ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಧೃಮಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂಚಲದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೇಸರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತೀಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *