ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಪ್ರದ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧೌಮ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀ ಶ್ರೀಕಾಂತಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ಅನಂತೋ ಮಾಧವೋ ಜೇತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 1 ॥

ಸುರವರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರರಾಜಾನುಜಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಹರಿರ್ಹತಾರಿರ್ವಿಶ್ವೇಶಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಂಭುರವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೀರೋ ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಭಾಸ್ಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತಾಽಮರೇಶ್ವರಃ ॥ 3 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರಹರಿರ್ನೀರಜಾಕ್ಷೋ ನರಪ್ರಿಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಃ ॥ 4 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಗೋವಿಂದೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಘನಾಶನಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕಾಂತಃ ಕಾಳೀಯೋರಗಮರ್ದನಃ ॥ 6 ॥

ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಃ ಕಾಂತೋ ನಂದಸೂನುರರಿಂದಮಃ ॥ 7 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಶೌರಿರ್ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾನುಜಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಮನೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 8 ॥

ಪೂತಃ ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಆದಿಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 9 ॥

ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪಾವನಃ ಪವನೋ ವಿಭುಃ ।
ಚಂದ್ರಶ್ಛಂದೋಮಯೋ ರಾಮಃ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿತಾರಕಃ ॥ 10 ॥

ಆದಿತೇಯೋಽಚ್ಯುತೋ ಭಾನುಃ ಶಂಕರಶ್ಶಿವ ಊರ್ಜಿತಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 11 ॥

ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕೋಽಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಮ್ ।
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ವಿಧುಃ ॥ 12 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗದ್ಧೇತುರ್ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಶಂಖಧಾರೀ ಶಾರಂಗೀ ಖಡ್ಗೀ ಗದಾಧರಃ ॥ 13 ॥

ಏವಂ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಮಿಹೇರಿತಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಭಿಧಮ್ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವರೋಗಘ್ನಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತ್ವಂ ತು ಶೀಘ್ರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗಚ್ಛ ರಂಗಸ್ಥಲಂ ಶುಭಮ್ ॥ 15 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತುಲಾರ್ಕೇ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರು ।
ಗವಾಶ್ವವಸ್ತ್ರಧಾನ್ಯಾನ್ನಭೂಮಿಕನ್ಯಾಪ್ರದೋ ಭವ ॥ 16 ॥

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸಾನ್ನೇನ ಸಹಸ್ರಂ ದಶ ಭೋಜಯ ।
ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಖ್ಯೇನ ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಶತೇನ ಚ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ತ್ವಮಭೀಷ್ಟಫಲಮಾಪ್ನುಹಿ ॥ 17 ॥

ಇತಿ ತುಲಾಕಾವೇರೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶಂತನುಂ ಪ್ರತಿ ಧೌಮ್ಯೋಪದಿಷ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *