శివ ఆరతీ | Shiv Aarti Lyrics In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

సర్వేశం పరమేశం శ్రీపార్వతీశం వందేఽహం విశ్వేశం శ్రీపన్నగేశమ్ ।

శ్రీసాంబం శంభుం శివం త్రైలోక్యపూజ్యం వందేఽహం త్రైనేత్రం శ్రీకంఠమీశమ్ ॥ 1॥

భస్మాంబరధరమీశం సురపారిజాతం బిల్వార్చితపదయుగలం సోమం సోమేశమ్ ।

జగదాలయపరిశోభితదేవం పరమాత్మం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 2॥

కైలాసప్రియవాసం కరుణాకరమీశం కాత్యాయనీవిలసితప్రియవామభాగమ్ ।

ప్రణవార్చితమాత్మార్చితం సంసేవితరూపం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 3॥

మన్మథనిజమదదహనం దాక్షాయనీశం నిర్గుణగుణసంభరితం కైవల్యపురుషమ్ ।

భక్తానుగ్రహవిగ్రహమానందజైకం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 4॥

సురగంగాసంప్లావితపావననిజశిఖరం సమభూషితశశిబింబం జటాధరం దేవమ్ ।

నిరతోజ్జ్వలదావానలనయనఫాలభాగం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 5॥

శశిసూర్యనేత్రద్వయమారాధ్యపురుషం సురకిన్నరపన్నగమయమీశం సంకాశమ్ ।

శరవణభవసంపూజితనిజపాదపద్మం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 6॥

శ్రీశైలపురవాసం ఈశం మల్లీశం శ్రీకాలహస్తీశం స్వర్ణముఖీవాసమ్ ।

కాంచీపురమీశం శ్రీకామాక్షీతేజం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 7॥

త్రిపురాంతకమీశం అరుణాచలేశం దక్షిణామూర్తిం గురుం లోకపూజ్యమ్ ।

చిదంబరపురవాసం పంచలింగమూర్తిం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 8॥

జ్యోతిర్మయశుభలింగం సంఖ్యాత్రయనాట్యం త్రయీవేద్యమాద్యం పంచాననమీశమ్ ।

వేదాద్భుతగాత్రం వేదార్ణవజనితం వేదాగ్రం విశ్వాగ్రం శ్రీవిశ్వనాథమ్ ॥ 9॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *