శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః |

ఓం మహావీరాయ నమః |

ఓం హనుమతే నమః |

ఓం మారుతాత్మజాయ నమః |

ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః |

ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమః |

ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః |

ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః |

ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః |

ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమః |

ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమః |

ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమః |

ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమః |

ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః |

ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః |

ఓం సర్వదుఃఖహరాయ నమః |

ఓం సర్వలోకచారిణే నమః |

ఓం మనోజవాయ నమః |

ఓం పారిజాతధృమమూలస్థాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః |

ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః |

ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః |

ఓం కపీశ్వరాయ నమః |

ఓం మహాకాయాయ నమః |

ఓం సర్వరోగహరాయ నమః |

ఓం ప్రభవే నమః |

ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః |

ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకాయ నమః |

ఓం కపిసేనానాయకాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం భవిష్యచ్చతురాననాయ నమః |

ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమః |

ఓం రత్నకుండలదీప్తిమతే నమః |

ఓం చంచలద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్జ్వలాయ నమః |

ఓం గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞాయ నమః |

ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః |

ఓం కారాగృహవిమోక్త్రే నమః |

ఓం శృంఖలాబంధమోచకాయ నమః |

ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః |

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం రామదూతాయ నమః |

ఓం ప్రతాపవతే నమః |

ఓం వానరాయ నమః |

ఓం కేసరీపుత్రాయ నమః |

ఓం సీతాశోకనివారణాయ నమః |

ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమః |

ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమః |

ఓం విభీషణ ప్రియకరాయ నమః |

ఓం దశగ్రీవ కులాంతకాయ నమః |

ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః || ౫౦ ||

ఓం వజ్రకాయాయ నమః |

ఓం మహాద్యుతయే నమః |

ఓం చిరంజీవినే నమః |

ఓం రామభక్తాయ నమః |

ఓం దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమః |

ఓం అక్షహంత్రే నమః |

ఓం కాంచనాభాయ నమః |

ఓం పంచవక్త్రాయ నమః |

ఓం మహాతపసే నమః |

ఓం లంకిణీభంజనాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం శ్రీమతే నమః |

ఓం సింహికాప్రాణభంజనాయ నమః |

ఓం గంధమాదనశైలస్థాయ నమః |

ఓం లంకాపురవిదాహకాయ నమః |

ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమః |

ఓం ధీరాయ నమః |

ఓం శూరాయ నమః |

ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః |

ఓం సురార్చితాయ నమః |

ఓం మహాతేజసే నమః || ౭౦ ||

ఓం రామచూడామణిప్రదాయ నమః |

ఓం కామరూపిణే నమః |

ఓం పింగలాక్షాయ నమః |

ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమః |

ఓం కబలీకృతమార్తాండమండలాయ నమః |

ఓం విజితేంద్రియాయ నమః |

ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమః |

ఓం మహిరావణమర్దనాయ నమః |

ఓం స్ఫటికాభాయ నమః |

ఓం వాగధీశాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం నవవ్యాకృతీపండితాయ నమః |

ఓం చతుర్బాహవే నమః |

ఓం దీనబంధవే నమః |

ఓం మహాత్మనే నమః |

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |

ఓం సంజీవననగాహర్త్రే నమః |

ఓం శుచయే నమః |

ఓం వాగ్మినే నమః |

ఓం దృఢవ్రతాయ నమః |

ఓం కాలనేమిప్రమథనాయ నమః || ౯౦ ||

ఓం హరిమర్కట మర్కటాయ నమః |

ఓం దాంతాయ నమః |

ఓం శాంతాయ నమః |

ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |

ఓం శతకంఠ మదాపహృతే నమః |

ఓం యోగినే నమః |

ఓం రామకథాలోలాయ నమః |

ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః |

ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః |

ఓం వజ్రనఖాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమః |

ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘ బ్రహ్మాస్త్రవినివారకాయ నమః |

ఓం పార్థధ్వజాగ్రసంవాసినే నమః |

ఓం శరపంజరభేదకాయ నమః |

ఓం దశబాహవే నమః |

ఓం లోకపూజ్యాయ నమః |

ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః |

ఓం సీతాసమేతశ్రీరామ పాదసేవా దురంధరాయ నమః || ౧౦౮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *