67

ਪਰਾਨਂਦਵਸ੍ਤੁਸ੍ਵਰੂਪਾਦਿਸਾਕ੍ਸ਼ਿਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਗਮ੍ਯਂ ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿਮੂਰ੍ਤਿਮ੍ ।
ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਮਿਤ੍ਰਾ਽ਪ੍ਰਿਯਾਰਾਧਿਤਾਂਘ੍ਰਿਂ
ਪਰਂਧਾਮਰੂਪਂ ਭਜੇ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 68

ਮਂਦਸ੍ਮਿਤਂ ਕੁਂਡਲਗਂਡਭਾਗਂ
ਪੀਤਾਂਬਰਂ ਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਂਗਮ੍ ।
ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਾਂਗਂ ਭੁਵਨੈਕਮਿਤ੍ਰਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 69

ਅਚਿਂਤ੍ਯਮਵ੍ਯਕ੍ਤਮਨਂਤਰੂਪ-
ਮਦ੍ਵੈਤਮਾਨਂਦਮਨਾਦਿਗਮ੍ਯਮ੍ ।
ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਖ੍ਯਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 70

ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਂ ਸੁਰਸੇਵਿਤਵ੍ਯਂ
ਪਦ੍ਮਾਲਯਾਨਂਦਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ।
ਗਂਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧਰਗੀਯਮਾਨਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 71

ਅਨਂਤਕੀਰ੍ਤਿਂ ਵਰਦਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ
ਪਦ੍ਮਾਸਨਂ ਸੇਵਕਪਾਰਿਜਾਤਮ੍ ।
ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਂ ਰਘੁਵੀਰਕੇਤੁਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 72

ਸੁਗ੍ਰੀਵਮਿਤ੍ਰਂ ਸੁਜਨਾਨੁਰੂਪਂ
ਲਂਕਾਹਰਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵਂਸ਼ਨਾਸ਼ਮ੍ ।
ਵੇਦਾਸ਼੍ਰਯਾਂਗਂ ਵਿਪੁਲਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 73

ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਪ੍ਰਣਤਰਕ੍ਸ਼ਾਯਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਯਸ੍ਯ ਵਿਭੀਸ਼ਣਃ ।
ਸਾਪਰਾਧਪ੍ਰਤੀਕਾਰਃ ਸ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋ ਗਤਿਰ੍ਮਮ ॥ 74

ਫਲਮੂਲਾਸ਼ਿਨੌ ਦਾਂਤੌ ਤਾਪਸੌ ਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣੌ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲਵਿਹਂਤਾਰੌ ਭ੍ਰਾਤਰੌ ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੌ ॥ 75

ਤਰੁਣੌ ਰੂਪਸਂਪਨ੍ਨੌ ਸੁਕੁਮਾਰੌ ਮਹਾਬਲੌ ।
ਪੁਂਡਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੌ ਚੀਰਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਜਿਨਾਂਬਰੌ ॥ 76

ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਯਨੇਂਦੁਂ ਦਸ਼ਰਥਮੁਖਾਰਵਿਂਦਮਾਰ੍ਤਾਂਡਮ੍ ।
ਸੀਤਾਮਾਨਸਹਂਸਂ ਰਾਮਂ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਂ ਵਂਦੇ ॥ 77

ਭਰ੍ਜਨਂ ਭਵਬੀਜਾਨਾਂ ਮਾਰ੍ਜਨਂ ਸੁਖਸਂਪਦਾਮ੍ ।
ਤਰ੍ਜਨਂ ਯਮਦੂਤਾਨਾਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿ ਕੀਰ੍ਤਨਮ੍ ॥ 78

ਨ ਜਾਨੇ ਜਾਨਕੀ ਜਾਨੇ ਰਾਮ ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਮਵੈਭਵਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਸ਼ਂਭੁਰ੍ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਰ੍ਵੇਤ੍ਤਿ ਵਾ ਨਵਾ ॥ 79

ਕਰਤਲਧ੍ਰੁਰੁਇਤਚਾਪਂ ਕਾਲਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਸਰਸਿਜਦਲ਼ਨੇਤ੍ਰਂ ਚਾਰੁਹਾਸਂ ਸੁਗਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਵਿਚਿਨੁਤਵਨਵਾਸਂ ਵਿਕ੍ਰਮੋਦਗ੍ਰਵੇਸ਼ਂ
ਪ੍ਰਣਮਤ ਰਘੁਨਾਥਂ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਮ੍ ॥ 80

ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮਕਰਕੁਂਡਲਦੀਪ੍ਤਚਾਰੁ-
ਗਂਡਸ੍ਥਲਂ ਮਣਿਕਿਰੀਟਵਿਰਾਜਮਾਨਮ੍ ।
ਪੀਤਾਂਬਰਂ ਜਲਦਨੀਲਮੁਦਾਰਕਾਂਤਿਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮਨਿਸ਼ਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ 81

ਰਤ੍ਨੋਲ੍ਲਸਜ੍ਜ੍ਵਲਿਤਕੁਂਡਲਗਂਡਭਾਗਂ
ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਤਿਲਕਸ਼ੋਭਿਤਫਾਲਭਾਗਮ੍ ।
ਕਰ੍ਣਾਂਤਦੀਰ੍ਘਨਯਨਂ ਕਰੁਣਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਮੁਖਮਾਤ੍ਮਨਿ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤਮ੍ ॥ 82

ਵੈਦੇਹੀਸਹਿਤਂ ਚ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਯੁਤਂ ਕੈਕੇਯਿਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ਵਿਤਂ
ਸੁਗ੍ਰੀਵਂ ਚ ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਨਿਲਸੁਤੌ ਨੀਲਂ ਨਲਂ ਸਾਂਗਦਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਵਸਿਸ਼੍ਠਗੌਤਮਭਰਦ੍ਵਾਜਾਦਿਕਾਨ੍ ਮਾਨਯਨ੍
ਰਾਮੋ ਮਾਰੁਤਿਸੇਵਿਤਃ ਸ੍ਮਰਤੁ ਮਾਂ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨੇ ॥ 83

ਸਕਲਗੁਣਨਿਧਾਨਂ ਯੋਗਿਭਿਸ੍ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਂ
ਭਜਿਤਸੁਰਵਿਮਾਨਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤੇਂਦ੍ਰਾਦਿਮਾਨਮ੍ ।
ਮਹਿਤਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਯਾਨਂ ਸੀਤਯਾ ਸ਼ੋਭਮਾਨਂ
ਸ੍ਮਰਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਭਾਨੁਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਮਾਭਿਰਾਮਮ੍ ॥ 84

ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕੁਮੁਦਚਂਦ੍ਰੋ ਦਾਨਵਾਂਭੋਜਚਂਦ੍ਰੋ
ਦੁਰਿਤਤਿਮਿਰਚਂਦ੍ਰੋ ਯੋਗਿਨਾਂ ਜ੍ਞਾਨਚਂਦ੍ਰਃ ।
ਪ੍ਰਣਤਨਯਨਚਂਦ੍ਰੋ ਮੈਥਿਲੀਨੇਤ੍ਰਚਂਦ੍ਰੋ
ਦਸ਼ਮੁਖਰਿਪੁਚਂਦ੍ਰਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਃ ॥ 85

ਯਨ੍ਨਾਮੈਵ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਯਨ੍ਨਾਮ ਵੇਦੈਸ੍ਸਮਂ
ਯਨ੍ਨਾਮਾਂਕਿਤਵਾਕ੍ਯ-ਮਾਸੁਰਬਲਸ੍ਤ੍ਰੀਗਰ੍ਭਵਿਚ੍ਛੇਦਨਮ੍ ।
ਯਨ੍ਨਾਮ ਸ਼੍ਵਪਚਾਰ੍ਯਭੇਦਰਹਿਤਂ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਤਨ੍ਨਾਮਾ਽ਲਘੁਰਾਮਰਾਮਰਮਣਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ॥ 86

ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰ ਰਘੁਪੁਂਗਵ ਰਾਮਭਦ੍ਰ
ਰਾਕੇਂਦੁਬਿਂਬਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਨਨ ਨੀਲਗਾਤ੍ਰ ।
ਰਾਮਾ਽ਭਿਰਾਮ ਰਘੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭਵ ਤ੍ਵਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 87

ਮਾਣਿਕ੍ਯਮਂਜੀਰਪਦਾਰਵਿਂਦਂ
ਰਾਮਾਰ੍ਕਸਂਫੁਲ੍ਲਮੁਖਾਰਵਿਂਦਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਭਯਪ੍ਰਾਪਿਕਰਾਰਵਿਂਦਾਂ
ਦੇਵੀਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵਵਲ੍ਲਭਾਂ ਤਾਮ੍ ॥ 88

ਜਯਤੁ ਵਿਜਯਕਾਰੀ ਜਾਨਕੀਮੋਦਕਾਰੀ
ਤਪਨਕੁਲਵਿਹਾਰੀ ਦਂਡਕਾਰਣ੍ਯਚਾਰੀ ।
ਦਸ਼ਵਦਨਕੁਠਾਰੀ ਦੈਤ੍ਯਵਿਚ੍ਛੇਦਕਾਰੀ
ਮਣਿਮਕੁਟਕਧਾਰੀ ਚਂਡਕੋਦਂਡਧਾਰੀ ॥ 89

ਰਾਮਃ ਪਿਤਾ ਰਘਵ ਏਵ ਮਾਤਾ
ਰਾਮਸ੍ਸੁਬਂਧੁਸ਼੍ਚ ਸਖਾ ਹਿਤਸ਼੍ਚ ।
ਰਾਮੋ ਗੁਰੁਰ੍ਮੇ ਪਰਮਂ ਚ ਦੈਵਂ
ਰਾਮਂ ਵਿਨਾ ਨਾ਽ਨ੍ਯਮਹਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ 90

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਪਿਤਾ ਚ ਮਾਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਚ ਬਂਧੁਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਗੁਰੁਸ਼੍ਚ ਗੋਸ਼੍ਠੀ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸਮਸ੍ਤਮੇਵ ॥ 91

ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਚਰਿਤਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਪਾਨਂ
ਸੋਮਪਾਨਸ਼ਤਕੋਟਿਸਮਾਨਮ੍ ।
ਸੋਮਪਾਨਸ਼ਤਕੋਟਿਭਿਰੀਯਾ-
ਜ੍ਜਨ੍ਮ ਨੈਤਿ ਰਘੁਨਾਯਕਨਾਮ੍ਨਾ ॥ 92

ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਯਾਸਿਂਧੋ ਰਾਵਣਾਰੇ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਕਮਲਾਸਕ੍ਤਿ-ਰ੍ਭਵੇਜ੍ਜਨ੍ਮਨਿ ਜਨ੍ਮਨਿ ॥ 93

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰੇਤਿ ਦਯਾਪਰੇਤਿ
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੇਤਿ ਭਵਬਂਧਨਮੋਚਨੇਤਿ ।
ਨਾਥੇਤਿ ਨਾਗਸ਼ਯਨੇਤਿ ਸਦਾ ਸ੍ਤੁਵਂਤਂ
ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਭੀਤਮਨਿਸ਼ਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਣਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਲ਼ੋ ॥ 94

ਅਯੋਧ੍ਯਾਨਾਥ ਰਾਜੇਂਦ੍ਰ ਸੀਤਾਕਾਂਤ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 95

ਹੇ ਰਾਮ ਹੇ ਰਮਣ ਹੇ ਜਗਦੇਕਵੀਰ
ਹੇ ਨਾਥ ਹੇ ਰਘੁਪਤੇ ਕਰੁਣਾਲਵਾਲ ।
ਹੇ ਜਾਨਕੀਰਮਣ ਹੇ ਜਗਦੇਕਬਂਧੋ
ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਦੀਨਮਨਿਸ਼ਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਣਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਘ੍ਨਮ੍ ॥ 96

ਜਾਨਾਤਿ ਰਾਮ ਤਵ ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਤਿਂ ਹਨੂਮਾਨ੍ ।
ਜਾਨਾਤਿ ਰਾਮ ਤਵ ਸਖ੍ਯਗਤਿਂ ਕਪੀਸ਼ਃ ।
ਜਾਨਾਤਿ ਰਾਮ ਤਵ ਯੁਦ੍ਧਗਤਿਂ ਦਸ਼ਾਸ੍ਯੋ ।
ਜਾਨਾਤਿ ਰਾਮ ਧਨਦਾਨੁਜ ਏਵ ਸਤ੍ਯਮ੍ ॥ 97

ਸੇਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰਵਣਸ਼ੁਭਕਰਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸੁਜ੍ਞਾਨਿਮਂਤ੍ਰਂ
ਸ੍ਤਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਨਰਕਦੁਰਿਤਦੁਰ੍ਵਾਰਨਿਰ੍ਘਾਤਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਭਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਭਜਤੁ ਭਜਤੁ ਸਂਸਾਰਨਿਸ੍ਤਾਰਮਂਤ੍ਰਂ
ਦਿਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਦਿਵਿ ਭੁਵਿ ਵਿਲਸਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ੈਕਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 98

ਨਿਖਿਲਨਿਲਯਮਂਤ੍ਰਂ ਨਿਤ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਾਖ੍ਯਮਂਤ੍ਰਂ
ਭਵਕੁਲਹਰਮਂਤ੍ਰਂ ਭੂਮਿਜਾਪ੍ਰਾਣਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਪਵਨਜਨੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਮੋਕ੍ਸ਼ਮਂਤ੍ਰਂ
ਪਸ਼ੁਪਤਿਨਿਜਮਂਤ੍ਰਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 99

ਪ੍ਰਣਵਨਿਲਯਮਂਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਾਣਨਿਰ੍ਵਾਣਮਂਤ੍ਰਂ
ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਪੁਰੁਸ਼ਮਂਤ੍ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਟਦੁਰਿਤਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਨਿਰ੍ਣਾਸ਼ਮਂਤ੍ਰਂ
ਰਘੁਪਤਿਨਿਜਮਂਤ੍ਰਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 100

ਦਸ਼ਰਥਸੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਦੈਤ੍ਯਸਂਹਾਰਮਂਤ੍ਰਂ
ਵਿਬੁਧਵਿਨੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਮੁਨਿਗਣਨੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਮੁਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗੈਕਮਂਤ੍ਰਂ
ਰਘੁਪਤਿਨਿਜਮਂਤ੍ਰਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 101

ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਭਯਾਪਹਵਿਸ਼੍ਵਮਂਤ੍ਰਂ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਜਨਸੇਵਿਤਸਿਦ੍ਧਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸਾਰਂਗਹਸ੍ਤਮੁਖਹਸ੍ਤਨਿਵਾਸਮਂਤ੍ਰਂ
ਕੈਵਲ੍ਯਮਂਤ੍ਰਮਨਿਸ਼ਂ ਭਜ ਰਾਮਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 102

ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਮਂਤ੍ਰਂ ਜਨ੍ਮਸਾਫਲ੍ਯਮਂਤ੍ਰਂ
ਜਨਨਮਰਣਭੇਦਕ੍ਲੇਸ਼ਵਿਚ੍ਛੇਦਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸਕਲਨਿਗਮਮਂਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੈਕਮਂਤ੍ਰਂ
ਰਘੁਪਤਿਨਿਜਮਂਤ੍ਰਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 103

ਜਗਤਿ ਵਿਸ਼ਦਮਂਤ੍ਰਂ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਮਂਤ੍ਰਂ
ਵਿਬੁਧਵਿਨੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਦਸ਼ਰਥਸੁਤਮਂਤ੍ਰਂ ਦੈਤ੍ਯਸਂਹਾਰਮਂਤ੍ਰਂ
ਰਘੁਪਤਿਨਿਜਮਂਤ੍ਰਂ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 104

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਯੋਗਿਮੁਨਿਪੂਜਿਤਸਿਦ੍ਧਮਂਤ੍ਰਂ
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਭਵਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਸਮੁਤ੍ਤਰਣੈਕਮਂਤ੍ਰਂ
ਵਂਦੇ ਮਹਾਭਯਹਰਂ ਰਘੁਰਾਮਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 105

ਸ਼ਤ੍ਰੁਚ੍ਛੇਦੈਕਮਂਤ੍ਰਂ ਸਰਸਮੁਪਨਿਸ਼ਦ੍ਵਾਕ੍ਯਸਂਪੂਜ੍ਯਮਂਤ੍ਰਂ
ਸਂਸਾਰੋਤ੍ਤਾਰਮਂਤ੍ਰਂ ਸਮੁਚਿਤਸਮਯੇ ਸਂਗਨਿਰ੍ਯਾਣਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈਕਮਂਤ੍ਰਂ ਵ੍ਯਸਨਭੁਜਗਸਂਦਸ਼੍ਟਸਂਤ੍ਰਾਣਮਂਤ੍ਰਂ
ਜਿਹ੍ਵੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਜਪ ਜਪ ਸਫਲਂ ਜਨ੍ਮਸਾਫਲ੍ਯਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 106

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਨਿਰੁਪਮਮਧਿਕਂ ਨੀਤਿਸੁਜ੍ਞਾਨਮਂਤ੍ਰਂ
ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਸਦਮਲਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯੇ ਸਰ੍ਵਦਾਰੋਗ੍ਯਮਂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਸੁਲਲਿਤਸੁਮਨਸ੍ਸੌਖ੍ਯਸੌਭਾਗ੍ਯਮਂਤ੍ਰਂ
ਪਠ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮਂਤ੍ਰਂ ਪਵਨਜਵਰਦਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਮਂਤ੍ਰਮ੍ ॥ 107

ਵ੍ਯਾਮੋਹਪ੍ਰਸ਼ਮੌਸ਼ਧਂ ਮੁਨਿਮਨੋਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਪ੍ਰਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ੍ਯੌਸ਼ਧਂ
ਦੈਤ੍ਯੋਨ੍ਮੂਲਕਰੌਸ਼ਧਂ ਭਵਭਯਪ੍ਰਧ੍ਵਂਸਨੈਕੌਸ਼ਧਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਂਦਕਰੌਸ਼ਧਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ ਸਂਜੀਵਨੈਕੌਸ਼ਧਂ
ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਕਰੌਸ਼ਧਂ ਪਿਬ ਮਨਃ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮੌਸ਼ਧਮ੍ ॥ 108

ਸਕਲਭੁਵਨਰਤ੍ਨਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਰਤ੍ਨਂ
ਸਮਰਵਿਜਯਰਤ੍ਨਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਦਸ਼ਮੁਖਹਰਰਤ੍ਨਂ ਦਾਨਵਾਰਾਤਿਰਤ੍ਨਂ
ਰਘੁਕੁਲਨ੍ਰੁਰੁਇਪਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 109

ਸਕਲਭੁਵਨਰਤ੍ਨਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਰਤ੍ਨਂ
ਸਕਲਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਰਤ੍ਨਂ ਸੂਰ੍ਯਬਿਂਬਾਂਤਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਵਿਮਲਸੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤਰਤ੍ਨਂ ਵੇਦਵੇਦਾਂਤਰਤ੍ਨਂ
ਪੁਰਹਰਜਪਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 110

ਨਿਗਮਸ਼ਿਖਰਰਤ੍ਨਂ ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਂਦਰਤ੍ਨਂ
ਨਿਰੁਪਮਗੁਣਰਤ੍ਨਂ ਨਾਦਨਾਦਾਂਤਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਦਸ਼ਰਥਕੁਲਰਤ੍ਨਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਂਤਸ੍ਸ੍ਥਰਤ੍ਨਂ
ਪਸ਼ੁਪਤਿਜਪਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 111

ਸ਼ਤਮਖਸੁਤਰਤ੍ਨਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਂਤਸ੍ਸ੍ਥਰਤ੍ਨਂ
ਮੁਨਿਜਨਜਪਰਤ੍ਨਂ ਮੁਖ੍ਯਵੈਕੁਂਠਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਨਿਰੁਪਮਗੁਣਰਤ੍ਨਂ ਨੀਰਜਾਂਤਸ੍ਸ੍ਥਰਤ੍ਨਂ
ਪਰਮਪਦਵਿਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 112

ਸਕਲਸੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤਰਤ੍ਨਂ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਰਤ੍ਨਂ
ਸ਼ਮਦਮਗੁਣਰਤ੍ਨਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਨਂਦਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਯਨਿਲਯਰਤ੍ਨਂ ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਟਦ੍ਯੋਤਿਰਤ੍ਨਂ
ਪਰਮਪਦਵਿਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 113

ਨਿਗਮਸ਼ਿਖਰਰਤ੍ਨਂ ਨਿਤ੍ਯਮਾਸ਼ਾਸ੍ਯਰਤ੍ਨਂ
ਜਨਨੁਤਨ੍ਰੁਰੁਇਪਰਤ੍ਨਂ ਜਾਨਕੀਰੂਪਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਭੁਵਨਵਲਯਰਤ੍ਨਂ ਭੂਭੁਜਾਮੇਕਰਤ੍ਨਂ
ਰਘੁਕੁਲਵਰਰਤ੍ਨਂ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਰਾਮਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 114

ਵਿਸ਼ਾਲਨੇਤ੍ਰਂ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਗਾਤ੍ਰਂ
ਸੀਤਾਕਲਤ੍ਰਂ ਸੁਰਵੈਰਿਜੈਤ੍ਰਮ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਪਾਤ੍ਰਂ ਜਗਤਃ ਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਤ੍ਨਂ ਪ੍ਰਣਤੋ਽ਸ੍ਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ 115

ਹੇ ਗੋਪਾਲਕ ਹੇ ਦਯਾਜਲਨਿਧੇ ਹੇ ਸਦ੍ਗੁਣਾਂਭੋਨਿਧੇ
ਹੇ ਦੈਤ੍ਯਾਂਤਕ ਹੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣਦਯਾਪਰੀਣ ਹੇ ਭੂਪਤੇ ।
ਹੇ ਵੈਦੇਹਸੁਤਾਮਨੋਜਵਿਹ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਹੇ ਕੋਟਿਮਾਰਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ
ਹੇ ਨਵ੍ਯਾਂਬੁਜਨੇਤ੍ਰ ਪਾਲਯ ਪਰਂ ਜਾਨਾਮਿ ਨ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨਾ ॥ 116

ਯਸ੍ਯ ਕਿਂਚਿਦਪਿ ਨੋ ਹਰਣੀਯਂ
ਕਰ੍ਮ ਕਿਂਚਿਦਪਿ ਨੋ ਚਰਣੀਯਮ੍ ।
ਰਾਮਨਾਮ ਚ ਸਦਾ ਸ੍ਮਰਣੀਯਂ
ਲੀਲਯਾ ਭਵਜਲਂ ਤਰਣੀਯਮ੍ ॥ 117

ਦਸ਼ਰਥਸੁਤਮੀਸ਼ਂ ਦਂਡਕਾਰਣ੍ਯਵਾਸਂ
ਸ਼ਤਮਖਮਣਿਨੀਲਂ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਲੋਲਮ੍ ।
ਸਕਲਭੁਵਨਮੋਹਂ ਸਨ੍ਨੁਤਾਂਭੋਦਦੇਹਂ
ਬਹੁਲ਼ਨੁਤਸਮੁਦ੍ਰਂ ਭਾਵਯੇ ਰਾਮਭਦ੍ਰਮ੍ ॥ 118

ਵਿਸ਼ਾਲਨੇਤ੍ਰਂ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਗਾਤ੍ਰਂ
ਸੀਤਾਕਲ਼ਤ੍ਰਂ ਸੁਰਵੈਰਿਜੈਤ੍ਰਮ੍ ।
ਜਗਤ੍ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਤਂਤ੍ਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ 119

ਜਯ ਜਯ ਰਘੁਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖਾਂਭੋਜਭਾਨੋ
ਜਯ ਜਯ ਰਘੁਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦਂਭੋਜਨੇਤ੍ਰ ।
ਜਯ ਜਯ ਰਘੁਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਭ੍ਯਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰਿ
ਜਯ ਜਯ ਰਘੁਵਰ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਕਾਰੁਣ੍ਯਸਿਂਧੋ ॥ 120

ਮਂਦਾਰਮੂਲੇ ਮਣਿਪੀਠਸਂਸ੍ਥਂ
ਸੁਧਾਪ੍ਲੁਤਂ ਦਿਵ੍ਯਵਿਰਾਟ੍ਸ੍ਵਰੂਪਮ੍ ।
ਸਬਿਂਦੁਨਾਦਾਂਤਕਲਾਂਤਤੁਰ੍ਯ-
ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਭਜੇ਽ਹਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ 121

ਨਾਦਂ ਨਾਦਵਿਨੀਲਚਿਤ੍ਤਪਵਨਂ ਨਾਦਾਂਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਿਯਂ
ਨਾਮਾਕਾਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਂ ਨਵਘਨਸ਼੍ਯਾਮਾਂਗਨਾਦਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਨਾਦਾਂਭੋਜਮਰਂਦਮਤ੍ਤਵਿਲਸਦ੍ਭ੍ਰੁਰੁਇਂਗਂ ਮਦਾਂਤਸ੍ਸ੍ਥਿਤਂ
ਨਾਦਾਂਤਧ੍ਰੁਰੁਇਵਮਂਡਲਾਬ੍ਜਰੁਚਿਰਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 122

ਨਾਨਾਭੂਤਹ੍ਰੁਰੁਇਦਬ੍ਜਪਦ੍ਮਨਿਲਯਂ ਨਾਮੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਵਿਤ੍ਰਿਤਤ੍ਰਿਭੁਵਨਂ ਨਾਰਾਯਣਾਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
ਨਾਦਾਂਤੇਂਦੁਗਲ਼ਤ੍ਸੁਧਾਪ੍ਲੁਤਤਨੁਂ ਨਾਨਾਤ੍ਮਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਕਮ੍ ।
ਨਾਨਾਕੋਟਿਯੁਗਾਂਤਭਾਨੁਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 123

ਵੇਦ੍ਯਂ ਵੇਦਗੁਰੁਂ ਵਿਰਿਂਚਿਜਨਕਂ ਵੇਦਾਂਤਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸ੍ਫੁਰ-
ਦ੍ਵੇਦਂ ਵੇਦਕਲਾਪਮੂਲਮਹਿਮਾਧਾਰਾਂਤਕਂਦਾਂਕੁਰਮ੍ ।
ਵੇਦਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਸਮਾਨਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਯਨਂ ਵੇਦਾਂਤਵੇਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ
ਵੇਦਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਂਕਜਮਹਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 124

ਮਜ੍ਜੀਵਂ ਮਦਨੁਗ੍ਰਹਂ ਮਦਧਿਪਂ ਮਦ੍ਭਾਵਨਂ ਮਤ੍ਸੁਖਂ
ਮਤ੍ਤਾਤਂ ਮਮ ਸਦ੍ਗੁਰੁਂ ਮਮ ਵਰਂ ਮੋਹਾਂਧਵਿਚ੍ਛੇਦਨਮ੍ ।
ਮਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਮਦਨੇਕਬਾਂਧਵਜਨਂ ਮਜ੍ਜੀਵਨਂ ਮਨ੍ਨਿਧਿਂ
ਮਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਮਮ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਸੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 125

ਨਿਤ੍ਯਂ ਨੀਰਜਲੋਚਨਂ ਨਿਰੁਪਮਂ ਨੀਵਾਰਸ਼ੂਕੋਪਮਂ
ਨਿਰ੍ਭੇਦਾਨੁਭਵਂ ਨਿਰਂਤਰਗੁਣਂ ਨੀਲਾਂਗਰਾਗੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਂ ਨਿਗਮਾਗਮਾਰ੍ਚਿਤਪਦਂ ਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ
ਨਿਸ਼੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਿਖਿਲਂ ਨਿਰਂਜਨਪਦਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 126

ਧ੍ਯਾਯੇ ਤ੍ਵਾਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਂਬੁਜੇ ਰਘੁਪਤਿਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਦੀਪਾਂਕੁਰਂ
ਹਂਸੋਹਂਸਪਰਂਪਰਾਦਿਮਹਿਮਾਧਾਰਂ ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤਾਂਭੋਜਗਦਾਬ੍ਜਚਕ੍ਰਮਤੁਲਂ ਪੀਤਾਂਬਰਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਂ ਮਣਿਨਿਭਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 127

ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਮਨਂਤਮਚ੍ਯੁਤਮਜਂ ਚਾਵ੍ਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਤਤ੍ਪਰਂ
ਕੂਟਸ੍ਥਾਦਿਸਮਸ੍ਤਸਾਕ੍ਸ਼ਿਮਨਘਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਵਿਰਾਟ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਦਮ੍ ।
ਵੇਦ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਯਂ ਸ੍ਵਲੀਨਭੁਵਨਸ੍ਵਾਰਾਜ੍ਯਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਂ
ਪੂਰ੍ਣਂ ਪੂਰ੍ਣਤਰਂ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 128

ਰਾਮਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵਂਸ਼ਨਾਸ਼ਨਕਰਂ ਰਾਕੇਂਦੁਬਿਂਬਾਨਨਂ
ਰਕ੍ਸ਼ੋਰਿਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਵਰ੍ਧਨਕਰਂ ਰਕ੍ਤਾਧਰਂ ਰਾਘਵਮ੍ ।
ਰਾਧਾਯਾਤ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨਂ ਰਵਿਨਿਭਂ ਰਮ੍ਯਂ ਰਮਾਨਾਯਕਂ
ਰਂਧ੍ਰਾਂਤਰ੍ਗਤਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨਮਹਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 129

ਓਤਪ੍ਰੋਤਸਮਸ੍ਤਵਸ੍ਤੁਨਿਚਯਂ ਓਂਕਾਰਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਂ
ਓਂਕਾਰਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਂ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਹਿਤਂ ਓਂਕਾਰਕਂਦਾਂਕੁਰਮ੍ ।
ਓਂਕਾਰਸ੍ਫੁਟਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਪਰਿਤਂ ਓਘਤ੍ਰਯਾਰਾਧਿਤਮ੍
ਓਂਕਾਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਸਿਂਹਪੀਠਨਿਲਯਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 130

ਸਾਕੇਤੇ ਨਗਰੇ ਸਮਸ੍ਤਸੁਖਦੇ ਹਰ੍ਮ੍ਯੇ਽ਬ੍ਜਕੋਟਿਦ੍ਯੁਤੇ
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਗ੍ਰਹਪਂਕ੍ਤਿਲਗ੍ਨਸ਼ਿਖਰੇ ਚਾਂਤਰ੍ਯਪਂਕੇਰੁਹੇ ।
ਵਾਲ੍ਮੀਕਾਤ੍ਰਿਪਰਾਸ਼ਰਾਦਿਮੁਨਿਭਿਸ੍ਸਂਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ ਸ੍ਥਿਤਂ
ਸੀਤਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵਾਮਭਾਗਮਨਿਸ਼ਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 131

ਵੈਕੁਂਠੇ ਨਗਰੇ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਤਲੇ ਚਾਨਂਦਵਪ੍ਰਾਂਤਰੇ
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਸ੍ਫੁਟਪਟੁਪ੍ਰਾਕਾਰਸਂਵੇਸ਼੍ਟਿਤੇ ।
ਸੌਧੇਂਦੂਪਲਸ਼ੇਸ਼ਤਲ੍ਪਲਲਿਤੇ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਚ੍ਛਾਦਿਤੇ
ਪਰ੍ਯਂਕੇ ਸ਼ਯਨਂ ਰਮਾਦਿਸਹਿਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਤਾਰਕਮ੍ ॥ 132

ਵਂਦੇ ਰਾਮਮਨਾਦਿਪੂਰੁਸ਼ਮਜਂ ਵਂਦੇ ਰਮਾਨਾਯਕਂ
ਵਂਦੇ ਹਾਰਿਕਿਰੀਟਕੁਂਡਲਧਰਂ ਵਂਦੇ ਸੁਨੀਲਦ੍ਯੁਤਿਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਚਾਪਕਲਂਬਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕਰਂ ਵਂਦੇ ਜਗਨ੍ਮਂਗਲ਼ਂ
ਵਂਦੇ ਪਂਕ੍ਤਿਰਥਾਤ੍ਮਜਂ ਮਮ ਗੁਰੁਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 133

ਵਂਦੇ ਸ਼ੌਨਕਗੌਤਮਾਦ੍ਯਭਿਨੁਤਂ ਵਂਦੇ ਘਨਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਵਂਦੇ ਤਾਰਕਪੀਠਮਧ੍ਯਨਿਲਯਂ ਵਂਦੇ ਜਗਨ੍ਨਾਯਕਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਭਕ੍ਤਜਨੌਘਦੇਵਿਵਟਪਂ ਵਂਦੇ ਧਨੁਰ੍ਵਲ੍ਲਭਂ
ਵਂਦੇ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸੀਤਿਵਾਕ੍ਯਜਨਕਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 134

ਵਂਦੇ ਸੂਰ੍ਯਸ਼ਸ਼ਾਂਕਲੋਚਨਯੁਗਂ ਵਂਦੇ ਜਗਤ੍ਪਾਵਨਂ
ਵਂਦੇ ਪਤ੍ਰਸਹਸ੍ਰਪਦ੍ਮਨਿਲਯਂ ਵਂਦੇ ਪੁਰਾਰਿਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵਂਸ਼ਨਾਸ਼ਨਕਰਂ ਵਂਦੇ ਸੁਧਾਸ਼ੀਤਲਂ
ਵਂਦੇ ਦੇਵਕਪੀਂਦ੍ਰਕੋਟਿਵਿਨੁਤਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 135

ਵਂਦੇ ਸਾਗਰਗਰ੍ਵਭਂਗਵਿਸ਼ਿਖਂ ਵਂਦੇ ਜਗਜ੍ਜੀਵਨਂ
ਵਂਦੇ ਕੌਸ਼ਿਕਯਾਗਰਕ੍ਸ਼ਣਕਰਂ ਵਂਦੇ ਗੁਰੁਣਾਂ ਗੁਰੁਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਬਾਣਸ਼ਰਾਸਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕਰਂ ਵਂਦੇ ਜਟਾਵਲ੍ਕਲਂ
ਵਂਦੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਭੂਮਿਜਾਨ੍ਵਿਤਮਹਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 136

ਵਂਦੇ ਪਾਂਡਰਪੁਂਡਰੀਕਨਯਨਂ ਵਂਦੇ਽ਬ੍ਜਬਿਂਬਾਨਨਂ
ਵਂਦੇ ਕਂਬੁਗਲ਼ਂ ਕਰਾਬ੍ਜਯੁਗਲ਼ਂ ਵਂਦੇ ਲਲਾਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਪੀਤਦੁਕੂਲਮਂਬੁਦਨਿਭਂ ਵਂਦੇ ਜਗਨ੍ਮੋਹਨਂ
ਵਂਦੇ ਕਾਰਣਮਾਨੁਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤਨੁਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 137

ਵਂਦੇ ਨੀਲਸਰੋਜਕੋਮਲਰੁਚਿਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਵਂਦਿਤਂ
ਵਂਦੇ ਸੂਰ੍ਯਕੁਲਾਬ੍ਧਿਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਂ ਵਂਦੇ ਸੁਰਾਰਾਧਿਤਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਪਾਤਕਪਂਚਕਪ੍ਰਹਰਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਤ੍ਕਾਰਣਂ
ਵਂਦੇ ਵਿਂਸ਼ਤਿਪਂਚਤਤ੍ਤ੍ਵਰਹਿਤਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 138

ਵਂਦੇ ਸਾਧਕਵਰ੍ਗਕਲ੍ਪਕਤਰੁਂ ਵਂਦੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ
ਵਂਦੇ ਨਾਦਲਯਾਂਤਰਸ੍ਥਲਗਤਂ ਵਂਦੇ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਾਤ੍ਮਕਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਰਾਗਵਿਹੀਨਚਿਤ੍ਤਸੁਲਭਂ ਵਂਦੇ ਸਭਾਨਾਯਕਂ
ਵਂਦੇ ਪੂਰ੍ਣਦਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਰ੍ਣਵਮਹਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 139

ਵਂਦੇ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਤਤ੍ਤ੍ਵਮੁਦ੍ਰਿਤਤਨੁਂ ਵਂਦੇ ਸੁਧਾਦਾਯਕਂ
ਵਂਦੇ ਚਾਰੁਚਤੁਰ੍ਭੁਜਂ ਮਣਿਨਿਭਂ ਵਂਦੇ ਸ਼ਡਬ੍ਜਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਵਂਦੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਿਪੀਲਿਕਾਦਿਨਿਲਯਂ ਵਂਦੇ ਵਿਰਾਟ੍ਵਿਗ੍ਰਹਂ
ਵਂਦੇ ਪਨ੍ਨਗਤਲ੍ਪਸ਼ਾਯਿਨਮਹਂ ਵਂਦੇ ਸਦਾ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 140

ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ ਮੁਨਿਸਿਦ੍ਧਸੇਵ੍ਯਂ
ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਪਾਦਪਦ੍ਮਮ੍ ।
ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਸ਼ਸ਼ਿਸੂਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 141

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਭਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਸਦ੍ਗੁਰੂਣਾਂ
ਪਾਦਾਰਵਿਂਦਂ ਭਜਤਾਂ ਨਰਾਣਾਮ੍ ।
ਆਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਨਂਤਕੀਰ੍ਤਿ-
ਰਂਤੇ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਦਮਸ੍ਤਿ ਸਤ੍ਯਮ੍ ॥ 142

ਦਸ਼ਰਥਵਰਪੁਤ੍ਰਂ ਜਾਨਕੀਸਤ੍ਕਲ਼ਤ੍ਰਂ
ਦਸ਼ਮੁਖਹਰਦਕ੍ਸ਼ਂ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਕਰਧ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ਰਚਾਪਂ ਚਾਰੁਮੁਕ੍ਤਾਕਲਾਪਂ
ਰਘੁਕੁਲਨ੍ਰੁਰੁਇਵਰੇਣ੍ਯਂ ਰਾਮਮੀਡੇ ਸ਼ਰਣ੍ਯਮ੍ ॥ 143

ਦਸ਼ਮੁਖਗਜਸਿਂਹਂ ਦੈਤ੍ਯਗਰ੍ਵਾਤਿਰਂਹਂ
ਕਦਨਭਯਦਹਸ੍ਤਂ ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ ।
ਮਣਿਖਚਿਤਕਿਰੀਟਂ ਮਂਜੁਲਾਲਾਪਵਾਟਂ
ਦਸ਼ਰਥਕੁਲਚਂਦ੍ਰਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ਽ਹਮ੍ ॥ 144

ਰਾਮਂ ਰਕ੍ਤਸਰੋਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਮਮਲਂ ਲਂਕਾਧਿਨਾਥਾਂਤਕਂ
ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਯਨੋਤ੍ਸੁਕਂ ਰਘੁਵਰਂ ਨਾਗੇਂਦ੍ਰਤਲ੍ਪਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਵੈਦੇਹੀਕੁਚਕੁਂਭਕੁਂਕੁਮਰਜੋਲਂਕਾਰਹਾਰਂ ਹਰਿਂ
ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 145

ਰਾਮਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮਰ੍ਦਨਂ ਰਘੁਵਰਂ ਦੈਤੇਯਭਿਧ੍ਵਂਸਿਨਂ
ਸੁਗ੍ਰੀਵੇਪ੍ਸਿਤਰਾਜ੍ਯਦਂ ਸੁਰਪਤੇਰ੍ਭੀਤ੍ਯਂਤਕਂ ਸ਼ਾਰ੍‍ਂਗਿਣਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭਯਪ੍ਰਦਂ ਭਯਹਰਂ ਪਾਪੌਘਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨਂ
ਸਾਮੀਰਿਸ੍ਤੁਤਪਾਦਪਦ੍ਮਯੁਗਲ਼ਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 146

ਯਤ੍ਪਾਦਾਂਬੁਜਰੇਣੁਨਾ ਮੁਨਿਸਤੀ ਮੁਕ੍ਤਿਂਗਤਾ ਯਨ੍ਮਹਃ
ਪੁਣ੍ਯਂ ਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਂ ਤ੍ਰਿਜਗਤਾਂ ਭਾਤਿ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਪਾਵਨਮ੍ ।
ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਰਾਘਵਮਪ੍ਰਮੇਯਮਮਲਂ ਪੂਰ੍ਣੇਂਦੁਮਂਦਸ੍ਮਿਤਂ
ਤਂ ਰਾਮਂ ਸਰਸੀਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਮਮਲਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 147

ਵੈਦੇਹੀਕੁਚਮਂਡਲਾਗ੍ਰ-ਵਿਲਸਨ੍ਮਾਣਿਕ੍ਯਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜਂ
ਚਂਚਤ੍ਕਂਕਣਹਾਰਨੂਪੁਰ-ਲਸਤ੍ਕੇਯੂਰਹਾਰਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਮਣਿਕੁਂਡਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਮਹਾਭੂਸ਼ਾਸਹਸ੍ਰਾਨ੍ਵਿਤਂ
ਵੀਰਸ਼੍ਰੀਰਘੁਪੁਂਗਵਂ ਗੁਣਨਿਧਿਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 148

ਵੈਦੇਹੀਕੁਚਮਂਡਲੋਪਰਿ-ਲਸਨ੍ਮਾਣਿਕ੍ਯਹਾਰਾਵਲ਼ੀ-
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਂ ਨਵਨੀਤਕੋਮਲਰੁਚਿਂ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ।
ਕਂਦਰ੍ਪਾਯੁਤਕੋਟਿਸੁਂਦਰਤਨੁਂ ਪੂਰ੍ਣੇਂਦੁਬਿਂਬਾਨਨਂ
ਕੌਸਲ੍ਯਾਕੁਲਭੂਸ਼ਣਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 149

ਦਿਵ੍ਯਾਰਣ੍ਯਯਤੀਂਦ੍ਰਨਾਮਨਗਰੇ ਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਮਂਟਪੇ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਸ੍ਤਂਭਸਹਸ੍ਰਸ਼ੋਡਸ਼ਯੁਤੇ ਮਂਦਾਰਮੂਲਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਨਿਰ੍ਮਲਮਹਾਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ
ਸੀਤਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸੇਵਿਤਂ ਰਘੁਪਤਿਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 150

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਂ ਕਪੀਂਦ੍ਰਹਰਣਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਾਂਨਿਧਿਂ
ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਂਭੋਧਿਸੁਤਾਮੁਖਾਬ੍ਜਮਧੁਪਂ ਕਲ੍ਯਾਣਸਂਪਨ੍ਨਿਧਿਮ੍ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਨਯਨੋਤ੍ਸੁਕਂ ਕਪਿਵਰਤ੍ਰਾਣਂ ਮਹਾਪੌਰੁਸ਼ਂ
ਕੌਮਾਰਪ੍ਰਿਯਮਰ੍ਕਕੋਟਿਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 151

ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਕੋਟਿਦਿਵਾਕਰਦ੍ਯੁਤਿਨਿਭਂ ਸ਼੍ਰੀਕੌਸ੍ਤੁਭਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ
ਯੋਗੀਂਦ੍ਰੈਸ੍ਸਨਕਾਦਿਭਿਃ ਪਰਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਕੈਲਾਸਨਾਥਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਰਤ੍ਨਕਿਰੀਟਕੁਂਡਲਧਰਂ ਗ੍ਰੈਵੇਯਹਾਰਾਨ੍ਵਿਤਂ
ਵੈਦੇਹੀਕੁਚਸਨ੍ਨਿਵਾਸਮਨਿਸ਼ਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 152

ਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਲਮਂਬੁਜਾਤਨਯਨਂ ਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸ੍ਥਲਂ
ਬਾਹੁਦ੍ਵਂਦ੍ਵਵਿਰਾਜਿਤਂ ਸੁਵਦਨਂ ਸ਼ੋਣਾਂਘ੍ਰਿਪਂਕੇਰੁਹਮ੍ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਭੂਸ਼ਣਯੁਤਂ ਕੋਦਂਡਬਾਣਾਂਕਿਤਂ
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾ਽ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਸੁਂਦਰਤਨੁਂ ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 153

ਵੈਦੇਹੀਯੁਤਵਾਮਭਾਗਮਤੁਲਂ ਵਂਦਾਰੁਮਂਦਾਰਕਂ
ਵਂਦੇ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤਕੀਰ੍ਤਿਵਾਸਿਤਤਰੁਚ੍ਛਾਯਾਨੁਕਾਰਿਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਵੈਦੇਹੀਕੁਚਕੁਂਕੁਮਾਂਕਿਤਮਹੋਰਸ੍ਕਂ ਮਹਾਭੂਸ਼ਣਂ
ਵੇਦਾਂਤੈਰੁਪਗੀਯਮਾਨਮਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸੀਤਾਸਮੇਤਂ ਭਜੇ ॥ 154

ਦੇਵਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰਣੇਨ ਭੁਵਨੇ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ਽ਵਤਾਰਂ ਧ੍ਰੁਵਂ
ਰਾਮਂ ਕੌਸ਼ਿਕਯਜ੍ਞਵਿਘ੍ਨਦਲਨਂ ਤਤ੍ਤਾਟਕਾਸਂਹਰਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਗੌਤਮਪਤ੍ਨਿਸ਼ਾਪਦਲਨਸ਼੍ਰੀਪਾਦਰੇਣੁਂ ਸ਼ੁਭਂ
ਸ਼ਂਭੋਰੁਤ੍ਕਟਚਾਪਖਂਡਨਮਹਾਸਤ੍ਵਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ 155

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਨਵਰਤ੍ਨਕੁਂਡਲਧਰਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਕ੍ਸ਼ਾਮਣਿਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਚ ਸਹਸ੍ਰਭਾਨੁਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰੋਦਯਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਸ਼੍ਰੁਤਕੀਰ੍ਤਿਮਾਕਰਮਹਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਂ ਰਘੁਨਂਦਨਂ ਭਯਹਰਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਭਜੇ ॥ 156

ਰਾਮਮਿਂਦੀਵਰਸ਼੍ਯਾਮਂ ਰਾਜੀਵਾਯਤਲੋਚਨਮ੍ ।
ਜ੍ਯਾਘੋਸ਼ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਰਾਤਿਂ ਜਾਨਕੀਰਮਣਂ ਭਜੇ ॥ 157

ਦੀਰ੍ਘਬਾਹੁਮਰਵਿਂਦਲੋਚਨਂ
ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਮਨਾਥਰਕ੍ਸ਼ਕਮ੍ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸਕਲਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣੇ
ਦੈਵਤਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਂ ਭਜੇ ॥ 158

ਪ੍ਰਾਤਸ੍ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਮੁਖਾਰਵਿਂਦਂ
ਮਂਦਸ੍ਮਿਤਂ ਮਧੁਰਭਾਸ਼ਿ ਵਿਸ਼ਾਲਫਾਲਮ੍ ।
ਕਰ੍ਣਾਵਲਂਬਿਚਲਕੁਂਡਲਗਂਡਭਾਗਂ
ਕਰ੍ਣਾਂਤਦੀਰ੍ਘਨਯਨਂ ਨਯਨਾਭਿਰਾਮਮ੍ ॥ 159

ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਭਜਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਕਰਾਰਵਿਂਦਂ
ਰਕ੍ਸ਼ੋਗਣਾਯ ਭਯਦਂ ਵਰਦਂ ਨਿਜੇਭ੍ਯਃ ।
ਯਦ੍ਰਾਜਸਂਸਦਿ ਵਿਭਿਦ੍ਯ ਮਹੇਸ਼ਚਾਪਂ
ਸੀਤਾਕਰਗ੍ਰਹਣਮਂਗਲ਼ਮਾਪ ਸਦ੍ਯਃ ॥ 160

ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਮਾਮਿ ਰਘੁਨਾਥਪਦਾਰਵਿਂਦਂ
ਪਦ੍ਮਾਂਕੁਸ਼ਾਦਿਸ਼ੁਭਰੇਖਸ਼ੁਭਾਵਹਂ ਚ ।
ਯੋਗੀਂਦ੍ਰਮਾਨਸਮਧੁਵ੍ਰਤਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ
ਸ਼ਾਪਾਪਹਂ ਸਪਦਿ ਗੌਤਮਧਰ੍ਮਪਤ੍ਨ੍ਯਾਃ ॥ 161

ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਵਦਾਮਿ ਵਚਸਾ ਰਘੁਨਾਥਨਾਮ
ਵਾਗ੍ਦੋਸ਼ਹਾਰਿ ਸਕਲਂ ਕਲੁਸ਼ਂ ਨਿਹਂਤ੍ਰੁਰੁਇ ।
ਯਤ੍ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸ੍ਵਪਤਿਨਾ ਸਹ ਭੋਕ੍ਤੁਕਾਮਾ
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਸਹਸ੍ਰਹਰਿਨਾਮਸਮਂ ਜਜਾਪ ॥ 162

ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ਼੍ਰਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਨੁਤਂ ਰਘੁਨਾਥਮੂਰ੍ਤਿਂ
ਨੀਲਾਂਬੁਦੋਤ੍ਪਲਸਿਤੇਤਰਰਤ੍ਨਨੀਲਾਮ੍ ।
ਆਮੁਕ੍ਤਮੌਕ੍ਤਿਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਢ੍ਯਾਂ
ਧ੍ਯੇਯਾਂ ਸਮਸ੍ਤਮੁਨਿਭਿਰ੍ਨਿਜਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਮੁਖ੍ਯੈਃ ॥ 163

ਰਘੁਕੁਲਵਰਨਾਥੋ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ
ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਵਚਨਵਿਧਾਤਾ ਕੀਸ਼ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾਤਾ ।
ਪ੍ਰਤਿਨਿਸ਼ਿਚਰਨਾਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ
ਵਿਹਿਤਭੁਵਨਰਕ੍ਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਪਦ੍ਮਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਃ ॥ 164

ਕੁਵਲਯਦਲ਼ਨੀਲਃ ਪੀਤਵਾਸਾਃ ਸ੍ਮਿਤਾਸ੍ਯੋ
ਵਿਵਿਧਰੁਚਿਰਭੂਸ਼ਾਭੂਸ਼ਿਤੋ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਃ ।
ਦਸ਼ਰਥਕੁਲਨਾਥੋ ਜਾਨਕੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥੋ
ਨਿਵਸਤੁ ਮਮ ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਃ ॥ 165

ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਰਾਮੋ ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭੋ਽ਯਂ
ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਰਾਮਸ਼੍ਚਂਦ੍ਰਚੂਡਾਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰਿਃ ।
ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਵਾਣੀਨਾਥਨਾਥਃ ਪਰਾਤ੍ਮਾ
ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਰਾਮੋ਽ਨਾਥਨਾਥਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਲ਼ੁਃ ॥ 166

ਵਦਤੁ ਵਦਤੁ ਵਾਣੀ ਰਾਮਰਾਮੇਤਿ ਨਿਤ੍ਯਂ
ਜਯਤੁ ਜਯਤੁ ਚਿਤ੍ਤਂ ਰਾਮਪਾਦਾਰਵਿਂਦਮ੍ ।
ਨਮਤੁ ਨਮਤੁ ਦੇਹਂ ਸਂਤਤਂ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ
ਨ ਭਵਤੁ ਮਮ ਪਾਪਂ ਜਨ੍ਮਜਨ੍ਮਾਂਤਰੇਸ਼ੁ ॥ 167

ਆਨਂਦਰੂਪਂ ਵਰਦਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ
ਸਿਂਹੇਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸੇਵਕਪਾਰਿਜਾਤਮ੍ ।
ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਾਂਗਂ ਭੁਵਨੈਕਮਿਤ੍ਰਂ
ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਰਾਘਵਰਾਮਚਂਦ੍ਰਮ੍ ॥ 168

ਲਂਕਾਵਿਰਾਮਂ ਰਣਰਂਗਭੀਮਂ
ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਮਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਂ ਕਰੁਣਾਪ੍ਰਪੂਰ੍ਤਿਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 169

ਸੁਗ੍ਰੀਵਮਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ
ਸੀਤਾਕਲ਼ਤ੍ਰਂ ਨਵਹੇਮਸੂਤ੍ਰਮ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਪਾਤ੍ਰਂ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰਂ ਸ਼ਿਰਸਾ ਨਮਾਮਿ ॥ 170

ਸ਼੍ਰੀਰਾਘਵੇਤਿ ਰਮਣੇਤਿ ਰਘੂਦ੍ਵਹੇਤਿ
ਰਾਮੇਤਿ ਰਾਵਣਹਰੇਤਿ ਰਮਾਧਵੇਤਿ ।
ਸਾਕੇਤਨਾਥਸੁਮੁਖੇਤਿ ਚ ਸੁਵ੍ਰਤੇਤਿ
ਵਾਣੀ ਸਦਾ ਵਦਤੁ ਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇਤਿ ॥ 171

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਮਂਤ੍ਰਬੀਜਂ
ਸਂਜੀਵਨਂ ਚੇਨ੍ਮਨਸਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਮ੍ ।
ਹਾਲਾਹਲਂ ਵਾ ਪ੍ਰਲ਼ਯਾਨਲਂ ਵਾ
ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋਰ੍ਮੁਖਂ ਵਾ ਵਿਤਥੀਕਰੋਤਿ ॥ 172

ਕਿਂ ਯੋਗਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੈਃ ਕਿਮਸ਼ੇਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾ
ਕਿਂ ਯਾਗਗਂਗਾਦਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੀਰ੍ਥੈਃ ।
ਕਿਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਸਂਚਰੇਣ
ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨਚੇਤ੍ਤੇ ਰਘੁਵਂਸ਼ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ ॥ 173

ਇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਸ਼੍ਲਥਸਂਧਿਜਰ੍ਝਰਂ
ਪਤਤ੍ਯਵਸ਼੍ਯਂ ਪਰਿਣਾਮਪੇਸ਼ਲਮ੍ ।
ਕਿਮੌਸ਼ਥਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛਸਿ ਮੂਢ ਦੁਰ੍ਮਤੇ
ਨਿਰਾਮਯਂ ਰਾਮਕਥਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਪਿਬ ॥ 174

ਹੇ ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯ ਹੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਲ਼ੋ
ਹੇ ਭਕ੍ਤਲੋਕੈਕਸ਼ਰਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਪੁਨੀਹਿ ਮਾਂ ਤ੍ਵਚ੍ਚਰਣਾਰਵਿਂਦਂ
ਜਗਤ੍ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮਾ਽ਸ੍ਤੁ ॥ 175

ਨੀਲਾਭ੍ਰਦੇਹ ਨਿਖਿਲੇਸ਼ ਜਗਨ੍ਨਿਵਾਸ
ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰ ਰਮਣੀਯਗੁਣਾਭਿਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਦਾਮ ਦੈਤ੍ਯਕੁਲਮਰ੍ਦਨ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਪਦ੍ਮਮਨਿਸ਼ਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ 176

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਕਰੁਣਾਕਰ ਦੀਨਬਂਧੋ
ਸੀਤਾਸਮੇਤ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜ ਰਾਘਵੇਸ਼ ।
ਪਾਪਾਰ੍ਤਿਭਂਜਨ ਭਯਾਤੁਰਦੀਨਬਂਧੋ
ਪਾਪਾਂਬੁਧੌ ਪਤਿਤਮੁਦ੍ਧਰ ਮਾਮਨਾਥਮ੍ ॥ 177

ਇਂਦੀਵਰਦਲ਼ਸ਼੍ਯਾਮ-ਮਿਂਦੁਕੋਟਿਨਿਭਾਨਨਮ੍ ।
ਕਂਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਂ ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਰਘੁਨਂਦਨਮ੍ ॥ 175

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬੋਧੇਂਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕਰ੍ਣਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *