ஶ்ரீ ஆம்ஜனேய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவலீ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ |

ஓம் மஹாவீராய னமஃ |

ஓம் ஹனுமதே னமஃ |

ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ |

ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ |

ஓம் ஸீதாதேவிமுத்ராப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ |

ஓம் ஸர்வமாயாவிபம்ஜனாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வபம்தவிமோக்த்ரே னமஃ |

ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் பரவித்யாபரிஹாராய னமஃ |

ஓம் பரஶௌர்யவினாஶனாய னமஃ |

ஓம் பரமம்த்ரனிராகர்த்ரே னமஃ |

ஓம் பரயம்த்ரப்ரபேதகாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே னமஃ |

ஓம் பீமஸேனஸஹாயக்றுதே னமஃ |

ஓம் ஸர்வதுஃகஹராய னமஃ |

ஓம் ஸர்வலோகசாரிணே னமஃ |

ஓம் மனோஜவாய னமஃ |

ஓம் பாரிஜாதத்றுமமூலஸ்தாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபவதே னமஃ |

ஓம் ஸர்வதம்த்ர ஸ்வரூபிணே னமஃ |

ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய னமஃ |

ஓம் கபீஶ்வராய னமஃ |

ஓம் மஹாகாயாய னமஃ |

ஓம் ஸர்வரோகஹராய னமஃ |

ஓம் ப்ரபவே னமஃ |

ஓம் பலஸித்திகராய னமஃ |

ஓம் ஸர்வவித்யாஸம்பத்ப்ரதாயகாய னமஃ |

ஓம் கபிஸேனானாயகாய னமஃ || ௩0 ||

ஓம் பவிஷ்யச்சதுரானனாய னமஃ |

ஓம் குமாரப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ |

ஓம் ரத்னகும்டலதீப்திமதே னமஃ |

ஓம் சம்சலத்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்ஜ்வலாய னமஃ |

ஓம் கம்தர்வவித்யாதத்த்வஜ்ஞாய னமஃ |

ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய னமஃ |

ஓம் காராக்றுஹவிமோக்த்ரே னமஃ |

ஓம் ஶ்றும்கலாபம்தமோசகாய னமஃ |

ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய னமஃ |

ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ || ௪0 ||

ஓம் ராமதூதாய னமஃ |

ஓம் ப்ரதாபவதே னமஃ |

ஓம் வானராய னமஃ |

ஓம் கேஸரீபுத்ராய னமஃ |

ஓம் ஸீதாஶோகனிவாரணாய னமஃ |

ஓம் அம்ஜனாகர்பஸம்பூதாய னமஃ |

ஓம் பாலார்கஸத்றுஶானனாய னமஃ |

ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய னமஃ |

ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய னமஃ |

ஓம் லக்ஷ்மணப்ராணதாத்ரே னமஃ || ௫0 ||

ஓம் வஜ்ரகாயாய னமஃ |

ஓம் மஹாத்யுதயே னமஃ |

ஓம் சிரம்ஜீவினே னமஃ |

ஓம் ராமபக்தாய னமஃ |

ஓம் தைத்யகார்யவிகாதகாய னமஃ |

ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே னமஃ |

ஓம் காம்சனாபாய னமஃ |

ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ |

ஓம் மஹாதபஸே னமஃ |

ஓம் லம்கிணீபம்ஜனாய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ |

ஓம் ஸிம்ஹிகாப்ராணபம்ஜனாய னமஃ |

ஓம் கம்தமாதனஶைலஸ்தாய னமஃ |

ஓம் லம்காபுரவிதாஹகாய னமஃ |

ஓம் ஸுக்ரீவஸசிவாய னமஃ |

ஓம் தீராய னமஃ |

ஓம் ஶூராய னமஃ |

ஓம் தைத்யகுலாம்தகாய னமஃ |

ஓம் ஸுரார்சிதாய னமஃ |

ஓம் மஹாதேஜஸே னமஃ || ௭0 ||

ஓம் ராமசூடாமணிப்ரதாய னமஃ |

ஓம் காமரூபிணே னமஃ |

ஓம் பிம்கலாக்ஷாய னமஃ |

ஓம் வார்திமைனாகபூஜிதாய னமஃ |

ஓம் கபலீக்றுதமார்தாம்டமம்டலாய னமஃ |

ஓம் விஜிதேம்த்ரியாய னமஃ |

ஓம் ராமஸுக்ரீவஸம்தாத்ரே னமஃ |

ஓம் மஹிராவணமர்தனாய னமஃ |

ஓம் ஸ்படிகாபாய னமஃ |

ஓம் வாகதீஶாய னமஃ || ௮0 ||

ஓம் னவவ்யாக்றுதீபம்டிதாய னமஃ |

ஓம் சதுர்பாஹவே னமஃ |

ஓம் தீனபம்தவே னமஃ |

ஓம் மஹாத்மனே னமஃ |

ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ |

ஓம் ஸம்ஜீவனனகாஹர்த்ரே னமஃ |

ஓம் ஶுசயே னமஃ |

ஓம் வாக்மினே னமஃ |

ஓம் த்றுடவ்ரதாய னமஃ |

ஓம் காலனேமிப்ரமதனாய னமஃ || ௯0 ||

ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாய னமஃ |

ஓம் தாம்தாய னமஃ |

ஓம் ஶாம்தாய னமஃ |

ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே னமஃ |

ஓம் ஶதகம்ட மதாபஹ்றுதே னமஃ |

ஓம் யோகினே னமஃ |

ஓம் ராமகதாலோலாய னமஃ |

ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய னமஃ |

ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய னமஃ |

ஓம் வஜ்ரனகாய னமஃ || ௧00 ||

ஓம் ருத்ரவீர்யஸமுத்பவாய னமஃ |

ஓம் இம்த்ரஜித்ப்ரஹிதாமோக ப்ரஹ்மாஸ்த்ரவினிவாரகாய னமஃ |

ஓம் பார்தத்வஜாக்ரஸம்வாஸினே னமஃ |

ஓம் ஶரபம்ஜரபேதகாய னமஃ |

ஓம் தஶபாஹவே னமஃ |

ஓம் லோகபூஜ்யாய னமஃ |

ஓம் ஜாம்பவத்ப்ரீதிவர்தனாய னமஃ |

ஓம் ஸீதாஸமேதஶ்ரீராம பாதஸேவா துரம்தராய னமஃ || ௧0௮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *