അര്ധ നാരീശ്വര അഷ്ടകമ് | Ardhnarishwar Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ചാംപേയഗൌരാര്ധശരീരകായൈ
കര്പൂരഗൌരാര്ധശരീരകായ ।
ധമ്മില്ലകായൈ ച ജടാധരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 1 ॥

കസ്തൂരികാകുംകുമചര്ചിതായൈ
ചിതാരജഃപുംജ വിചര്ചിതായ ।
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 2 ॥

ഝണത്ക്വണത്കംകണനൂപുരായൈ
പാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായ ।
ഹേമാംഗദായൈ ഭുജഗാംഗദായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 3 ॥

വിശാലനീലോത്പലലോചനായൈ
വികാസിപംകേരുഹലോചനായ ।
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 4 ॥

മംദാരമാലാകലിതാലകായൈ
കപാലമാലാംകിതകംധരായ ।
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 5 ॥

അംഭോധരശ്യാമലകുംതലായൈ
തടിത്പ്രഭാതാമ്രജടാധരായ ।
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 6 ॥

പ്രപംചസൃഷ്ട്യുന്മുഖലാസ്യകായൈ
സമസ്തസംഹാരകതാംഡവായ ।
ജഗജ്ജനന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 7 ॥

പ്രദീപ്തരത്നോജ്ജ്വലകുംഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാപന്നഗഭൂഷണായ ।
ശിവാന്വിതായൈ ച ശിവാന്വിതായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 8 ॥

ഏതത്പഠേദഷ്ടകമിഷ്ടദം യോ
ഭക്ത്യാ സ മാന്യോ ഭുവി ദീര്ഘജീവീ ।
പ്രാപ്നോതി സൌഭാഗ്യമനംതകാലം
ഭൂയാത്സദാ തസ്യ സമസ്തസിദ്ധിഃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *