రంగనాథ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

అస్య శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా, శ్రీరంగశాయీతి బీజం శ్రీకాంత ఇతి శక్తిః శ్రీప్రద ఇతి కీలకం మమ సమస్తపాపనాశార్థే శ్రీరంగరాజప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధౌమ్య ఉవాచ ।
శ్రీరంగశాయీ శ్రీకాంతః శ్రీప్రదః శ్రితవత్సలః ।
అనంతో మాధవో జేతా జగన్నాథో జగద్గురుః ॥ 1 ॥

సురవర్యః సురారాధ్యః సురరాజానుజః ప్రభుః ।
హరిర్హతారిర్విశ్వేశః శాశ్వతః శంభురవ్యయః ॥ 2 ॥

భక్తార్తిభంజనో వాగ్మీ వీరో విఖ్యాతకీర్తిమాన్ ।
భాస్కరః శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో దైత్యశాస్తాఽమరేశ్వరః ॥ 3 ॥

నారాయణో నరహరిర్నీరజాక్షో నరప్రియః ।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మా బ్రహ్మాంగో బ్రహ్మపూజితః ॥ 4 ॥

కృష్ణః కృతజ్ఞో గోవిందో హృషీకేశోఽఘనాశనః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్జితారాతిః సజ్జనప్రియ ఈశ్వరః ॥ 5 ॥

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశః త్రయ్యర్థస్త్రిగుణాత్మకః ।
కాకుత్స్థః కమలాకాంతః కాళీయోరగమర్దనః ॥ 6 ॥

కాలాంబుదశ్యామలాంగః కేశవః క్లేశనాశనః ।
కేశిప్రభంజనః కాంతో నందసూనురరిందమః ॥ 7 ॥

రుక్మిణీవల్లభః శౌరిర్బలభద్రో బలానుజః ।
దామోదరో హృషీకేశో వామనో మధుసూదనః ॥ 8 ॥

పూతః పుణ్యజనధ్వంసీ పుణ్యశ్లోకశిఖామణిః ।
ఆదిమూర్తిర్దయామూర్తిః శాంతమూర్తిరమూర్తిమాన్ ॥ 9 ॥

పరంబ్రహ్మ పరంధామ పావనః పవనో విభుః ।
చంద్రశ్ఛందోమయో రామః సంసారాంబుధితారకః ॥ 10 ॥

ఆదితేయోఽచ్యుతో భానుః శంకరశ్శివ ఊర్జితః ।
మహేశ్వరో మహాయోగీ మహాశక్తిర్మహత్ప్రియః ॥ 11 ॥

దుర్జనధ్వంసకోఽశేషసజ్జనోపాస్తసత్ఫలమ్ ।
పక్షీంద్రవాహనోఽక్షోభ్యః క్షీరాబ్ధిశయనో విధుః ॥ 12 ॥

జనార్దనో జగద్ధేతుర్జితమన్మథవిగ్రహః ।
చక్రపాణిః శంఖధారీ శారంగీ ఖడ్గీ గదాధరః ॥ 13 ॥

ఏవం విష్ణోశ్శతం నామ్నామష్టోత్తరమిహేరితమ్ ।
స్తోత్రాణాముత్తమం గుహ్యం నామరత్నస్తవాభిధమ్ ॥ 14 ॥

సర్వదా సర్వరోగఘ్నం చింతితార్థఫలప్రదమ్ ।
త్వం తు శీఘ్రం మహారాజ గచ్ఛ రంగస్థలం శుభమ్ ॥ 15 ॥

స్నాత్వా తులార్కే కావేర్యాం మాహాత్మ్య శ్రవణం కురు ।
గవాశ్వవస్త్రధాన్యాన్నభూమికన్యాప్రదో భవ ॥ 16 ॥

ద్వాదశ్యాం పాయసాన్నేన సహస్రం దశ భోజయ ।
నామరత్నస్తవాఖ్యేన విష్ణోరష్టశతేన చ ।
స్తుత్వా శ్రీరంగనాథం త్వమభీష్టఫలమాప్నుహి ॥ 17 ॥

ఇతి తులాకావేరీమాహాత్మ్యే శంతనుం ప్రతి ధౌమ్యోపదిష్ట శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *