ਰਂਗਨਾਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਾਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ ਭਗਵਾਨ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਂਦਃ ਭਗਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦੇਵਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਸ਼ਾਯੀਤਿ ਬੀਜਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦ ਇਤਿ ਕੀਲਕਂ ਮਮ ਸਮਸ੍ਤਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਰਾਜਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਧੌਮ੍ਯ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਸ਼ਾਯੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤਃ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਃ ਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਅਨਂਤੋ ਮਾਧਵੋ ਜੇਤਾ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ 1 ॥

ਸੁਰਵਰ੍ਯਃ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸੁਰਰਾਜਾਨੁਜਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਹਰਿਰ੍ਹਤਾਰਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਂਭੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ 2 ॥

ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਂਜਨੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵੀਰੋ ਵਿਖ੍ਯਾਤਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਭਾਸ੍ਕਰਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤਾ਽ਮਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 3 ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਹਰਿਰ੍ਨੀਰਜਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਗੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜਿਤਃ ॥ 4 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਜ੍ਞੋ ਗੋਵਿਂਦੋ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ਽ਘਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਤਾਰਾਤਿਃ ਸਜ੍ਜਨਪ੍ਰਿਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 5 ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਤ੍ਰਯ੍ਯਰ੍ਥਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਃ ਕਮਲਾਕਾਂਤਃ ਕਾਲ਼ੀਯੋਰਗਮਰ੍ਦਨਃ ॥ 6 ॥

ਕਾਲਾਂਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂਗਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕੇਸ਼ਿਪ੍ਰਭਂਜਨਃ ਕਾਂਤੋ ਨਂਦਸੂਨੁਰਰਿਂਦਮਃ ॥ 7 ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ੌਰਿਰ੍ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲਾਨੁਜਃ ।
ਦਾਮੋਦਰੋ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਵਾਮਨੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ 8 ॥

ਪੂਤਃ ਪੁਣ੍ਯਜਨਧ੍ਵਂਸੀ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਆਦਿਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਮੂਰ੍ਤਿਰਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ 9 ॥

ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂਧਾਮ ਪਾਵਨਃ ਪਵਨੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਚਂਦ੍ਰਸ਼੍ਛਂਦੋਮਯੋ ਰਾਮਃ ਸਂਸਾਰਾਂਬੁਧਿਤਾਰਕਃ ॥ 10 ॥

ਆਦਿਤੇਯੋ਽ਚ੍ਯੁਤੋ ਭਾਨੁਃ ਸ਼ਂਕਰਸ਼੍ਸ਼ਿਵ ਊਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 11 ॥

ਦੁਰ੍ਜਨਧ੍ਵਂਸਕੋ਽ਸ਼ੇਸ਼ਸਜ੍ਜਨੋਪਾਸ੍ਤਸਤ੍ਫਲਮ੍ ।
ਪਕ੍ਸ਼ੀਂਦ੍ਰਵਾਹਨੋ਽ਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨੋ ਵਿਧੁਃ ॥ 12 ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਗਦ੍ਧੇਤੁਰ੍ਜਿਤਮਨ੍ਮਥਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਸ਼ਂਖਧਾਰੀ ਸ਼ਾਰਂਗੀ ਖਡ੍ਗੀ ਗਦਾਧਰਃ ॥ 13 ॥

ਏਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਮਿਹੇਰਿਤਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਾਮੁਤ੍ਤਮਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਨਾਮਰਤ੍ਨਸ੍ਤਵਾਭਿਧਮ੍ ॥ 14 ॥

ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗਘ੍ਨਂ ਚਿਂਤਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਤੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਚ੍ਛ ਰਂਗਸ੍ਥਲਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ 15 ॥

ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਤੁਲਾਰ੍ਕੇ ਕਾਵੇਰ੍ਯਾਂ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯ ਸ਼੍ਰਵਣਂ ਕੁਰੁ ।
ਗਵਾਸ਼੍ਵਵਸ੍ਤ੍ਰਧਾਨ੍ਯਾਨ੍ਨਭੂਮਿਕਨ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਭਵ ॥ 16 ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਪਾਯਸਾਨ੍ਨੇਨ ਸਹਸ੍ਰਂ ਦਸ਼ ਭੋਜਯ ।
ਨਾਮਰਤ੍ਨਸ੍ਤਵਾਖ੍ਯੇਨ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਸ਼੍ਟਸ਼ਤੇਨ ਚ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਾਥਂ ਤ੍ਵਮਭੀਸ਼੍ਟਫਲਮਾਪ੍ਨੁਹਿ ॥ 17 ॥

ਇਤਿ ਤੁਲਾਕਾਵੇਰੀਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੇ ਸ਼ਂਤਨੁਂ ਪ੍ਰਤਿ ਧੌਮ੍ਯੋਪਦਿਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਾਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *