ஶ்ரீ ஶனி சாலீஸா | Shiv Aarti In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஸர்வேஶம் பரமேஶம் ஶ்ரீபார்வதீஶம் வன்தே³ஹம் விஶ்வேஶம் ஶ்ரீபன்னகே³ஶம் ।

ஶ்ரீஸாம்ப³ம் ஶம்பு⁴ம் ஶிவம் த்ரைலோக்யபூஜ்யம் வன்தே³ஹம் த்ரைனேத்ரம் ஶ்ரீகண்ட²மீஶம் ॥ 1॥

ப⁴ஸ்மாம்ப³ரத⁴ரமீஶம் ஸுரபாரிஜாதம் பி³ல்வார்சிதபத³யுக³லம் ஸோமம் ஸோமேஶம் ।

ஜக³தா³லயபரிஶோபி⁴ததே³வம் பரமாத்மம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 2॥

கைலாஸப்ரியவாஸம் கருணாகரமீஶம் காத்யாயனீவிலஸிதப்ரியவாமபா⁴க³ம் ।

ப்ரணவார்சிதமாத்மார்சிதம் ஸம்ஸேவிதரூபம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 3॥

மன்மத²னிஜமத³த³ஹனம் தா³க்ஷாயனீஶம் நிர்கு³ணகு³ணஸம்ப⁴ரிதம் கைவல்யபுருஷம் ।

ப⁴க்தானுக்³ரஹவிக்³ரஹமானந்தஜ³ைகம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 4॥

ஸுரக³ங்கா³ஸம்ப்லாவிதபாவனநிஜஶிக²ரம் ஸமபூ⁴ஷிதஶஶிபி³ம்ப³ம் ஜடாத⁴ரம் தே³வம் ।

நிரதோஜ்ஜ்வலதா³வானலனயனபா²லபா⁴க³ம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 5॥

ஶஶிஸூர்யனேத்ரத்³வயமாராத்⁴யபுருஷம் ஸுரகின்னரபன்னக³மயமீஶம் ஸங்காஶம் ।

ஶரவணப⁴வஸம்பூஜிதனிஜபாத³பத்³மம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 6॥

ஶ்ரீஶைலபுரவாஸம் ஈஶம் மல்லீஶம் ஶ்ரீகாலஹஸ்தீஶம் ஸ்வர்ணமுகீ²வாஸம் ।

காஞ்சீபுரமீஶம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீதேஜம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 7॥

த்ரிபுரான்தகமீஶம் அருணாசலேஶம் த³க்ஷிணாமூர்திம் கு³ரும் லோகபூஜ்யம் ।

சித³ம்ப³ரபுரவாஸம் பஞ்சலிங்க³மூர்திம் வன்தே³ஹம் ஶிவஶங்கரமீஶம் தே³வேஶம் ॥ 8॥

ஜ்யோதிர்மயஶுப⁴லிங்க³ம் ஸங்க்²யாத்ரயனாட்யம் த்ரயீவேத்³யமாத்³யம் பஞ்சானநமீஶம் ।

வேதா³த்³பு⁴தகா³த்ரம் வேதா³ர்ணவஜனிதம் வேதா³க்³ரம் விஶ்வாக்³ரம் ஶ்ரீவிஶ்வனாத²ம் ॥ 9॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *