ശിവ ആരതീ | Shiv Aarti lyrics In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സര്വേശം പരമേശം ശ്രീപാര്വതീശം വംദേഽഹം വിശ്വേശം ശ്രീപന്നഗേശമ് ।

ശ്രീസാംബം ശംഭും ശിവം ത്രൈലോക്യപൂജ്യം വംദേഽഹം ത്രൈനേത്രം ശ്രീകംഠമീശമ് ॥ 1॥

ഭസ്മാംബരധരമീശം സുരപാരിജാതം ബില്വാര്ചിതപദയുഗലം സോമം സോമേശമ് ।

ജഗദാലയപരിശോഭിതദേവം പരമാത്മം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 2॥

കൈലാസപ്രിയവാസം കരുണാകരമീശം കാത്യായനീവിലസിതപ്രിയവാമഭാഗമ് ।

പ്രണവാര്ചിതമാത്മാര്ചിതം സംസേവിതരൂപം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 3॥

മന്മഥനിജമദദഹനം ദാക്ഷായനീശം നിര്ഗുണഗുണസംഭരിതം കൈവല്യപുരുഷമ് ।

ഭക്താനുഗ്രഹവിഗ്രഹമാനംദജൈകം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 4॥

സുരഗംഗാസംപ്ലാവിതപാവനനിജശിഖരം സമഭൂഷിതശശിബിംബം ജടാധരം ദേവമ് ।

നിരതോജ്ജ്വലദാവാനലനയനഫാലഭാഗം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 5॥

ശശിസൂര്യനേത്രദ്വയമാരാധ്യപുരുഷം സുരകിന്നരപന്നഗമയമീശം സംകാശമ് ।

ശരവണഭവസംപൂജിതനിജപാദപദ്മം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 6॥

ശ്രീശൈലപുരവാസം ഈശം മല്ലീശം ശ്രീകാലഹസ്തീശം സ്വര്ണമുഖീവാസമ് ।

കാംചീപുരമീശം ശ്രീകാമാക്ഷീതേജം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 7॥

ത്രിപുരാംതകമീശം അരുണാചലേശം ദക്ഷിണാമൂര്തിം ഗുരും ലോകപൂജ്യമ് ।

ചിദംബരപുരവാസം പംചലിംഗമൂര്തിം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 8॥

ജ്യോതിര്മയശുഭലിംഗം സംഖ്യാത്രയനാട്യം ത്രയീവേദ്യമാദ്യം പംചാനനമീശമ് ।

വേദാദ്ഭുതഗാത്രം വേദാര്ണവജനിതം വേദാഗ്രം വിശ്വാഗ്രം ശ്രീവിശ്വനാഥമ് ॥ 9॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *